Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề con lắc lò xo

Được đăng lên bởi tranvannang2014-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chủ đề 2.CON LẮC LÒ XO
1.Cấu tạo con lắc lò xo:
Con lắc lò xo gồm một vật nặng, khối lương m, gắn vào đầu một lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng
k, đầu kia của lò xo cố định. Bỏ qua mọi lực cản, ma sát.
2. Thiết lập phương trình động lực học của vật dao động trong con lắc lò xo :

Chọn trục tọa độ như hình
Xét chuyển động của vật nặng trong con lắc lò xo nằm ngang
Lực kéo về là lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật nặng : Fđh = - kx.
Theo định luật II Niutơn :
k
F = ma = m.x’’ => mx’’ = - k.x => x’’ + x = 0 (1)
m
k
Đặt : w2 =
=> x’’ + w2x = 0 (2)
m
Phương trình động lực học của dao động có nghiệm : x = Acos(wt + j)
Chu kỳ : + T = 2π

m
hay T = 2π
k

l
g

Dạng 1: Xác định: Chu kỳ, tần số, khối lượng, độ cứng con lắc lò xo
Kiến thức cần nhớ :
+ x = Acos(wt + j)
+ T = 2π

m
k

+ T = 2π

l
g

*Chú ý : Gắn vật khối lượng m1 vào lò xo có độ cứng k được chu kỳ T1, vật khối lượng m2 được T2, vật khối
2
lượng (m1 + m2) được chu kỳ T3, vật khối lượng (m1 – m2), (m1 > m2) được chu kỳ T4. Khi đó ta có T3 = T12 +
T22 và T42 = T12 - T22
Bài tập mẫu
1.Tính theo công thức
1. Con lắc lò xo gồm vật m = 200g và lò xo k = 0,5N/cm dao động điều hòa với chu kì là
A. 0,2s.
B. 0,4s*.
C. 50s.
D. 100s.
Hướng dẫn
m
0,2
Theo công thức tính chu kì dao động: T 2
2
0,4 s 
k
50
2. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T = 0,5s, khối lượng của quả nặng là m = 400g. Lấy
2
 10 , độ cứng của lò xo là
A. 0,156N/m
B. 32 N/m
C. 64 N/m*
D. 6400 N/m
Hướng dẫn
Theo công thức tính chu kì dao động: T 2

m
4 2 m 4 2 .0,4
 k 2 
64 N / m 
k
T
0,5 2

3. Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng. Vật có khối lượng m = 0,2kg. Trong 20s con lắc thực hiện
được 50 dao động. Tính độ cứng của lò xo.
A. 60(N/m)
B. 40(N/m)
C. 50(N/m)*
D. 55(N/m)
Hướng dẫn

Trong 20s con lắc thực hiện được 50 dao động nên ta phải có : T =
Mặt khác có: T  2

t
= 0,4s
N

42 m 4.2 .0, 2
m
 k

 50(N / m) .
T2
0, 42
k

4. Con lắc lò xo gồm vật m và lò xo k dao động điều hòa, khi mắc thêm vào vật m một vật khác có
khối lượng gấp 3 lần vật m thì chu kì dao động của chúng
A. tăng lên 3 lần
B. giảm đi 3 lần
C. tăng lên 2 lần*
D. giảm đi 2 lần
Hướng dẫn
Chu kì dao động của hai con lắc : T  2

m
m  3m
4m
; T '  2
 2
k
k
k



T 1

T' 2

5. Con lắc lò xo gồm lò xo k và vật m, dao động điều hòa với chu kì T=1s. Muốn tần số dao động của
con lắc là f’= 0,5Hz thì khối lượng của vật m phải là
A. m’= 2m
B. m’= 3m
C. m’= 4m*
D. m’= 5m
Hướng dẫn
1 k
Khi T=1(s) thì tần số là: f 
2 m
Tần số dao độn...
Chủ đề 2.CON LẮC LÒ XO
1.Cấu tạo con lắc lò xo:
Con lắc lò xo gồm một vật nặng, khối lương m, gắn vào đầu một lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng
k, đầu kia của lò xo cố định. Bỏ qua mọi lực cản, ma sát.
2. Thiết lập phương trình động lực học của vật dao động trong con lắc lò xo :
Chọn trục tọa độ như hình
Xét chuyển động của vật nặng trong con lắc lò xo nằm ngang
Lực kéo về là lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật nặng : F
đh
= - kx.
Theo định luật II Niutơn :
F = ma = m.x’’ => mx’’ = - k.x => x’’ +
k
x
m
= 0 (1)
Đặt : w
2
=
k
m
=> x’’ + w
2
x = 0 (2)
Phương trình động lực học của dao động có nghiệm : x = Acos(wt + j)
Chu kỳ : + T = 2π
m
k
hay T = 2π
g
l
Dạng 1: Xác định: Chu kỳ, tần số, khối lượng, độ cứng con lắc lò xo
Kiến thức cần nhớ :
+ x = Acos(wt + j)
+ T = 2π
m
k
+ T = 2π
g
l
*Chú ý : Gắn vật khối lượng m
1
vào lò xo có độ cứng k được chu kỳ T
1
, vật khối lượng m
2
được T
2
, vật khối
lượng (m
1
+ m
2
) được chu kỳ T
3
, vật khối lượng (m
1
– m
2
), (m
1
> m
2
) được chu kỳ T
4
. Khi đó ta có
2
3
T
= T
1
2
+
T
2
2
2
4
T
= T
1
2
- T
2
2
Bài tập mẫu
1.Tính theo công thức
1. Con lắc lò xo gồm vật m = 200g và lò xo k = 0,5N/cm dao động điều hòa với chu kì là
A. 0,2s. B. 0,4s*. C. 50s. D. 100s.
Hướng dẫn
Theo công thức tính chu kì dao động:
s
k
m
T 4,0
50
2,0
22
2. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T = 0,5s, khối lượng của quả nặng là m = 400g. Lấy
10
2
, độ cứng của lò xo là
A. 0,156N/m B. 32 N/m C. 64 N/m* D. 6400 N/m
Hướng dẫn
Theo công thức tính chu kì dao động:
3. Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng. Vật có khối lượng m = 0,2kg. Trong 20s con lắc thực hiện
được 50 dao động. Tính độ cứng của lò xo.
A. 60(N/m) B. 40(N/m) C. 50(N/m)* D. 55(N/m)
Hướng dẫn
Chuyên đề con lắc lò xo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề con lắc lò xo - Người đăng: tranvannang2014-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chuyên đề con lắc lò xo 9 10 795