Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề các dạng bài tập thường gặp chương cấu tạo nguyên tử 10

Được đăng lên bởi kenlego1832000
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I - CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ VỎ NGUYÊN TỬ
Dạng 1: Viết cấu hình electron của nguyên tử - Xác định nguyên tố - Tính chất hóa học nguyên tố.
1.Phương pháp giải
Phải tìm được số electron của nguyên tố để viết được cấu hình nguyên tử của nguyên tố đó, từ đó xác định
được nguyên tố và biết được tính chất hóa học của chúng.
Các dạng bài và cách tìm được số electron phổ biến:
+ Số hiệu nguyên tử (Z) = số proton (p) = số electron (n).
+ Cho số khối (nguyên tử khối) và số nơtron ta tính được số Z=> số electron theo công thức:

A=Z+N
+ Cho biết các mối quan hệ giữa các hạt mang điện và không mang điện trong nguyên tử hoặc phân tử => lập
hệ phương trình biểu diễn mối quan hệ đó => số electron.
+ Cho biết các số lượng tử của electron cuối cùng hoặc electron của lớp cuối cùng (nguyên tố nhóm A)=> xác
định được phân lớp cuối cùng của lớp electron => viết cấu hình theo mức năng lượng đến phân lớp đó =>
đếm và tính được số electron.
Sau khi tìm được số electron, ta tiến hành viết cấu hình electron:
Tuân thủ các nguyên lí và quy tắc phân bố electron vào các phân lớp. Ta viết cấu hình electron trên lớp vỏ
nguyên tử theo mức năng lượng từ thấp đến cao trước: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d …
Sau đó viết cấu hình electron của nguyên tử bằng cách sắp xếp lại các phân lớp đó theo các lớp từ thấp đến
cao (1, 2, 3, 4,…).
Lưu ý:
+ Nếu số electron của nguyên tử nhỏ hơn 21, cấu hình electron theo mức năng lượng cũng là cấu hình
electron của nguyên tử, nên ta chỉ cần viết ngay cấu hình electron của nguyên tử. Nếu số electron của nguyên
tử từ 21 trở lên, ta bắt buộc phải thực hiện 2 bước như trên.
+ Một số nguyên tố nhóm B có sự nhảy electron từ phân lớp s sang phân lớp d cuối cùng đạt được trạng thái
bão hòa hoặc bán bão hòa.

Dạng (n-1)d4ns2 chuyển thành(n-1)nd5ns1
Dạng (n-1)d9ns2 chuyển thành(n-1)d10ns1
2.Các ví dụ
6

8

VD1: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau: C , O ,
35

30

29

12

Mg ,

15

P,

20

Ca ,

18

Ar ,

32

Ge , Br, Zn , Cu . Và cho biết những nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm hay vừa là kim
loại và phi kim.
VD2: Ba nguyên tử A, B, C có số hiệu nguyên tử là 3 số tự nhiên liên tiếp. Tổng số e của chúng là 51.
Hãy viết cấu hình e và cho biết tên của chúng.
VD3: Nguyên tử M có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 3d7. Nguyên tố M là nguyên tố gì ?
VD4:
3.Bài tập tương tự
1.

...
I - CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ VỎ NGUYÊN TỬ
Dạng 1: Viết cấu hình electron của nguyên tử - Xác định nguyên tố - Tính chất hóa học nguyên tố.
1.Phương pháp giải
Phải tìm được số electron của nguyên tố để viết được cấu hình nguyên tử của nguyên tố đó, từ đó xác định
được nguyên tố và biết được tính chất hóa học của chúng.
Các dạng bài và cách tìm được số electron phổ biến:
+ Số hiệu nguyên tử (Z) = số proton (p) = số electron (n).
+ Cho số khối (nguyên tử khối) và số nơtron ta tính được số Z=> số electron theo công thức:
A = Z + N
+ Cho biết các mối quan hệ giữa các hạt mang điện và không mang điện trong nguyên tử hoặc phân tử => lập
hệ phương trình biểu diễn mối quan hệ đó => số electron.
+ Cho biết các số lượng tử của electron cuối cùng hoặc electron của lớp cuối cùng (nguyên tố nhóm A)=> xác
định được phân lớp cuối cùng của lớp electron => viết cấu hình theo mức năng lượng đến phân lớp đó =>
đếm và tính được số electron.
Sau khi tìm được số electron, ta tiến hành viết cấu hình electron:
Tuân thủ các nguyên quy tắc phân bố electron vào các phân lớp. Ta viết cấu hình electron trên lớp vỏ
nguyên tử theo mức năng lượng từ thấp đến cao trước: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d …
Sau đó viết cấu hình electron của nguyên tử bằng cách sắp xếp lại các phân lớp đó theo các lớp từ thấp đến
cao (1, 2, 3, 4,…).
Lưu ý:
+ Nếu số electron của nguyên tử nhỏ hơn 21, cấu hình electron theo mức năng lượng cũng cấu hình
electron của nguyên tử, nên ta chỉ cần viết ngay cấu hình electron của nguyên tử. Nếu số electron của nguyên
tử từ 21 trở lên, ta bắt buộc phải thực hiện 2 bước như trên.
+ Một số nguyên tố nhóm B có sự nhảy electron từ phân lớp s sang phân lớp d cuối cùng đạt được trạng thái
bão hòa hoặc bán bão hòa.
Dạng (n-1)d
4
ns
2
chuyển thành(n-1)nd
5
ns
1
Dạng (n-1)d
9
ns
2
chuyển thành(n-1)d
10
ns
1
2.Các ví dụ
VD1: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:
6
C ,
8
O ,
12
Mg ,
15
P ,
20
Ca ,
18
Ar ,
32
Ge ,
35
Br,
30
Zn ,
29
Cu . Và cho biết những nguyên tố nào là kim loại, phi kim, khí hiếm hay vừa là kim
loại và phi kim.
VD2: Ba nguyên tử A, B, C có số hiệu nguyên tử là 3 số tự nhiên liên tiếp. Tổng số e của chúng là 51.
Hãy viết cấu hình e và cho biết tên của chúng.
VD3: Nguyên tử M có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 3d
7
. Nguyên tố M là nguyên tố gì ?
VD4:
3.Bài tập tương tự
1.
Chuyên đề các dạng bài tập thường gặp chương cấu tạo nguyên tử 10 - Người đăng: kenlego1832000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chuyên đề các dạng bài tập thường gặp chương cấu tạo nguyên tử 10 9 10 312