Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề : Este - Lipit

Được đăng lên bởi Tuyết Mùa Hè
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 723 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề 1: ESTE - LIPIT

Luyện thi Đại học năm 2013

Chuyên đề 1: ESTE – LIPIT
Câu 1: Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no đơn mạch hở và ancol no đơn mạch hở có dạng
A. CnH2n+2O2 (n ≥ 2).
C. CnH2nO2 (n ≥ 2).
B. CnH2nO2 (n ≥ 3).
D. CnH2n-2O2 (n ≥ 4).
Câu 2: Este X no đơn chức để lâu ngày bị thuỷ phân một phần tạo ra 2 chất hữu cơ Y và Z. Muốn trung hoà
lượng axit tạo ra từ 13,92 gam X phải dùng 15 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Để xà phòng hoá lượng este còn lại
phải dùng thêm 225 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Nếu oxi hoá Y sẽ được một anđehit có mạch phân nhánh. Khi
hoá hơi 0,4 gam Z được thể tích bằng thể tích của 0,214 gam O2. Công thức este X là:
A. CH3COOCH2CH2CH2CH3
B. CH3COOCH2CH(CH3)2
C. CH3COOCH(CH3)CH2CH3
D. C2H5COOCH2CH(CH3)2
Câu 3: Xà phòng hoá 3,52 gam este X được tạo ra từ axit đơn chức và ancol đơn chức bằng dung dịch NaOH
vừa đủ được muối Y và ancol Z. Nung nóng Y với oxi thu được 2,12 gam Natri cacbonat, khí CO 2 và hơi nước.
Ancol Z được chia làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na vừa đủ thu được khí H 2 có số mol bằng
½ số mol ancol phản ứng và 1,36 gam muối. Phần 2 cho tác dụng với CuO dư, nung nóng được chất hữu cơ T
có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là:
A. HCOOC2H5
B. CH3COOCH=CH2
C. CH3COOC2H5
D. C2H5COOCH3
Câu 4: Trong phản ứng giữa ancol và axit hữu cơ thì cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều tạo ra este khi
A. giảm nồng độ của ancol hay axit.
B. tăng áp suất của hệ.
C. giảm nồng độ của este hay của nước.
D. có chất xúc tác.
Câu 5: Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dd NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu được
A. 1 muối và 1 ancol.
B. 1 muối và 2 ancol.
C. 2 muối và 1 ancol.
D. 2 muối và 2 ancol.
Câu 6: Chất giặt rửa tổng hợp gây ô nhiễm môi trường vì
A. Chúng không bị các vi sinh vật phân huỷ. B. Chúng tạo kết tủa với ion canxi.
C. Dùng được tất cả các loại nước.
D. Lâu tan.
Câu 7: Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl thì axit tạo nên este đó là
A. axit oxalic.
B. axit butiric.
C. axit propionic.
D. axit axetic.
Câu 8: Hoá hơi 2,64 gam hỗn hợp hai este X, Y đồng phân của nhau thu được thể tích hơi bằng thể tích của
0,84 gam khí nitơ ở cùng điều kiện, nhiệt độ, áp suất. Nếu đun hỗn hợp X, Y với một lượng dung dịch NaOH
dư đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 2,32 gam hỗn hợp hai muối của hai axit kế tiếp nhau trong dãy đồng
đẳng. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là:
A. HCOOC3H7 và CH3COOC2H5
B. HCOOC3H7 và HCOOC3H7
C. HCOOC3H7 và CH3COOC2H3
D. Cả A, B đều đúng
Câu 9: Hỗn hợp X gồm 2 chất...
Chuyên đề 1: ESTE - LIPIT Luyện thi Đại học năm 2013
Chuyên đề 1: ESTE – LIPIT
Câu 1: Công thức tổng quát của este tạo bởi axit no đơn mạch hở và ancol no đơn mạch hở có dạng
A. C
n
H
2n+2
O
2
(n ≥ 2). C. C
n
H
2n
O
2
(n ≥ 2).
B. C
n
H
2n
O
2
(n ≥ 3). D. C
n
H
2n-2
O
2
(n ≥ 4).
Câu 2: Este X no đơn chức để lâu ngày bị thuỷ phân một phần tạo ra 2 chất hữu Y Z. Muốn trung hoà
lượng axit tạo ra từ 13,92 gam X phải dùng 15 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Để phòng hoá lượng este còn lại
phải dùng thêm 225 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Nếu oxi hoá Y sẽ được một anđehit mạch phân nhánh. Khi
hoá hơi 0,4 gam Z được thể tích bằng thể tích của 0,214 gam O
2
. Công thức este X là:
A. CH
3
COOCH
2
CH
2
CH
2
CH
3
B. CH
3
COOCH
2
CH(CH
3
)
2
C. CH
3
COOCH(CH
3
)CH
2
CH
3
D. C
2
H
5
COOCH
2
CH(CH
3
)
2
Câu 3: phòng hoá 3,52 gam este X được tạo ra từ axit đơn chức ancol đơn chức bằng dung dịch NaOH
vừa đủ được muối Y và ancol Z. Nung nóng Y với oxi thu được 2,12 gam Natri cacbonat, khí CO
2
và hơi nước.
Ancol Z được chia làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na vừa đủ thu được khí H
2
có số mol bằng
½ số mol ancol phản ứng 1,36 gam muối. Phần 2 cho tác dụng với CuO dư, nung nóng được chất hữu T
có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X là:
A. HCOOC
2
H
5
B. CH
3
COOCH=CH
2
C. CH
3
COOC
2
H
5
D. C
2
H
5
COOCH
3
Câu 4: Trong phản ứng giữa ancol và axit hữu cơ thì cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều tạo ra este khi
A. giảm nồng độ của ancol hay axit. B. tăng áp suất của hệ.
C. giảm nồng độ của este hay của nước. D. có chất xúc tác.
Câu 5: Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dd NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu được
A. 1 muối và 1 ancol. B. 1 muối và 2 ancol.
C. 2 muối và 1 ancol. D. 2 muối và 2 ancol.
Câu 6: Chất giặt rửa tổng hợp gây ô nhiễm môi trường vì
A. Chúng không bị các vi sinh vật phân huỷ. B. Chúng tạo kết tủa với ion canxi.
C. Dùng được tất cả các loại nước. D. Lâu tan.
Câu 7: Este C
4
H
8
O
2
có gốc ancol là metyl thì axit tạo nên este đó là
A. axit oxalic. B. axit butiric. C. axit propionic. D. axit axetic.
Câu 8: Hoá hơi 2,64 gam hỗn hợp hai este X, Y đồng phân của nhau thu được thể tích hơi bằng thể tích của
0,84 gam khí nitơ cùng điều kiện, nhiệt độ, áp suất. Nếu đun hỗn hợp X, Y với một lượng dung dịch NaOH
đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 2,32 gam hỗn hợp hai muối của hai axit kế tiếp nhau trong dãy đồng
đẳng. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là:
A. HCOOC
3
H
7
và CH
3
COOC
2
H
5
B. HCOOC
3
H
7
và HCOOC
3
H
7
C. HCOOC
3
H
7
và CH
3
COOC
2
H
3
D. Cả A, B đều đúng
Câu 9: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu mạch hở, chứa cùng một loại nhóm chức hoá học. Khi đun nóng 47,2
gam hỗn hợp X với lượng dư dung dịch NaOH thì thu được một ancol đơn chức và 38,2 gam hỗn hợp muối của
2 axit hữu cơ đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác, nếu đốt cháy hết 9,44 gam hỗn hợp X cần
vừa đủ 12,096 lít khí O
2
, thu được 10,304 lít khí CO
2
. Các khí đo đktc. Công thức cấu tạo của các chất trong
X là:
A. HCOOCH
2
-CH=CH
2
và CH
3
COOCH
2
-CH=CH
2
B. CH
3
COOCH
2
-CH=CH
2
và C
2
H
5
COOCH
2
-CH=CH
2
C. CH
2
=CHCOOCH
2
CH
3
và CH
3
CH=CHCOOCH
2
CH
3
D. CH
2
=CHCOOCH
3
và CH
3
CH=CHCOOCH
3
Câu 10: Đun nóng 7,66 gam hỗn hợp A gồm X, Y là hai chất hữu cơ đơn chức, có cùng loại nhóm chức, với 95
ml dung dịch NaOH 1 M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cạn dung dịch thu được hỗn hợp hai muối của
hai axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một ancol Z, có tỉ khối so với không khí bằng 1,59. Phần trăm khối
lượng của X, Y lần lượt là:
A. 48%; 52% B. 45,60%; 54,40% C. 50%; 50% D. 48,30%; 51,70%
Câu 11: Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, đồng phân của nhau. cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất, tỉ
khối hơi của X so với không khí 3,03. Nếu phòng hoá hoàn toàn 22 gam X bằng 250 ml dung dịch KOH
1,25 M (H = 100%) thu được dung dịch Y. cạn dung dịch Y thu được 29,75 gam chất rắn khan. Cho lượng
chất rắn tác dụng với axit HCl thu được hỗn hợp hai axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Thành phần %
về khối lượng các este trong hỗn hợp X lần lượt là:
A. 50%; 50% B. 60%; 40% C. 45; 65% D. 75%; 25%
Chuyênhóahuế.vn Trang 1 / 6
Chuyên đề : Este - Lipit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề : Este - Lipit - Người đăng: Tuyết Mùa Hè
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chuyên đề : Este - Lipit 9 10 443