Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề dao động cơ 12

Được đăng lên bởi haiyenz-binno
Số trang: 267 trang   |   Lượt xem: 4579 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Khóa học Luyện thi ĐH môn Vật lí 2014

Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)

NGÔI TRƯỜNG CHUNG CỦA HỌC TRÒ VIỆT

§ÆNG VIÖT HïNG

BÀI GIẢNG TRỌNG TÂM VỀ

DAO ĐỘNG CƠ

NĂM HỌC 2013 - 2014
 – Khóa LTĐH môn Vật lí – Thầy Hùng – Facebook: LyHung95

1

Khóa học Luyện thi ĐH môn Vật lí 2014

Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831)

CHUYÊN ĐỀ: DAO ĐỘNG CƠ LUYỆN THI ĐH-CĐ
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
I/ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
1. Dao động điều hòa
+ Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.
+ Phương trình dao động: x = Acos(ω
ωt + ϕ).
+ Điểm P dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn có thể được coi là hình chiếu của một điểm M chuyển động
tròn đều trên đường tròn có đường kính là đoạn thẳng đó.
2. Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hoà: Trong phương trình x = Acos(ω
ωt + ϕ) thì:

Các đại
trưng

lượng

đặc Ý nghĩa

Đơn vị

biên độ dao động; xmax = A >0
pha của dao động tại thời điểm t (s)
pha ban đầu của dao động,
tần số góc của dao động điều hòa
Chu kì T của dao động điều hòa là khoảng thời gian để thực

A
(ωt + ϕ)
ϕ
ω
T

hiện một dao động toàn phần :T =

2π t
=
ω N

Tần số f của dao động điều hòa là số dao động toàn phần

f

thực hiện được trong một giây . f =
Liên hệ giữa ω, T và f:

ω=

2π
= 2πf;
T

m, cm, mm
Rad; hay độ
rad
rad/s.
s ( giây)

Hz ( Héc) hay 1/s

1
T

Biên độ A và pha ban đầu ϕ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu làm cho hệ dao động,
Tần số góc ω (chu kì T, tần số f) chỉ phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động.

3. Mối liên hệ giữa li độ , vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hoà:
Đại lượng Biểu thức
So sánh, liên hệ
Ly độ

Vận tốc

x = Acos(ω
ωt + ϕ): là nghiệm của phương trình : Li độ của vật dao động điều hòa biến thiên điều
2
π
x’’ + ω x = 0 là phương trình động lực học của
hòa cùng tần số nhưng trễ pha hơn
so với với
dao động điều hòa.
2
xmax = A
vận tốc.
-Vận tốc của vật dao động điều hòa biến thiên
v = x' = - ωAsin(ω
ωt + ϕ)
v= ωAcos(ω
ωt + ϕ +

Gia tốc

π

2

)

điều hòa cùng tần số nhưng sớm pha hơn

2

so

-Vị trí biên (x = ± A), v = 0.
-Vị trí cân bằng (x = 0), |v| = vmax = ωA.

với với li độ.
- Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì vận
tốc có độ lớn tăng dần, khi vật đi từ vị trí cân
bằng về biên thì vận tốc có độ lớn giảm dần.

a = v' = x’’ = - ω2Acos(ω
ωt + ϕ)
a= - ω2x.
Véc tơ gia tốc của vật dao động điều hòa luôn
hướng về vị trí cân bằng, có độ lớn tỉ lệ với độ
lớn của li độ.
- Ở biên (x = ± A), gia tốc có độ lớn cực đại:
amax = ω2A.
- Ở vị trí cân bằng (x = 0),...
Khóa hc Luyn thi H môn Vt lí 2014 Thy ng Vit Hùng (0985.074.831)
www.Hocmai.vn – Khóa LTH môn Vt lí – Thy HùngFacebook: LyHung95
1
NGÔI TRƯNG CHUNG CA HC TRÒ VIT
§ÆNG VIÖT HïNG
BÀI GING TRNG TÂM V
DAO NG CƠ
NĂM HC 2013 - 2014
chuyên đề dao động cơ 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề dao động cơ 12 - Người đăng: haiyenz-binno
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
267 Vietnamese
chuyên đề dao động cơ 12 9 10 64