Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề định lí Talet trong tam giác

Được đăng lên bởi Đỗ Đạt Nguyễn
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ
ĐỊNH LÍ TALÉT TRONG TAM GIÁC
TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
A- KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
I- Định lí Ta lét trong tam giác
1. Định lí thuận:
2. Định lí đảo:
3. Hệ quả:
II- Tính chất đường phân giác của tam giác:
B- BÀI TẬP:
Bài 1. Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên các cạnh AB, AC theo thứ tự
AD AE

lấy các điểm D, E sao cho
. Gọi I là giao điểm của AM và DE. Chứng minh
AB AC
I là trung điểm của DE.
Bài 2. Cho hình thang ABCD (AB//CD). Qua giao điểm I của hai đường chéo, kẻ
đường thẳng song song với hai đáy. Đường thẳng này cắt cạnh bên AD tại E, cắt cạnh
bên BC tại F.
a) Chứng minh I là trung điểm của EF.
1
1
1


b) Chứng minh:
IE AB CD
2
1
1


c) Chứng minh:
EF AB CD
Bài 3. Cho tam giác ABC. Kẻ trung tuyến AM. Tia phân giác trong của góc AMB cắt
cạnh AB tại điểm D và tia phân giác trong của góc AMC cắt cạnh AC tại điểm E.
DA
EA
a) So sánh các tỉ số
và
DB
EC
b) Suy ra rằng DE//BC.
Bài 4. Cho tam giác ABC với AB = c, AC = b, BC = a. Kẻ tia phân giác AD của góc
A.
a) Tính các đoạn thẳng DB, DC.
b) Đường thẳng song song với AC kẻ qua D, cắt cạnh AB tại điểm E. Tính EA,
EB và DE.
µ  600 và AC = 15cm. Kẻ phân giác trong
Bài 5. Cho tam giác ABC vuông tại A, có B
BD của góc B.
a) Tính độ dài các đoạn thẳng AD, DC, BD.
AE 1
 . Chứng minh DE//BC và DE là
b) Một điểm E thuộc cạnh AB sao cho
AB 3
phân giác của góc ADB.

...
CHUYÊN ĐỀ
ĐỊNH LÍ TALÉT TRONG TAM GIÁC
TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
A- KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
I- Định lí Ta lét trong tam giác
1. Định lí thuận:
2. Định lí đảo:
3. Hệ quả:
II- Tính chất đường phân giác của tam giác:
B- BÀI TẬP:
Bài 1. Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên các cạnh AB, AC theo thứ tự
lấy các điểm D, E sao cho
AD AE
AB AC
. Gọi I là giao điểm của AM và DE. Chứng minh
I là trung điểm của DE.
Bài 2. Cho hình thang ABCD (AB//CD). Qua giao điểm I của hai đường chéo, kẻ
đường thẳng song song với hai đáy. Đường thẳng này cắt cạnh bên AD tại E, cắt cạnh
bên BC tại F.
a) Chứng minh I là trung điểm của EF.
b) Chứng minh:
1 1 1
IE AB CD
c) Chứng minh:
2 1 1
EF AB CD
Bài 3. Cho tam giác ABC. Kẻ trung tuyến AM. Tia phân giác trong của góc AMB cắt
cạnh AB tại điểm D và tia phân giác trong của góc AMC cắt cạnh AC tại điểm E.
a) So sánh các tỉ số
DA
DB
EA
EC
b) Suy ra rằng DE//BC.
Bài 4. Cho tam giác ABC với AB = c, AC = b, BC = a. Kẻ tia phân giác AD của góc
A.
a) Tính các đoạn thẳng DB, DC.
b) Đường thẳng song song với AC kẻ qua D, cắt cạnh AB tại điểm E. Tính EA,
EB và DE.
Bài 5. Cho tam giác ABC vuông tại A, có
µ
0
B 60
và AC = 15cm. Kẻ phân giác trong
BD của góc B.
a) Tính độ dài các đoạn thẳng AD, DC, BD.
b) Một điểm E thuộc cạnh AB sao cho
AE 1
AB 3
. Chứng minh DE//BC và DE là
phân giác của góc ADB.
Chuyên đề định lí Talet trong tam giác - Người đăng: Đỗ Đạt Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chuyên đề định lí Talet trong tam giác 9 10 584