Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề điện li Hóa 11

Được đăng lên bởi strangerhoahoc
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LTĐH

Chuyên đề Điện ly

Câu 1: Chất n{o sau đ}y không dẫn điện được?
A. KCl rắn, khan
B. CaCl2 nóng chảy
C. NaOH nóng chảy
D. HBr hòa tan trong nước
Câu 2: Trong dung dịch axit axetic (CH3COOH) có những phần tử n{o?
A. H+, CH3COOB. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O
C. H+, CH3COO-, H2O
D. CH3COOH, CH3COO-, H+
Câu 3: Dung dịch n{o sau đ}y có khả năng dẫn điện?
A. Dung dịch đường
B. Dung dịch rượu
C. Dung dịch muối ăn
D. Dung dịch benzen trong ancol
Câu 4: D~y n{o dưới d}y chỉ gồm chất điện li mạnh?
A. HBr, Na2S, Mg(OH)2, Na2CO3
B. HNO3, H2SO4, KOH, K2SiO3
C. H2SO4, NaOH, Ag3PO4, HF
D. Ca(OH)2, KOH, CH3COOH, NaCl
Câu 5: Dung dịch chất điện li dẫn điện được l{ do:
A. Sự chuyển dịch của c|c electron.
B. Sự chuyển dịch của c|c cation.
C. Sự chuyển dịch của c|c ph}n tử hòa tan.
D. Sự chuyển dịch của cả cation v{ anion.
Câu 6: Chất n{o sau đ}y không dẫn điện được?
A. HI trong dung môi nước.
B. KOH nóng chảy.
C. MgCl2 nóng chảy.
D. NaCl rắn, khan.
Câu 7: Dung dịch chất n{o sau đ}y không dẫn điện được?
A. HCl trong C6H6 (benzen).
B. Ca(OH)2 trong nước.
C. CH3COONa trong nước.
D. NaHSO4 trong nước.
Câu 8: Chất n{o dưới đ}y không ph}n li ra ion khi hòa tan trong nước?
A. MgCl2
B. HClO3
C. C6H12O6 (glucozơ)
D. Ba(OH)2
Câu 9: Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện
của c|c dung dịch đó tăng dần theo thứ tự n{o trong c|c thứ tự sau:
A. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4
B. C2H5OH < CH3COOH < NaCl < K2SO4
C. C2H5OH < CH3COOH < K2SO4 < NaCl
D. CH3COOH < NaCl < C2H5OH < K2SO4
Câu 10: Nước đóng vai trò gì trong qu| trình điện li c|c chất trong nước
A. Môi trường điện li
B. Dung môi ph}n cực
C. Dung môi không ph}n cực
D. Tạo liên kết hiđro với c|c chất tan
Câu 11: C}u n{o sau đ}y đúng khi nói về sự điện li?
A. Sự điện li l{ sự hòa tan một chất v{o nước th{nh dung dịch.
B. Sự điện li l{ sự ph}n li một chất dưới t|c dụng của dòng điện.
C. Sự điện li l{ sự ph}n li một chất th{nh ion dương v{ ion }m khi chất đó tan trong nước hay ở trạng th|i
nóng chảy.
D. Sự điện li thực chất l{ qu| trình oxi hóa khử.
Câu 12: Sơ đồ n{o sau đ}y biểu diển qu| trình ph}n li của HBr trong nước.
A. H2 + Br2 → 2HBr
B. 2HBr → H2 + Br2
C. H + Br → HBr
D. HBr → H+ + Br Câu 13: C|c dung dịch sau đ}y có cùng nồng độ mol/l. Dung dịch n{o dẫn điện tốt nhất?
A. H2SO4
B. NH4NO3
C. Ca(OH)2
D. Al2(SO4)3
Câu 14: Những muối có khả năng điện li ho{n to{n trong nước l{:
A. NaCl, Na2SO4, K2CO3, AgNO3
B. Hg(CN)2, NaHSO4, KHSO3, AlCl3
C. HgCl2, CH3COONa, Na2...
LTĐH Chuyên đề Đin ly
1
Câu 1: Chất n{o sau đ}y không dẫn điện được?
A. KCl rắn, khan B. CaCl
2
nóng chảy
C. NaOH nóng chảy D. HBr hòa tan trong nước
Câu 2: Trong dung dịch axit axetic (CH
3
COOH) có những phần tử n{o?
A. H
+
, CH
3
COO
-
B. CH
3
COOH, H
+
, CH
3
COO
-
, H
2
O
C. H
+
, CH
3
COO
-
, H
2
O D. CH
3
COOH, CH
3
COO
-
, H
+
Câu 3: Dung dịch n{o sau đ}y có khả năng dẫn điện?
A. Dung dịch đường B. Dung dịch rượu
C. Dung dịch muối ăn D. Dung dịch benzen trong ancol
Câu 4: D~y n{o dưới d}y chỉ gồm chất điện li mạnh?
A. HBr, Na
2
S, Mg(OH)
2
, Na
2
CO
3
B. HNO
3
, H
2
SO
4
, KOH, K
2
SiO
3
C. H
2
SO
4
, NaOH, Ag
3
PO
4
, HF D. Ca(OH)
2
, KOH, CH
3
COOH, NaCl
Câu 5: Dung dịch chất điện li dẫn điện được l{ do:
A. Sự chuyển dịch của c|c electron. B. Sự chuyển dịch của c|c cation.
C. Sự chuyển dịch của c|c ph}n tử hòa tan. D. S chuyển dịch của cả cation v{ anion.
Câu 6: Chất n{o sau đ}y không dẫn điện được?
A. HI trong dung môi nước. B. KOH nóng chảy.
C. MgCl
2
nóng chảy. D. NaCl rắn, khan.
Câu 7: Dung dịch chất n{o sau đ}y không dẫn điện được?
A. HCl trong C
6
H
6
(benzen). B. Ca(OH)
2
trong nước.
C. CH
3
COONa trong nước. D. NaHSO
4
trong nước.
Câu 8: Chất n{o dưới đ}y không ph}n li ra ion khi hòa tan trong nước?
A. MgCl
2
B. HClO
3
C. C
6
H
12
O
6
(glucozơ) D. Ba(OH)
2
Câu 9: 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều có nồng độ 0,1 mol/l. Khả năng dẫn điện
của c|c dung dịch đó tăng dần theo thứ tự n{o trong c|c thứ tự sau:
A. NaCl < C
2
H
5
OH < CH
3
COOH < K
2
SO
4
B. C
2
H
5
OH < CH
3
COOH < NaCl < K
2
SO
4
C. C
2
H
5
OH < CH
3
COOH < K
2
SO
4
< NaCl D. CH
3
COOH < NaCl < C
2
H
5
OH < K
2
SO
4
Câu 10: Nước đóng vai trò gì trong qu| trình điện li c|c chất trong nước
A. Môi trường điện li B. Dung môi ph}n cực
C. Dung môi không ph}n cực D. Tạo liên kết hiđro với c|c chất tan
Câu 11: C}u n{o sau đ}y đúng khi nói về sự điện li?
A. Sự điện li l{ sự hòa tan một chất v{o nước th{nh dung dịch.
B. Sự điện li l{ sự ph}n li một chất dưới t|c dụng của dòng điện.
C. Sự điện li l{ sự ph}n li một chất th{nh ion dương v{ ion }m khi chất đó tan trong nước hay ở trạng th|i
nóng chảy.
D. Sự điện li thực chất l{ qu| trình oxi hóa khử.
Câu 12: Sơ đồ n{o sau đ}y biểu diển qu| trình ph}n li của HBr trong nước.
A. H
2
+ Br
2
→ 2HBr B. 2HBr → H
2
+ Br
2
C. H + Br → HBr D. HBr → H
+
+ Br
-
Câu 13: C|c dung dịch sau đ}y có cùng nồng độ mol/l. Dung dịch n{o dẫn điện tốt nhất?
A. H
2
SO
4
B. NH
4
NO
3
C. Ca(OH)
2
D. Al
2
(SO
4
)
3
Câu 14: Những muối có khả năng điện li ho{n to{n trong nước l{:
A. NaCl, Na
2
SO
4
, K
2
CO
3
, AgNO
3
B. Hg(CN)
2
, NaHSO
4
, KHSO
3,
AlCl
3
C. HgCl
2,
CH
3
COONa, Na
2
S, (NH
4
)
2
CO
3
D. Hg(CN)
2,
HgCl
2,
CuSO
4
, NaNO
3
Câu 15: Phương trình điện li n{o sau đ}y không đúng?
A. HNO
3
→ H
+
+ NO
3
B. K
2
SO
4
→ K
2+
+ SO
2
4
C. HSO
3
H
+
+ SO
2
3
D. Mg(OH)
2
Mg
2+
+ 2OH
-
Câu 16: Đối với dung dịch axit yếu CH
3
COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đ|nh gi| n{o về nồng độ
mol/l ion sau đ}y l{ đúng?
A. [H
+
] = 0,10M B. [H
+
] > [CH
3
COO
-
] C. [H
+
] < [CH
3
COO
-
] D. [H
+
] < 0,10M
Câu 17: Đối với dung dịch axit mạnh HNO
3
0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước v{ coi HNO
3
phân li hoàn toàn thì
đ|nh gi| n{o về nồng độ mol/l ion sau đ}y l{ đúng?
A. [H
+
] = 0,10M B. [H
+
] > [NO
3
-
] C. [H
+
] < [NO
3
-
] D. [H
+
] < 0.10M
Câu 18: Chọn c|c phương trình điện li viết đúng.
A. AgCl → Ag
+
+ Cl
-
B. CaCO
3
→ Ca
2+
+ CO
2
3
C. CH
3
COOH → CH
3
COO
-
+ H
+
D. K
2
CO
3
→ 2K
+
+ CO
2
3
Câu 19: Dung dịch NaOH chứa c|c tiểu ph}n:
A. Na
+
. B. OH
-
. C. NaOH, Na
+
, OH
-
. D. OH
-
, Na
+
.
Chuyên đề điện li Hóa 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề điện li Hóa 11 - Người đăng: strangerhoahoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Chuyên đề điện li Hóa 11 9 10 255