Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề hidrocacbon

Được đăng lên bởi Nguyen Thu
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ 1: HIDROCACBON
Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

Câu 9:
Câu 10:

Hỗn hợp X có tỉ khối hơi so với hidro là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy
0,1 mol X thì tổng khối lượng CO2 và H2O thu được là:
A. 20,4 gam
B. 18,6 gam
C. 18,96 gam
D. 16,8 gam
Tên gọi của CH2=C(CH3)CH=CH2 là
A. pentađien
B. 2-metylbuta-1,3-đien
C. 3-metylbuta-1,3-đien
D. isopentađien
Ứng với công thức phân tử C5H10 có bao nhiêu xicloankan đồng phân cấu tạo của nhau tác dụng
được với hiđro?
A. Ba chất.
B. Hai chất.
C. Bốn chất.
D. Năm chất.
Câu phát biểu nào sau đây là chính xác nhất:
A. Aren là hiđrocacbon có mạch vòng và có thể gắn được nhiều nhánh khác trên vòng đó.
B. Aren là hiđrocacbon thơm, no có tính đối xứng trong phân tử.
C. Aren là hợp chất có một hay nhiều nhánh ankyl gắn trên nhân benzen.
D. Aren là hợp chất hữu cơ có chứa vòng benzen(nhóm phenyl).
Cho 3,15 gam hỗn hợp hai anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng vừa đủ với 100 ml
dung dịch brom 0,60M. Chất khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức của hai anken và thể
tích của chúng là:
A. C2H4; 0,336 lít và C3H6; 1,008 lít
B. C3H6; 0,336 lít và C4H8; 1,008 lít
C. C2H4; 1,008 lít và C3H6; 0,336 lít
D. C4H8; 0,336 lít và C5H10; 1,008 lít
Cho a gam chất A (CxHy) cháy thu được 13,2 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Tam hợp A thu được B,
một đồng đẳng của ankylbenzen. Công thức phân tử của A và B lần lượt là:
A. C3H6 và C9H8.
B. C2H2 và C6H6.
C. C3H4 và C9H12.
D. C9H12 và C3H4.
Đốt 0,13 gam mỗi chất A và B đều cùng thu được 0,01 mol CO2 và 0,09 gam H2O. Tỉ khối hơi của
A so với B là 3; tỉ khối hơi của B so với H2 là 13. Công thức của A và B lần lượt là:
A. C2H2 và C6H6.
B. C6H6 và C2H2.
C. C2H2 và C4H4.
D. C6H6 và C8H8.
3
Hỗn hợp A có thể tích 896 cm chứa một ankan, một anken và hiđro. Cho A qua xúc tác Ni nung
nóng để phản ứng xảy ra hoàn toàn được hỗn hợp B có thể tích 784 cm3. Cho B qua bình đựng
dung dịch brom dư thấy dung dịch brom bị nhạt màu một phần và khối lượng của nó tăng 0,28
gam. Khí còn lại có thể tích 560 cm3 và có tỉ khối hơi so với hiđro là 9,4. Chất khí được đo ở điều
kiện tiêu chuẩn. Công thức của hai hiđrocacbon là
A. C2H6 và C2H4
B. C3H8 và C3H6
C. CH4 và C2H4
D. C4H10 và C4H8
0

xt, t
Cho phản ứng
CH  CH 
Tên gọi của X là :
 X.
A. Đivinyl
B.Vinylaxetilen
C. Butađien
D. Điaxetilen
Đốt cháy hoàn toàn 4,8g một hidrocacbon, sản phẩm cháy cho hấp thu hết vào nước vôi trong
được 20g kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 6g kết tủa nữa. Công th...
CHUYÊN ĐỀ 1: HIDROCACBON
CHUYÊN Đ HIDROCACBON TRANG 1
Câu 1: Hn hp X t khối hơi so với hidro 21,2 gồm propan, propen propin. Khi đốt cháy
0,1 mol X thì tng khối lượng CO
2
và H
2
O thu được là:
A. 20,4 gam B. 18,6 gam C. 18,96 gam D. 16,8 gam
Câu 2: Tên gi ca CH
2
=C(CH
3
)CH=CH
2
A. pentađien B. 2-metylbuta-1,3-đien
C. 3-metylbuta-1,3-đien D. isopentađien
Câu 3: ng vi công thc phân t C
5
H
10
bao nhiêu xicloankan đồng phân cu to ca nhau tác dng
được với hiđro?
A. Ba cht. B. Hai cht. C. Bn cht. D. Năm chất.
Câu 4: Câu phát biểu nào sau đây là chính xác nhất:
A. Aren là hiđrocacbon có mạch vòng và có th gắn được nhiu nhánh khác trên vòng đó.
B. Aren là hiđrocacbon thơm, no có tính đối xng trong phân t.
C. Aren là hp cht có mt hay nhiu nhánh ankyl gn trên nhân benzen.
D. Aren là hp cht hữu cơ có chứa vòng benzen(nhóm phenyl).
Câu 5: Cho 3,15 gam hn hp hai anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phn ng vừa đủ vi 100 ml
dung dch brom 0,60M. Chất khí được đo điều kin tiêu chun. Công thc ca hai anken th
tích ca chúng là:
A. C
2
H
4
; 0,336 lít và C
3
H
6
; 1,008 lít B. C
3
H
6
; 0,336 lít và C
4
H
8
; 1,008 lít
C. C
2
H
4
; 1,008 lít và C
3
H
6
; 0,336 lít D. C
4
H
8
; 0,336 lít và C
5
H
10
; 1,008 lít
Câu 6: Cho a gam cht A (C
x
H
y
) cháy thu được 13,2 gam CO
2
3,6 gam H
2
O. Tam hợp A thu được B,
mt đồng đẳng ca ankylbenzen. Công thc phân t ca A và B lần lượt là:
A. C
3
H
6
và C
9
H
8
.
B. C
2
H
2
và C
6
H
6
.
C. C
3
H
4
và C
9
H
12
. D. C
9
H
12
và C
3
H
4
.
Câu 7: Đốt 0,13 gam mi chất A và B đều cùng thu đưc 0,01 mol CO
2
0,09 gam H
2
O. T khối hơi của
A so vi B3; t khốii của B so vi H
2
13. Công thc ca A và B lầnt là:
A. C
2
H
2
và C
6
H
6
.
B. C
6
H
6
và C
2
H
2
.
C. C
2
H
2
và C
4
H
4
. D. C
6
H
6
và C
8
H
8
.
Câu 8: Hn hp A th tích 896 cm
3
cha mt ankan, một anken hiđro. Cho A qua xúc tác Ni nung
nóng để phn ng xảy ra hoàn toàn được hn hp B th tích 784 cm
3
. Cho B qua bình đựng
dung dịch brom thấy dung dch brom b nht màu mt phn khối lượng của tăng 0,28
gam. Khí còn li có th tích 560 cm
3
có t khối hơi so với hiđro là 9,4. Chất khí được đo ở điều
kin tiêu chun. Công thc của hai hiđrocacbon là
A. C
2
H
6
và C
2
H
4
B. C
3
H
8
và C
3
H
6
C. CH
4
và C
2
H
4
D. C
4
H
10
và C
4
H
8
Câu 9: Cho phn ng CH
CH
0
t,xt
X. Tên gi ca X là :
A. Đivinyl B.Vinylaxetilen C. Butađien D. Điaxetilen
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 4,8g mt hidrocacbon, sn phm cháy cho hp thu hết vào nước vôi trong
được 20g kết ta và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X li có 6g kết ta na. Công thc phân t
ca ankan là
A. C
2
H
6
. B. C
3
H
8
. C. C
7
H
16
D. CH
4
Chuyên đề hidrocacbon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề hidrocacbon - Người đăng: Nguyen Thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Chuyên đề hidrocacbon 9 10 162