Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề hàm số

Được đăng lên bởi thuydungbahuyen-dang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn tÝnh chÊt liªn tôc
cña hµm sè, ®¹o hµm cña hµm sè
i. c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n
§N: Hµm sè f x¸c ®Þnh trªn kho¶ng (a; b) ®îc gäi lµ liªn tôc t¹i ®iÓm x0
  a; b) 

f ( x)  f ( x0 )
nÕu xlim
x
0

- Hµm sè f x¸c ®Þnh trªn kho¶ng (a; b) ®îc gäi lµ liªn tôc trªn kho¶ng (a;
b) nÕu nã liªn tôc t¹i mäi ®iÓm cña kho¶ng ®ã.
- Hµm sè f x¸c ®Þnh trªn ®o¹n [a; b] ®îc gäi lµ liªn tôc trªn ®o¹n [a; b]
f ( x)  f (0) vµ
nÕu nã liªn tôc trªn kho¶ng (a; b), xlim
a


lim f ( x)  f (b)

x b 

* §Þnh lý vÒ gi¸ trÞ trung gian cña hµm sè liªn tôc.
Gi¶ sö hµm sè f liªn tôc trªn ®o¹n [a; b]. NÕu f(a) ≠ f(b) vµ M lµ 1 sè n»m
gi÷a f(a) vµ f(b) th× Ýt nhÊt 1 sè c   a; b)  sao cho f(c) = M.
* §Þnh nghÜa §¹o hµm t¹i mét ®iÓm
f ( x0 )  lim

x  x0

f ( x )  f ( x0 )
x  x0

* ý h×nh häc cña ®¹o hµm
§¹o hµm cña hµm sè y = f(x) t¹i x1 lµ hÖ sè gãc cña tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ
hµm sè ®ã t¹i ®iÓm M0(x0 ; f(x)).
*Ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ hµm sè y = f(x) t¹i tiÕp ®iÓm
M0(x0 ; f(x0)) lµ : y = f’(x)(x - x0) + f(x0)
* §Þnh nghÜa ®¹o hµm cÊp n
F(x)(x) = [F(n - 1) )(x)]’ (n N , n  2)
*§Þnh nghÜa vi ph©n df(x) = f’(x)dx
* øng dông c¬ b¶n cña vi ph©n vµo tÝch ph©n gÇn ®óng.
F(x0 +  x)  f(x0) + f’(x0)  x
ii. c¸c bµi to¸n ®iÓn h×nh
1. XÐt tÝnh liªn tôc cña hµm sè t¹i 1 ®iÓm, trªn 1 kho¶ng, 1 ®o¹n.
Bµi 1: XÐt tÝnh liªn tôc cña hµm sè sau t¹i 1 ®iÓm cho tríc.
a) f(x) =

 x2  4

 x2
 4


víi x  -2
víi x = -2

t¹i ®iÓm x = -2

1

 4  3x 2

b) f(x) =


3
 x

víi x  -2
víi x > -2

t¹i ®iÓm x = -2

Lêi gi¶i:
a) Ta cã


 x  2  x  2
x2  4
 lim
 lim  x  2   4  f (2)
x  2 x  2
x  2
x  2
x2

lim f ( x)  lim

x  2

hµm sè ®· cho bªn trôc t¹i x = -2

3
3
f
(
x
)

lim
x

(

2)
8
b) Ta cã xlim
 2
x   2





lim f ( x)  lim 4  3 x 2  4  3( 2) 2  8

x  2



x  2

lim f ( x )  lim  f ( x)   8  lim f ( x)   8  f ( 2)

x   2

x  2

x  2

Hµm sè ®· cho liªn tôc t¹i x = -2
Bµi 2: T×m sè thùc a sao cho hµm sè
víi x <1
 x2
f(x) = 
liªn tôc trªn R
víi x  1


 2ax  3

Lêi gi¶i:
* Víi x <1  f(x) = x2  f(x) liªn tôc t¹i mäi x <1
* Víi x >1  f(x) = zax -3  f(x) liªn tôc t¹i mäi x >1
 ®Ó hµm sè ®· cho liªn tôc trªn R  hµm sè ®ã liªn tôc t¹i x =1
 lim f ( x)  f (1)
x1

f ( x)  lim(2ax  3)  2a  3
Ta cã: xlim
1
x 1




lim f ( x)  lim x 2  1
x 1

x1

f (1) = 2a - 3
§Ó hµm sè liªn tôc t¹i x = 1

 lim f ( x)  lim f ( x )  f (1)
x 1

x 1

-3=1  a=2
KÕt luËn: Víi a = 2...
C¸c bµi to¸n liªn quan ®Õn tÝnh chÊt liªn tôc
cña hµm sè, ®¹o hµm cña hµm sè
i. c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n
§N: Hµm f x¸c ®Þnh trªn kho¶ng (a; b) ®îc gäi liªn tôc t¹i ®iÓm x
0
; )a b
nÕu
0
0
lim ( ) ( )
x x
f x f x
- Hµm sè f x¸c ®Þnh trªn kho¶ng (a; b) ®îc gäi lµ liªn tôc trªn kho¶ng (a;
b) nÕu nã liªn tôc t¹i mäi ®iÓm cña kho¶ng ®ã.
- Hµm f x¸c ®Þnh trªn ®o¹n [a; b] ®îc gäi liªn tôc trªn ®o¹n [a; b]
nÕu nã liªn tôc trªn kho¶ng (a; b),
lim ( ) (0)
x a
f x f
lim ( ) ( )
x b
f x f b
* §Þnh lý vÒ gi¸ trÞ trung gian cña hµm sè liªn tôc.
Gi¶ sö hµm sè f liªn tôc trªn ®o¹n [a; b]. NÕu f(a) f(b) vµ M lµ 1 sè n»m
gi÷a f(a) f(b) th× Ýt nhÊt 1 sè c
; )a b
sao cho f(c) = M.
* §Þnh nghÜa §¹o hµm t¹i mét ®iÓm
0
0
0
0
( ) ( )
( ) lim
x x
f x f x
f x
x x
* ý h×nh häc cña ®¹o hµm
§¹o hµm cña hµm y = f(x) t¹i x
1
gãc cña tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ
hµm sè ®ã t¹i ®iÓm M
0
(x
0
; f(x)).
*Ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña ®å thÞ hµm sè y = f(x) t¹i tiÕp ®iÓm
M
0
(x
0
; f(x
0
)) lµ : y = f (x)(x - x
0
) + f(x
0
)
* §Þnh nghÜa ®¹o hµm cÊp n
F
(x)
(x) = [F
(n - 1) )
(x)]’ (n
N , n
2)
*§Þnh nghÜa vi ph©n df(x) = f’(x)dx
* øng dông c¬ b¶n cña vi ph©n vµo tÝch ph©n gÇn ®óng.
F(x
0
+
x
)
f(x
0
) + f (x
0
)
x
ii. c¸c bµi to¸n ®iÓn h×nh
1. XÐt tÝnh liªn tôc cña hµm sè t¹i 1 ®iÓm, trªn 1 kho¶ng, 1 ®o¹n.
Bµi 1: XÐt tÝnh liªn tôc cña hµm sè sau t¹i 1 ®iÓm cho tríc.
a) f(x) =
t¹i ®iÓm x = -2
1
víi x
-2
víi x = -2
Chuyên đề hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề hàm số - Người đăng: thuydungbahuyen-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chuyên đề hàm số 9 10 388