Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Hệ vật

Được đăng lên bởi Nguyen Nguyet Anh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PH¬ng ph¸p ®éng lùc häc

§Ò sè 10:

ChuyÓn ®éng cña HÖ vËt

Bµi 1: Mét sîi d©y kh«ng gi·n v¾t qua mét rßng räc cè ®Þnh, hai ®Çu cã treo 2 vËt khèi lîng m vµ M
(M > m). TÝnh lùc c¨ng cña sîi d©y vµ gia tèc chuyÓn ®éng cña mçi vËt. Bá qua mäi ma s¸t, khèi lîng
cña rßng räc vµ sîi d©y.
§S: T =

( M − m)
2 Mm
g; a=
g
M +m
M +m

m1

Bµi 2: Hai vËt cã khèi lîng m1 = 1kg vµ m2 = 2kg ®îc treo díi mét sîi d©y
vµ kÐo vËt m2 bëi mét lùc F = 3N ( h×nh vÏ ). §ét nhiªn ngêi ta ®èt sîi d©y ë
phÝa trªn. X¸c ®Þnh gia tèc chuyÓn ®éng cña c¸c vËt, lùc c¨ng cña sîi d©y
nèi hai vËt m1 vµ m2.
§S: a = g +

m2


F


F

F
m1 F
= 10,8m / s 2 ; T =
= 1N
m1 + m2
m1 + m2

Bµi 3: Hai vËt m1 = 1kg; m2 = 0,5kg nèi víi nhau b»ng mét sîi d©y vµ ®îc kÐo I
m1
lªn th¼ng ®øng nhê mét lùc F = 18N ®Æt lªn vËt I.
a. T×m gia tèc chuyÓn ®éng vµ lùc c¨ng cña sîi d©y. Cho g = 10m/s2.
b. §Ó 2 vËt chuyÓn ®éng ®Òu ngêi ta thay ®æi ®é lín cña lùc F.
II
m2
X¸c ®Þnh ®é lín cña lùc nµy. Cho r»ng d©y kh«ng gi·n vµ cã khèi lùc kh«ng
®¸ng kÓ.
H×nh 1
( §S: a = 2m/s2; b. F = 15N)
Bµi 4: Cho hÖ vËt nh h×nh vÏ. BiÕt m1, m2, hÖ sè ma s¸t cña 2 vËt víi
m2
m1

µ
µ
F
mÆt ph¼ng ngang lÇn lît lµ 1, 2 vµ lùc c¨ng cùc ®¹i T0 cña d©y
nèi. T×m ®é lín cña lùc kÐo F ®Æt lªn m1( h×nh vÏ) ®Ó d©y kh«ng
H×nh 2
®øt
( §S: F <

m1 m2 g ( µ1 − µ 2 ) + (m1 + m2 )T0
)
m2

µ 1= µ 2 =
Bµi 5: Cho c¬ hÖ nh h×nh vÏ. m1 = 1kg; m2 = 2kg;
0
2
0,1; F = 6N; α = 30 ; g = 9,8m/s . TÝnh gia tèc chuyÓn ®éng vµ lùc
c¨ng cña d©y.
( §S: a = 0,8m/s2; T = 3,6N)

m2

m1


F

α

H×nh 3

Bµi 6 :Hai vËt cïng khèi lîng m = 1kg ®îc nèi víi nhau b»ng sîi d©y kh«ng dÉn vµ khèi lîng kh«ng
→

®¸ng kÓ. Mét trong 2 vËt chÞu t¸c ®éng cña lùc kÐo F hîp víi ph¬ng ngang gãc a = 300 (h×nh 3). Hai
vËt cã thÓ trît trªn mÆt bµn n»m ngang gãc a = 300HÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ bµn lµ 0,268. BiÕt r»ng
d©y chØ chÞu ®îc lùc c¨ng lín nhÊt lµ 10 N. TÝnh lùc kÐo lín nhÊt ®Ó d©y kh«ng ®øt. LÊy 3 = 1,732.
§S: Fmax = 20 N
Bµi 7: Cho c¬ hÖ nh h×nh vÏ. Cho biÕt m1 = 1kg; m2 = 2kg; m3 =
m1
3kg; F = 12N. Bá qua ma s¸t vµ khèi lîng cña d©y nèi. T×m gia
tèc cña mçi vËt vµ lùc c¨ng d©y nèi c¸c vËt.
H×nh 4
( §S: a. a = 2m/s2; b. T1 = 2N; T2 = 6N; )
Bµi 8: Cho c¬ hÖ nh h×nh vÏ; m1 = 1,6kg; m2 = 400kg; g = 10m/s . Bá qua
mäi ma s¸t; khèi lîng cña d©y vµ rßng räc. T×m qu·ng ®êng mçi vËt ®i ®îc
sau khi b¾t ®Çu chuyÓn ®éng 0,5s vµ lùc nÕn lªn trôc rßng räc.
( §S: S = 0,25m; FnÐn = 4,5N )
2

Trang 1

m2

m3


F

m1

m2

PH¬ng ph¸p ®éng lùc häc

Bµi 9: Cho c¬ hÖ nh h×nh 5. m1 = 500g vµ vËt m2 =...
m
1
m
2
F
PH¬ng ph¸p ®éng lùc häc
§Ò sè 10: ChuyÓn ®éng cña HÖ vËt
Bµi 1: Mét sîi d©y kh«ng gi·n v¾t qua mét rßng räc cè ®Þnh, hai ®Çu cã treo 2 vËt khèi lîng m vµ M
(M > m). TÝnh lùc c¨ng cña sîi d©y vµ gia tèc chuyÓn ®éng cña mçi vËt. Bá qua mäi ma s¸t, khèi lîng
cña rßng räc vµ sîi d©y.
§S: T =
g
mM
Mm
+
2
; a =
g
mM
mM
+
)(
Bµi 2: Hai vËt cã khèi lîng m
1
= 1kg vµ m
2
= 2kg ®îc treo díi mét sîi d©y
vµ kÐo vËt m
2
bëi mét lùc F = 3N ( h×nh vÏ ). §ét nhiªn ngêi ta ®èt sîi d©y ë
phÝa trªn. X¸c ®Þnh gia tèc chuyÓn ®éng cña c¸c vËt, lùc c¨ng cña sîi d©y
nèi hai vËt m
1
vµ m
2
.
§S: a = g +
2
21
/8,10 sm
mm
F
=
+
; T =
21
1
mm
Fm
+
= 1N
Bµi 3: Hai vËt m
1
= 1kg; m
2
= 0,5kg nèi víi nhau b»ng mét sîi d©y vµ ®îc kÐo
lªn th¼ng ®øng nhê mét lùc F = 18N ®Æt lªn vËt I.
a. T×m gia tèc chuyÓn ®éng vµ lùc c¨ng cña sîi d©y. Cho g = 10m/s
2
.
b. §Ó 2 vËt chuyÓn ®éng ®Òu ngêi ta thay ®æi ®é lín cña lùc F.
X¸c ®Þnh ®é lín cña lùc nµy. Cho r»ng d©y kh«ng gi·n vµ cã khèi lùc kh«ng
®¸ng kÓ.
( §S: a = 2m/s
2
; b. F = 15N)
Bµi 4: Cho hÖ vËt nh h×nh vÏ. BiÕt m
1
, m
2
, hÖ sè ma s¸t cña 2 vËt víi
mÆt ph¼ng ngang lÇn lît lµ
µ
1
,
µ
2
vµ lùc c¨ng cùc ®¹i T
0
cña d©y
nèi. T×m ®é lín cña lùc kÐo
F
®Æt lªn m
1
( h×nh vÏ) ®Ó d©y kh«ng
®øt
( §S:
2
0212121
)()(
m
Tmmgmm
F
++
<
µµ
)
Bµi 5: Cho c¬ hÖ nh h×nh vÏ. m
1
= 1kg; m
2
= 2kg;
µ
1
=
µ
2
=
0,1; F = 6N;
α
= 30
0
; g = 9,8m/s
2
. TÝnh gia tèc chuyÓn ®éng vµ lùc
c¨ng cña d©y. ( §S: a = 0,8m/s
2
; T = 3,6N)
Bµi 6 :Hai vËt cïng khèi lîng m = 1kg ®îc nèi víi nhau b»ng sîi d©y kh«ng dÉn vµ khèi lîng kh«ng
®¸ng kÓ. Mét trong 2 vËt chÞu t¸c ®éng cña lùc kÐo
hîp víi ph¬ng ngang gãc a = 30
0
(h×nh 3). Hai
vËt cã thÓ trît trªn mÆt bµn n»m ngang gãc a = 30
0
HÖ sè ma s¸t gi÷a vËt vµ bµn lµ 0,268. BiÕt r»ng
d©y chØ chÞu ®îc lùc c¨ng lín nhÊt lµ 10 N. TÝnh lùc kÐo lín nhÊt ®Ó d©y kh«ng ®øt. LÊy
3
= 1,732.
§S: F
max
= 20 N
Bµi 7: Cho c¬ hÖ nh h×nh vÏ. Cho biÕt m
1
= 1kg; m
2
= 2kg; m
3
=
3kg; F = 12N. Bá qua ma s¸t vµ khèi lîng cña d©y nèi. T×m gia
tèc cña mçi vËt vµ lùc c¨ng d©y nèi c¸c vËt.
( §S: a. a = 2m/s
2
; b. T
1
= 2N; T
2
= 6N; )
Bµi 8: Cho c¬ hÖ nh h×nh vÏ; m
1
= 1,6kg; m
2
= 400kg; g = 10m/s
2
. Bá qua
mäi ma s¸t; khèi lîng cña d©y vµ rßng räc. T×m qu·ng ®êng mçi vËt ®i ®îc
sau khi b¾t ®Çu chuyÓn ®éng 0,5s vµ lùc nÕn lªn trôc rßng räc.
( §S: S = 0,25m; F
nÐn
= 4,5N )
Trang 1
m
1
m
2
F
m
1
m
2
F
α
m
1
m
2
H×nh 2
H×nh 3
m
1
m
2
F
m
3
H×nh 4
H×nh 1
II
I
F
m
1
m
2
Chuyên đề Hệ vật - Trang 2
Chuyên đề Hệ vật - Người đăng: Nguyen Nguyet Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chuyên đề Hệ vật 9 10 401