Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề BDT lượng giác

Được đăng lên bởi Vns Taipro
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP
GIẢI MỘT DẠNG BẤT ĐẲNG THỨC L ƯỢNG GIÁC
TRONG TAM GIÁC
NGUYỄN LÁI
GV THPT Chuyên Lương Văn Chánh .
PHẦN I . (Đã được đăng trong tạp chí TOÁN HỌC và TUỔI TRẺ số 357 tháng 3,2007)
Giả sử f(A,B,C) là biểu thức chứa các hàm số lượng giác của các góc tam giác ABC .
Giả sử các góc A,B,C thỏa m ãn hai điều kiện:
 A B 

 2 

 A B

 2 

1) f ( A)  f ( B )  2 f 

; hoặc f ( A). f ( B )  f 2 

(1)

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi A = B.


C 
 
3
2) f (C )  f    2 f 

3
2
 










 A B

 2 

hoặc f ( A). f ( B )  f 2 

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi C=


3

(2)

.

 
3

Khi cộng (hoặc nhân) (1),(2) ta sẽ có BĐT : f ( A)  f ( B )  f (C )  3 f  
 
3

hoặc f ( A). f ( B ). f (C )  f 3  

(3)
(4)

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi A = B = C.
Tương tự ta cũng có BĐT với chiều ngược lại.
Để minh họa cho phương pháp trên ta xét các bài toán sau đây .
Thí dụ 1.
Chứng minh rằng với tam giác ABC ta luôn luôn có
1
1
1
3. 2



1  sin A 1  sin B 1  sin C
2  43
1
1
4
4



Lời giải. Ta có:
1  sin A 1  sin B 2  sin A  sin B 2  2sin A  sin B 
4
2





.

A B
A B
A B
2  2 sin
cos
1  sin
2
2
2
2
1
1
 A B 

(5) . ( Có dạng f ( A)  f ( B )  2 f 


 ).
A B
1  sin A 1  sin B
 2 
1  sin
2
1
1
2
Tương tự
(6)


0
1  sin C 1  sin 60
C  60 0
1  sin
2

Cộng theo vế (5) và (6) ta có:


1
1
1
1
1
1




 2

0
1  sin A 1  sin B 1  sin C 1  sin 60
A B
C  60 0
 1  sin
1  sin
2
2

4

.
1  sin 60 0


1
1  sin A



1
1  sin B



1
1  sin C



3
1  sin 60 0

3. 2



24 3








.

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tam giác ABC đều.
Thí dụ 2.
Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC ta luôn có:
3

1 
1 
1  
2 

1 
 1 
 1 
  1 

3
 sin A  sin B  sin C  
1
1
1
1
1
Lời giải . Ta có: (1 
)(1 
)  1


sin A
sin B
sin A sin B sin A sin B





1
2.

 = 1 
1
(
)  1 


cos(
A

B
)

cos(
A

B
)
sin A sin B 
sin A. sin B
sin A. sin B




2

1

2

2

2

2







2
1



 .
 1
 1


A

B


1  cos( A  B ) 

 sin

2 

1
1
1
 A B
) 2 (7)
 (1 
(Có dạng f ( A). f ( B )  f 2 
)(1 
)  (1 
 ).
A B
sin A
sin B
2 

sin
2
1
1
1
Tương tự (1 
)(1 
)  (1 
) 2 (8)
0
0
sin C
sin 60
C  60
sin
2
2

Nhân theo vế (7) và (8) ta có


1
1
1
1
1
1
(1 
)(1 
)(1 
)(1 
)   (1 
).(1 
0

A B
sin A
sin B
sin C
sin 60
C  60 0
sin
sin

2
2


2



4
1 


)  1 
0 

 ...
PHƯƠNG PHÁP
GIẢI MỘT DẠNG BẤT ĐẲNG THỨC L ƯỢNG GIÁC
TRONG TAM GIÁC
NGUYỄN LÁI
GV THPT Chuyên Lương Văn Chánh .
PHẦN I . (Đã được đăng trong tạp chí TOÁN HỌC v à TUI TRẺ số 357 tháng 3,2007)
Giả sử f(A,B,C) là biểu thức chứa các h àm sợng giác của các góc tam giác ABC .
Giả sử các góc A,B,C thỏa m ãn hai điều kiện:
1)
2
2)()(
BA
fBfAf
; hoặc
2
)().(
2
BA
fBfAf
(1)
Đẳng thức xảy ra khi v à chỉ khi A = B
.
2)
2
3
2
3
)(
C
ffCf
hoặc
2
)().(
2
BA
fBfAf
(2)
Đẳng thức xảy ra khi v à chỉ khi C=
3
.
Khi cộng (hoặc nhân) (1),(2) ta s có BĐT :
3
3)()()(
fCfBfAf
(3)
hoặc
3
)().().(
3
fCfBfAf
(4)
Đẳng thức xảy ra khi v à chỉ khi A = B = C.
Tương t ta cũng có BĐT với chiều ngược lại.
Để minh họa cho ph ương pháp trên ta xét các bài toán sau đây .
Thí dụ 1. Chứng minh rằng với tam giác ABC ta luôn luôn có
4
1 1 1 3. 2
1 sin 1 sin 1 sin 2 3A B C
Lời giải. Ta có:
BABABA sinsin22
4
sinsin2
4
sin1
1
sin1
1
2
cos
2
sin22
4
BABA
2
sin1
2
BA
.
BA sin1
1
sin1
1
2
sin1
2
BA
(5) . ( Có dạng
2
2)()(
BA
fBfAf
) .
Tương t
2
60
sin1
2
60sin1
1
sin1
1
00
C
C
(6)
Chuyên đề BDT lượng giác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề BDT lượng giác - Người đăng: Vns Taipro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chuyên đề BDT lượng giác 9 10 568