Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Cacbohydrat

Được đăng lên bởi thaomaipham-ph-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 5457 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HH 12 - CACBOHIDRAT

CHƯƠNG II: CACBOHIĐRAT
Câu 1: Glucozơ lên men thành rượu etylic, toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH) 2 dư tách
ra 40 gam kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75%. Lượng glucozơ cần dùng bằng
A. 24 gam
B. 40 gam
C. 50 gam
D. 48 gam
Câu 2: Dùng một hoá chất nào có thể phân biệt các dung dịch: hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ?
A. Dung dịch I2
B. AgNO3/NH3
C. Cu(OH)2/NaOH
D. Dung dịch nước brom
Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Ruột bánh mì ngọt hơn vỏ bánh.
B. Nước ép chuối chín cho phản ứng tráng bạc
C. Nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh xuất hiện màu xanh
D. Khi ăn cơm, nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt
Câu 4: Để xác định các nhóm chức của glucozơ, ta có thể dùng:
A. Cu(OH)2 /OHB. Quỳ tím
C. Natri kim loại
D. Ag2O/dd NH3
Câu 5: Phân tử khối trung bình của xenlulozơ tạo thành sợi đay là 5 900 000 đvC, sợi bông là 1 750 000 đvC.
Tính số mắt xích (C6H10O5) trung bình có trong một phân tử của mỗi loại xenlulozơ đay và bông?
A. 36420 và 10802
B. 36401 và 10803
C. 36402 và 10802
D. 36410 và 10803
Câu 6: Dựa vào tính chất nào sau đây, ta có thể kết luận tinh bột và xenlulozơ là những polime thiên nhiên có
công thức (C6H10O5)n?
A. Thuỷ phân tinh bột và xen lulozơ đến tận cùng trong môi trường axit đều thu được glucozơ C 6H12O6.
B. Tinh bột và xenlulozơ khi bị đốt cháy đều cho tỉ lệ mol CO2 : H2O bằng 6 : 5
C. Tinh bột và xenlulozơ đều có thể làm thức ăn cho người và gia súc.
D. Tinh bột và xenlulozơ đều không tan trong nước
Câu 7: Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Tính thể tích rượu 40 0 thu được, biết rượu
nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%.
A. 2875,0 ml
B. 3194,4 ml
C. 2300,0 ml
D. 2785,0 ml
Câu 8: Để phân biệt saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột nên dùng cách nào sau đây?
A. Hoà tan từng chất vào nước, đun nóng nhẹ và thử với dung dịch iot
B. Cho từng chất tác dụng với HNO3/H2SO4.
C. Cho từng chất tác dụng với vôi sữa Ca(OH)2.
D. Cho từng chất tác dụng với dung dịch iot
Câu 9: Bằng thực nghiệm nào chứng minh cấu tạo của glucozơ có nhóm chức -CH=O?
A. Tác dụng với Cu(OH)2/ NaOH khi đun nóng cho kết tủa đỏ gạch. (2) B. Phản ứng với H2/Ni, nhiệt độ. (3)
C. Có phản ứng tráng bạc. (1)
D. (1) và (2) đều đúng.
Câu 10: Thực nghiệm nào sau đây không tương ứng với cấu trúc của glucozơ?
A. Có hai nhiệt độ nóng chảy khác nhau
B. Khử hoàn hoàn tạo hexan.
C. Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam; tác dụng (CH3CO)2O tạo este tetraa...
HH 12 - CACBOHIDRAT
CHƯƠNG II: CACBOHIĐRAT
Câu 1: Glucozơ lên men thành rượu etylic, toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)
2
dư tách
ra 40 gam kết tủa, biết hiệu suất lên men đạt 75%. Lượng glucozơ cần dùng bằng
A. 24 gam B. 40 gam C. 50 gam D. 48 gam
Câu 2: Dùng một hoá chất nào có thể phân biệt các dung dịch: hồ tinh bột, saccarozơ, glucozơ?
A. Dung dịch I
2
B. AgNO
3
/NH
3
C. Cu(OH)
2
/NaOH D. Dung dịch nước brom
Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Ruột bánh mì ngọt hơn vỏ bánh.
B. Nước ép chuối chín cho phản ứng tráng bạc
C. Nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh xuất hiện màu xanh
D. Khi ăn cơm, nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt
Câu 4: Để xác định các nhóm chức của glucozơ, ta có thể dùng:
A. Cu(OH)
2
/OH
-
B. Quỳ tím C. Natri kim loại D. Ag
2
O/dd NH
3
Câu 5: Phân tử khối trung nh của xenlulozơ tạo thành sợi đay 5 900 000 đvC, sợi bông 1 750 000 đvC.
Tính số mắt xích (C
6
H
10
O
5
) trung bình có trong một phân tử của mỗi loại xenlulozơ đay và bông?
A. 36420 và 10802 B. 36401 và 10803 C. 36402 và 10802 D. 36410 và 10803
Câu 6: Dựa vào tính chấto sau đây, ta thể kết luận tinh bột xenlulozơ những polime thiên nhiên
công thức (C
6
H
10
O
5
)
n
?
A. Thuỷ phân tinh bột và xen lulozơ đến tận cùng trong môi trường axit đều thu được glucozơ C
6
H
12
O
6
.
B. Tinh bột và xenlulozơ khi bị đốt cháy đều cho tỉ lệ mol CO
2
: H
2
O bằng 6 : 5
C. Tinh bột và xenlulozơ đều có thể làm thức ăn cho người và gia súc.
D. Tinh bột và xenlulozơ đều không tan trong nước
Câu 7: Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Tính thể tích rượu 40
0
thu được, biết rượu
nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quá trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%.
A. 2875,0 ml B. 3194,4 ml C. 2300,0 ml D. 2785,0 ml
Câu 8: Để phân biệt saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ ở dạng bột nên dùng cách nào sau đây?
A. Hoà tan từng chất vào nước, đun nóng nhẹ và thử với dung dịch iot
B. Cho từng chất tác dụng với HNO
3
/H
2
SO
4
.
C. Cho từng chất tác dụng với vôi sữa Ca(OH)
2
.
D. Cho từng chất tác dụng với dung dịch iot
Câu 9: Bằng thực nghiệm nào chứng minh cấu tạo của glucozơ có nhóm chức -CH=O?
A. Tác dụng với Cu(OH)
2
/ NaOH khi đun nóng cho kết tủa đỏ gạch. (2) B. Phản ứng với H
2
/Ni, nhiệt độ. (3)
C. Có phản ứng tráng bạc. (1) D. (1) và (2) đều đúng.
Câu 10: Thực nghiệm nào sau đây không tương ứng với cấu trúc của glucozơ?
A. Có hai nhiệt độ nóng chảy khác nhau
B. Khử hoàn hoàn tạo hexan.
C. Tác dụng với Cu(OH)
2
tạo dung dịch màu xanh lam; tác dụng (CH
3
CO)
2
O tạo este tetraaxetat
D. Tác dụng với: AgNO
3
/NH
3
tạo kết tủa Ag; với Cu(OH)
2
/OH
-
tạo kết tủa đỏ gạch và làm nhạt màu nước
brom
Câu 11: Khí cacbonic chiếm 0,03% thể tích không khí. Tính thể tích không khí (đo ở đktc) để cung cấp đủ CO
2
cho phản ứng quang hợp tạo ra 200 g bông 95% xenlulozơ.
A. 78,814 lit B. 525,432 lit C. 408,88 lit D. 141,866 lit
Câu 12: Tính thể tính dung dịch HNO
3
96% (D = 1,52 g/ml) cần dùng để tác dụng với lượng xenlulozơ tạo
29,7 gam xenlulozơ trinitrat.
A. 15,00 ml B. 24,39 ml C. 1,439 ml D. 12,95 ml
Câu 13: Đun nóng dung dịch chứa 18 g glucozơ với AgNO
3
đủ phản ứng trong dung dịch NH
3
thấy Ag tách ra.
Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lượng Ag thu được và khối lượng AgNO
3
cần dùng lần lượt là
A. 21,6 g và 17 g B. 10,8 g và 17 g C. 10,8 g và 34 g D. 21,6 g và 34 g
Câu 14: Chất nào sau đây có phản ứng tráng gương?
A. Glucozơ B. Saccarozơ C. Tinh bột D. Xenlulozơ
Câu 15: Để chứng minh glucozơ có nhóm chức andehit, có thể dùng một trong ba phản ứng hoá học. Trong các
phản ứng sau, phản ứng nào không chứng minh được nhóm chức andehit của glucozơ?
A. Khử glucozơ bằng H
2
/Ni, t
o
B. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim
Trần Đức Anh – Trường THPT Cam Lộ Trang 1
Chuyên đề Cacbohydrat - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Cacbohydrat - Người đăng: thaomaipham-ph-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chuyên đề Cacbohydrat 9 10 513