Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề BĐT-BPT

Được đăng lên bởi Ann Candy
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 3278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trần Thành Minh – Phan Lưu Biên - Trần Quang Nghĩa

ĐẠI SỐ 10
Chương 4.

Bất Đẳng Thức
Bất Phương Trình


SAVE YOUR TIME&MONEY
SHARPEN YOUR SELF-STUDY SKILL
SUIT YOUR PACE

Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình

2

Chương 4 . Bất Đẳng Thức . Bất Phương Trình
§ 1. Bất đẳng thức
A. Tóm tắt giáo khoa .
1. A > B
A–B>0;A<B
A–B<0
A≥ B
A – B ≥0 ; A ≤ B
A–B ≤ 0
2. Tính chất :
(a) A > B và B > C => A > C
(b) A > B
A+C>B+C
⎧A.C > B.C nếu C > 0
(c) A > B
⎨
nếu C < 0
⎩A.C < B.C
(d) Nếu A, B > 0 : A > B
3
A>B
A>3B
⎧A > B
(e) ⎨
=> A + C > B + D
⎩C > D
⎧A > B > 0
(f) ⎨
=> AC > BD
⎩C > D > 0

A> B

3. Bất đẳng thức Cô-si :
* Định lí : Với mọi a , b ≥ 0 :

ab ≤

a+b
2

Đẳng thức xảy ra
a=b
* Hệ quả :
1
• a+ ≥2
a
• Nếu a , b ≥ 0 và a + b = s thì giá trị lớn nhất của ab là s2 / 4 khi a = b
• Nếu a , b ≥ 0 và ab = p thì giá trị nhỏ nhất của a + b = 2 p khi a = b
4.Bất đẳng thức chứa giá trị tuyệt đối.
-a ≤ x ≤ a
* |x| ≤ a
⎡x ≥ a
* |x| ≥ a
⎢ x ≤ −a
⎣
* |a + b| ≤ |a| + |b| ; |a - b| ≥ ||a| - |b||

B. Giải toán .
Dạng 1 : Chứng minh bất đẳng thức bằng phép biến đổi tương đương.
Các phép biến đổi tương đương (b) , (c) , (d) thừơng được dùng để biến đổi bất đẳng thức
C–D ≥ 0
cần chứng minh A ≥ B tương đương với C ≥ D , cuối cùng dùng định nghĩa :C ≥ D
.
Ví dụ : Chứng minh các bất đẳng thức sau :
a) 2(a3 + b3 ) ≥ (a + b)(a2 + b2 ) ∀ a , b và a + b > 0
2
2
b) 4x + y ≥ 4x + 4y - 5 , ∀ x, y
c) x2 – 4xy + 5y2 + 2x – 8y + 5 ≥ 0 , ∀ x, y
d)
x − 1 + 9 − x ≤ 4 , ∀ x ∈ [1 ; 9]Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình

3

2(a3 + b3 ) – (a + b)(a2 + b2 ) ≥ 0 (định nghĩa)
(a + b)[2(a2 + b2 – ab) - (a2 + b2 )] ≥ 0
(a + b)(a2 + b2 – 2ab) ≥ 0
(a + b)(a – b)2 ≥ 0
Bất đẳng thức cuối cùng đúng vì a + b > 0 và (a – b)2 ≥ 0

Giải :a) Bất đẳng thức cần CM

b) Bất đẳng thức cần CM

\

(4x2 – 4x + 1) + (y2 – 4y + 4) ≥ 0
(2x – 1)2 + (y – 2)2 ≥ 0 ( bất đẳng thức đúng )

x2 – 2(2y – 1)x + 5y2 – 8y + 5 ≥ 0
c) Bất đẳng thức cần CM
(viết thành đa thức bậc 2 theo x , với hệ số là y)
[x2 – 2(2y - 1)x + (2y – 1)2 ] – (2y – 1)2 + 5y2 – 8y + 5 ≥ 0 (thêm bớt
đưa về hằng đẳng thức a 2 – 2ab + b2 )
[x – 2y + 1]2 + y2 – 4y + 4 ≥ 0 ( rút gọn )
( x – 2y + 1)2 + (y – 2)2 ≥ 0 ( bất đẳng thức đúng )

số hạng để

d) Hai vế đều dương , bình phương hai vế , ta được bất đẳng thức tương đương :
( x − 1 + 9 − x ) 2 ≤ 16
(x – 1) + (9 – x) + 2 (x − 1)(9 − x) ≤ 16 ( khai triển)

2 (− x 2 + 10x − 9) ≤ 8 ( rút gọn )
− x 2 + 10x − 9 ≤ 4 ( nhân hai vế cho ½ )
- x2 + 10x – 9 ≤...
Trn Thành Minh – Phan Lưu Biên - Trn Quang Nghĩa
ĐẠI S 10
Chương 4.
Bt Đẳng Thc
Bt Phương Trình
http://www.saosangsong.com.vn/
SAVE YOUR TIME&MONEY
SHARPEN YOUR SELF-STUDY SKILL
SUIT YOUR PACE
chuyên đề BĐT-BPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề BĐT-BPT - Người đăng: Ann Candy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
chuyên đề BĐT-BPT 9 10 123