Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề bài tập hiệu suất

Được đăng lên bởi md1451999
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Truonghocso.com – Mạng xã hội học tập tốt nhất Việt Nam!
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HIỆU SUẤT
I.
Lý thuyết cần nắm
- Hiệu suất phản ứng cho biết mức độ phản ứng thực tế của chất tham gia phản ứng ở điều kiện thực tế.
- Hiệu suất phản ứng ký hiệu là H. Đơn vị : %.
+ Nếu H = 100%: thì phản ứng xảy ra hoàn toàn, hoặc là 1 chất phản ứng hết và còn 1 chất dư.
+ Nếu H < 100% : phản ứng xảy ra không hoàn toàn và các chất tham gia phản ứng còn dư.
- Công thức chung tính hiệu suất phản ứng:

H=
Truonghocso.com Mng xã hi hc tp tt nht Vit Nam!
Trường hc s - Luôn n lc mang li những điều tt nht!
CHUYÊN ĐỀ BÀI TP HIU SUT
I. Lý thuyết cn nm
- Hiu sut phn ng cho biết mức độ phn ng thc tế ca cht tham gia phn ng điều kin thc tế.
- Hiu sut phn ng ký hiệu là H. Đơn vị : %.
+ Nếu H = 100%: thì phn ng xy ra hoàn toàn, hoc là 1 cht phn ng hết và còn 1 chất dư.
+ Nếu H < 100% : phn ng xy ra không hoàn toàn và các cht tham gia phn ứng còn dư.
- Công thc chung tính hiu sut phn ng:
Cý:
- Du hiu nhn biết bài toán có hiu suất khi đề bài có câu phn ng không hoàn toàn hoc câu phn
ng mt thi gian...
- Nếu trong bài toán hiu suất mà đề bài cho c ng cht ca 2 cht tham gia phn ng thì khi tính hiu
sut chúng ta tính theo cht mà phn ng hết khi mà coi hiu sut là 100%.
- Nếu bài toán cho hiu sut ca nhiu phn ng ni tiếp nhau thì :
H = H
1
.H
2
.H
3
......H
n
. Vi H
1
, H
2
, H
3
..., H
n
là hiu sut các phn ng từng giai đoạn trong bài toán.
II. Các dng bài tp
1. Dng 1: Tính hiu sut phn ng cho cht tham gia phn ng
VD1: Trn 13,5 g bt Al vi 34,8g bt Fe
3
O
4
ri tiến hành phn ng nhit nhôm. Gi s lúc đó chỉ xy ra
phn ng kh Fe
3
O
4
thành Fe. Hoà tan hoàn toàn hn hp cht rn sau phn ng bng dung dch H
2
SO
4
loãng dư thì thu được 14,112 lít H
2
( đktc). Tính hiu sut phn ng nhit nhôm.
A. 70% B. 75% C. 80% D.60%
ng dn gii:
nH2 = 0,63 mol, nAl = 0,5 mol, nFe3O4 = 0,15 mol.
8Al + 3Fe3O4 4Al2O3 + 9Fe
x 3x/8 9x/8
nAl dư = 0,5 – x . theo bo toàn mol e có:
3(0,5 x) + 9x/4 = 0,63*2 x = 0,32 mol. đây nếu H = 100% thì Fe3O4 phn ng hết nên H tính theo
Fe3O4
H = 0,12/0,15 = 80% Đáp án C
VD2: Điện phân Al
2
O
3
nóng chy trong thi gian 2 gi 40 phút 50 giây, cường độ dòng điện 5 A , thu
được 3,6 gam nhôm kim loi catot. Hiu sut của quá trình điện phân này là:
H =
𝐿ượ𝑛𝑔 𝑡𝑐 𝑡ế
𝐿ượ𝑛𝑔 𝑙ý 𝑡𝑢𝑦 ế𝑡
.100%
Chuyên đề bài tập hiệu suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề bài tập hiệu suất - Người đăng: md1451999
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chuyên đề bài tập hiệu suất 9 10 232