Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Dung dịch

Được đăng lên bởi minhvo030501
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề:

ĐỘ TAN – NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH
Mét sè c«ng thøc tÝnh cÇn nhí:
0C

C«ng thøc tÝnh ®é tan: S

t

chÊt

=

mct
mdm

. 100

mct
mdd

C«ng thøc tÝnh nång ®é %: C% =
. 100%
mdd = mdm + mct HoÆc mdd = Vdd (ml) . D(g/ml)
* Mèi liªn hÖ gi÷a ®é tan cña mét chÊt vµ nång ®é phÇn tr¨m dung dÞch b·o hoµ cña chÊt ®ã ë
mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh.
Cø 100g dm hoµ tan ®îc Sg chÊt tan ®Ó t¹o thµnh (100+S)g dung dÞch b·o hoµ.
VËy: x(g)
//
y(g)
//
100g
//
C«ng thøc liªn hÖ: C% =

100S
100  S

n( mol )
V (lit )

C«ng thøc tÝnh nång ®é mol/lit:
CM =
=
* Mèi liªn hÖ gi÷a nång ®é % vµ nång ®é mol/lit.
C M .M
10 D

HoÆc S =

100.C %
100  C %

1000.n(mol )
V (ml)

10 D.C %
M

C«ng thøc liªn hÖ: C% =
hoÆc CM =
Trong ®ã:
- mct: khèi lîng chÊt tan (g)
- mdm: khèi lîng dung m«i (g)
- mdd: khèi lîng dung dÞch (g)
- V: thÓ tÝch dung dÞch (l hoÆc ml)
- D: khèi lîng riªng cña dung dÞch (g/ml)
- M: khèi lîng mol cña chÊt (g)
- S: ®é tan cña 1 chÊt ë mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh (g)
- C%: nång ®é % cña 1 chÊt trong dung dÞch (%)
- CM: nång ®é mol/lit cña 1 chÊt trong dung dÞch (mol/l hay M)

TOÁN ĐỘ TAN
D¹ng 1: Bµi to¸n liªn quan gi÷a ®é tan cña mét chÊt vµ nång ®é phÇn tr¨m dung
dÞch b·o hoµ cña chÊt ®ã.
Bµi 1: ë 400C, ®é tan cña K2SO4 lµ 15. H·y tÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch K 2SO4 b·o
hoµ ë nhiÖt ®é nµy?
§¸p sè: C% = 13,04%
Bµi 2: TÝnh ®é tan cña Na2SO4 ë 100C vµ nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch b·o hoµ Na 2SO4 ë
nhiÖt ®é nµy. BiÕt r»ng ë 10 0C khi hoµ tan 7,2g Na2SO4 vµo 80g H2O th× ®îc dung dÞch b·o hoµ
Na2SO4.
§¸p sè: S = 9g vµ C% = 8,257%
D¹ng 2: Bµi to¸n tÝnh lîng tinh thÓ ngËm níc cÇn cho thªm vµo dd cho s½n.
C¸ch lµm:
Dïng ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng ®Ó tÝnh:
|Trích “34 chuyên đề bồi dưỡng Hóa THCS”

* Khèi lîng dung dÞch t¹o thµnh = khèi lîng tinh thÓ + khèi lîng dung dÞch ban ®Çu.
* Khèi lîng chÊt tan trong dung dÞch t¹o thµnh = khèi lîng chÊt tan trong tinh thÓ + khèi lîng
chÊt tan trong dung dÞch ban ®Çu.
* C¸c bµi to¸n lo¹i nµy thêng cho tinh thÓ cÇn lÊy vµ dung dÞch cho s½n cã chøa cïng lo¹i chÊt
tan.
Bµi tËp ¸p dông:
Bµi 1: TÝnh lîng tinh thÓ CuSO4.5H2O cÇn dïng ®Ó ®iÒu chÕ 500ml dung dÞch CuSO 4 8%(D =
1,1g/ml).
§¸p sè: Khèi lîng tinh thÓ CuSO4.5H2O cÇn lÊy lµ: 68,75g
Bµi 2: §Ó ®iÒu chÕ 560g dung dÞch CuSO4 16% cÇn ph¶i lÊy bao nhiªu gam dung dÞch CuSO4
8% vµ bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO4.5H2O.
Híng dÉn
* C¸ch 1:
Trong 560g dung dÞch CuSO4 16% cã chøa.
560.16
100

ct CuSO4(cã trong dd CuSO4 16%) =
=
§Æt mCuSO4.5H2O = x(g)
1mol(hay 250g) CuSO4.5H2O chøa 160g CuSO4
m

160x...
Chuyên đề:
ĐỘ TAN – NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH
Mét sè c«ng thøc tÝnh cÇn nhí:
C«ng thøc tÝnh ®é tan: S
t
C0
chÊt
=
dm
ct
m
m
. 100
C«ng thøc tÝnh nång ®é %: C% =
dd
ct
m
m
. 100%
m
dd
= m
dm
+ m
ct
HoÆc m
dd
= V
dd (ml)
. D
(g/ml)
* Mèi liªn gi÷a ®é tan cña mét chÊt nång ®é phÇn tr¨m dung dÞch b·o hoµ cña chÊt ®ã ë
mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh.
Cø 100g dm hoµ tan ®îc Sg chÊt tan ®Ó t¹o thµnh (100+S)g dung dÞch b·o hoµ.
VËy: x(g) // y(g) // 100g //
C«ng thøc liªn hÖ: C% =
S
S
100
100
HoÆc S =
%100
%.100
C
C
C«ng thøc tÝnh nång ®é mol/lit: C
M
=
)(
)(
litV
moln
=
)(
)(.1000
mlV
moln
* Mèi liªn hÖ gi÷a nång ®é % vµ nång ®é mol/lit.
C«ng thøc liªn hÖ: C% =
D
MC
M
10
.
hoÆc C
M
=
Trong ®ã:
- m
ct
: khèi lîng chÊt tan (g)
- m
dm
: khèi lîng dung m«i (g)
- m
dd
: khèi lîng dung dÞch (g)
- V: thÓ tÝch dung dÞch (l hoÆc ml)
- D: khèi lîng riªng cña dung dÞch (g/ml)
- M: khèi lîng mol cña chÊt (g)
- S: ®é tan cña 1 chÊt ë mét nhiÖt ®é x¸c ®Þnh (g)
- C%: nång ®é % cña 1 chÊt trong dung dÞch (%)
- C
M
: nång ®é mol/lit cña 1 chÊt trong dung dÞch (mol/l hay M)
TOÁN Đ TAN
D¹ng 1: Bµi to¸n liªn quan gi÷a ®é tan cña mét chÊt nång ®é phÇn tr¨m dung
dÞch b·o hoµ cña chÊt ®ã.
Bµi 1: ë 40
0
C, ®é tan cña K
2
SO
4
15. H·y tÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch K
2
SO
4
b·o
hoµ ë nhiÖt ®é nµy?
§¸p sè: C% = 13,04%
Bµi 2: TÝnh ®é tan cña Na
2
SO
4
ë 10
0
C nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch b·o hoµ Na
2
SO
4
ë
nhiÖt ®é nµy. BiÕt r»ng ë 10
0
C khi hoµ tan 7,2g Na
2
SO
4
vµo 80g H
2
O th× ®îc dung dÞch b·o hoµ
Na
2
SO
4
.
§¸p sè: S = 9g vµ C% = 8,257%
D¹ng 2: Bµi to¸n tÝnh lîng tinh thÓ ngËm níc cÇn cho thªm vµo dd cho s½n.
C¸ch lµm:
Dïng ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng ®Ó tÝnh:
|Trích “34 chuyên đề bồi dưỡng Hóa THCS”
Chuyên đề Dung dịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Dung dịch - Người đăng: minhvo030501
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Chuyên đề Dung dịch 9 10 594