Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề dòng điện xoay chiều

Được đăng lên bởi Trí Phạm
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 1 lần
[VNMATH.COM]
V. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Dòng điện xoay chiều.
* Dòng điện và điện áp xoay chiều
Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ là hàm số sin hay côsin của thời gian.
Điện áp xoay chiều là điện áp biến thiên theo hàm số sin hay côsin của thời gian.
Tạo ra dòng điện xoay chiều bằng máy phát điện xoay chiều dựa trên cơ sở hiện tượng cảm ứng điện từ.
Trong một chu kì T dòng điện xoay chiều đổi chiều 2 lần, trong mỗi giây dòng điện xoay chiều đổi chiều 2f
lần.

* Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều

Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ của một dòng điện không đổi, nếu cho hai
dòng điện đó lần lượt đi qua cùng một điện trở R trong những khoảng thời gian bằng nhau đủ dài thì nhiệt
lượng tỏa ra bằng nhau.
+ Cường độ hiệu dụng và điện áp hiệu dụng: I =

I0
U
; U= 0 .
2
2

+ Ampe kế và vôn kế đo cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện nên
gọi là ampe kế nhiệt và vôn kế nhiệt, số chỉ của chúng là cường độ hiệu dụng và điện áp hiệu dụng của dòng
điện xoay chiều.
+ Khi tính toán, đo lường, ... các mạch điện xoay chiều, chủ yếu sử dụng các giá trị hiệu dụng.

* Các loại đoạn mạch xoay chiều

UR
.
R
U

1
+ Đoạn mạch chỉ có tụ điện: uC trể pha hơn i góc ; I = C ; với ZC =
là dung kháng của tụ điện.
2
C
ZC
+ Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần: uR cùng pha với i; I =

Tụ điện C không cho dòng điện không đổi đi qua (cản trở hoàn toàn), nhưng lại cho dòng điện xoay chiều
1
đi qua với điện trở (dung kháng): ZC =
.

C

+ Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần: uL sớm pha hơn i góc
I=


.
2

UL
; với ZL = L là cảm kháng của cuộn dây.
ZL

Cuộn cảm thuần L cho dòng điện không đổi đi qua hoàn toàn (không cản trở) và cho dòng điện xoay chiều
đi qua với điện trở (cảm kháng): ZL = L.
+ Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp (không phân nhánh):
Giãn đồ Fre-nen: Nếu biểu diễn các điện áp xoay chiều trên R, L và C bằng các véc






tơ tương ứng U R , U L và U C tương ứng thì điện áp xoay chiều trên đoạn mạch R, L, C








mắc nối tiếp là: U = U R + U L + U C
Dựa vào giãn đồ véc tơ ta thấy: U = U R2  (U L  U C ) 2 = I. R 2  (Z L - ZC ) 2 = I.Z
Với Z =

R 2  (Z L - ZC ) 2 gọi là tổng trở của đoạn mạch RLC.

Z  ZC
Độ lệch pha  giữa u và i xác định theo biểu thức: tan = L
=
R
U
Cường độ hiệu dụng xác định theo định luật Ôm: I = .
Z
* Biểu thức điện áp xoay chiều, cường độ dòng điện xoay chiều
Nếu i = I0cos(t + i) thì u = U0cos(t + i + ).
Nếu u = U0cos(t + u) thì i = I0cos...
[VNMATH.COM]
V. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Dòng điện xoay chiều.
* Dòng điện và điện áp xoay chiều
Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ là hàm số sin hay côsin của thời gian.
Điện áp xoay chiều là điện áp biến thiên theo hàm số sin hay côsin của thời gian.
Tạo ra dòng điện xoay chiều bằng máy phát điện xoay chiều dựa trên cơ sở hiện tượng cảm ứng điện từ.
Trong một chu kì T dòng điện xoay chiều đổi chiều 2 lần, trong mỗi giây dòng điện xoay chiều đổi chiều 2f
lần.
* Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều
Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ của một dòng điện không đổi, nếu cho hai
dòng điện đó lần lượt đi qua cùng một điện trở R trong những khoảng thời gian bằng nhau đủ dài thì nhiệt
lượng tỏa ra bằng nhau.
+ Cường độ hiệu dụng và điện áp hiệu dụng: I =
0
2
I
; U =
0
2
U
.
+ Ampe kế và vôn kế đo cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện nên
gọi ampe kế nhiệt vôn kế nhiệt, số chcủa chúng cường độ hiệu dụng điện áp hiệu dụng của dòng
điện xoay chiều.
+ Khi tính toán, đo lường, ... các mạch điện xoay chiều, chủ yếu sử dụng các giá trị hiệu dụng.
* Các loại đoạn mạch xoay chiều
+ Đoạn mạch chỉ có điện trở thuần: u
R
cùng pha với i; I =
R
U
R
.
+ Đoạn mạch chỉ có tụ điện: u
C
trể pha hơn i góc
2
; I =
C
C
Z
U
; với Z
C
=
C
1
là dung kháng của tụ điện.
Tụ điện C không cho ng điện không đổi đi qua (cản trở hoàn toàn), nhưng lại cho dòng điện xoay chiều
đi qua với điện trở (dung kháng): Z
C
=
C
1
.
+ Đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần: u
L
sớm pha hơn i góc
2
.
I =
L
L
Z
U
; với Z
L
= L là cảm kháng của cuộn dây.
Cuộn cảm thuần L cho dòng điện không đổi đi qua hoàn toàn (không cản trở) cho dòng điện xoay chiều
đi qua với điện trở (cảm kháng): Z
L
= L.
+ Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp (không phân nhánh):
Giãn đồ Fre-nen: Nếu biểu diễn các điện áp xoay chiều trên R, L C bằng các véc
tơ tương ứng
R
U
,
L
U
C
U
tương ứng thì điện áp xoay chiều trên đoạn mạch R, L, C
mắc nối tiếp là:
U
=
R
U
+
L
U
+
C
U
Dựa vào giãn đồ véc tơ ta thấy: U =
22
)(
CLR
UUU
= I.
2
CL
2
) Z- (Z R
= I.Z
Với Z =
2
CL
2
) Z- (Z R
gọi là tổng trở của đoạn mạch RLC.
Độ lệch pha giữa u và i xác định theo biểu thức: tan =
R
ZZ
CL
=
R
C
L
1
Cường độ hiệu dụng xác định theo định luật Ôm: I =
.
* Biểu thức điện áp xoay chiều, cường độ dòng điện xoay chiều
Nếu i = I
0
cos(t +
i
) thì u = U
0
cos(t +
i
+ ).
Nếu u = U
0
cos(t +
u
) thì i = I
0
cos(t +
u
- ).
Với I
0
=
0
U
Z
; tan =
R
ZZ
CL
.
chuyên đề dòng điện xoay chiều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề dòng điện xoay chiều - Người đăng: Trí Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
chuyên đề dòng điện xoay chiều 9 10 539