Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề dãy số của Nguyễn Văn Mậu

Được đăng lên bởi Phương Phạm
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 7974 lần   |   Lượt tải: 13 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Võ Quốc Thành

MỘT SỐ TÍNH CHẤT
CỦA DÃY SINH BỞI HÀM SỐ
VÀ ÁP DỤNG

Luận văn thạc sĩ toán học

Chuyên ngành : Phương pháp Toán sơ cấp
Mã số : 60 46 40

Người hướng dẫn khoa học:

GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu

QUY NHƠN, NĂM 2008

2

Mục lục
Mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chương 1
1.1

1.2

1.3

1.4

2.2

3

Cấp số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.1.1

Cấp số cộng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.1.2

Cấp số nhân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.1.3

Cấp số điều hoà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Dãy tuần hoàn và phản tuần hoàn

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1.2.1

Dãy tuần hoàn và phản tuần hoàn cộng tính . . . . . . . . . . .

6

1.2.2

Dãy tuần hoàn và phản tuần hoàn nhân tính . . . . . . . . . . .

7

Dãy tuyến tính và phân tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1.3.1

Phương trình sai phân tuyến tính với hệ số hằng số . . . . . . .

8

1.3.2

Dãy phân thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Một số bài toán áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Chương 2
2.1

Một số tính chất cơ bản của dãy số

1

Hàm chuyển đổi một số dãy số đặc biệt

27

Hàm chuyển tiếp các cấp số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.1.1

Hàm bảo toàn các cấp số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.1.2

Hàm chuyển đổi các cấp số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Dãy sinh bởi một số hàm số sơ cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

0

2.3

2.2.1

Dãy sinh bởi nhị thức bậc nhất . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.2.2

Dãy sinh bởi tam thức bậc hai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.2.3

Dãy sinh bởi hàm phân tuyến tính . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.2.4

Dãy sinh bởi hàm số lượng giác . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Một số bài toán áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Chương 3 Một số tính toán trên các dãy số

73

3.1

Giới hạn của dãy số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3.2

Một số ước lượng tổng và tích vô hạn phần tử . . . . . . . . . . . . . . 77

3.3

Tính chất của một số dãy số phi tuyến . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Tài liệu tham khảo . . . . . . . . ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Võ Quốc Thành
MỘT SỐ TÍNH CHẤT
CỦA DÃY SINH BỞI HÀM SỐ
VÀ ÁP DỤNG
Luận văn thạc toán học
Chuyên ngành : Phương pháp Toán cấp
số
: 60 46 40
Người hướng dẫn khoa học:
GS.TSKH. Nguyễn Văn Mậu
QUY NHƠN, NĂM 2008
Chuyên đề dãy số của Nguyễn Văn Mậu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề dãy số của Nguyễn Văn Mậu - Người đăng: Phương Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Chuyên đề dãy số của Nguyễn Văn Mậu 9 10 163