Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề hinh học không gian

Được đăng lên bởi thang151327
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thể tích khối đa diện – 

CHUYÊN ĐỀ:

PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẬP
THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

I. Ôn tập kiến thức cơ bản:
ÔN TẬP 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN HÌNH HỌC LỚP 9 - 10
1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông : cho DABC vuông ở A ta có :
a) Định lý Pitago : BC 2 = AB 2 + AC 2
A
b) BA2 = BH .BC; CA2 = CH .CB
b
c) AB. AC = BC. AH
c
1
1
1
=
+
d)
2
2
AH
AB
AC 2
H M
B
e) BC = 2AM
a
b
c
b
c
f) sin B = , cosB = , tan B = , cot B =
a
a
c
b
b
b
=
g) b = a. sinB = a.cosC, c = a. sinC = a.cosB, a =
,
sin B cos C
b = c. tanB = c.cot C
2.Hệ thức lượng trong tam giác thường:
* Định lý hàm số Côsin:
a2 = b2 + c2 - 2bc.cosA
a
b
c
=
=
= 2R
* Định lý hàm số Sin:
sin A sin B sin C
3. Các công thức tính diện tích.
a/ Công thức tính diện tích tam giác:
1
a.b.c
1
a+b+c
= p.r = p.( p - a )( p - b)( p - c) với p =
S = a.ha = a.b sin C =
2
4R
2
2

C

2

a 3
1
S
=
S
=
AB
.
AC
Đặc biệt :* DABC vuông ở A :
,* DABC đều cạnh a:
4
2
b/ Diện tích hình vuông : S = cạnh x cạnh
c/ Diện tích hình chữ nhật : S = dài x rộng
1
d/ Diên tích hình thoi : S = (chéo dài x chéo ngắn)
2
1
d/ Diện tích hình thang : S = (đáy lớn + đáy nhỏ) x chiều cao
2
e/ Diện tích hình bình hành : S = đáy x chiều cao
f/ Diện tích hình tròn : S = p .R

2

ÔN TẬP 2 KIẾN THỨC CƠ BẢN HÌNH HỌC LỚP 11


1

Thể tích khối đa diện – 

A.QUAN HỆ SONG SONG
§1.ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG
I. Định nghĩa:
a
Đường thẳng và mặt
phẳng gọi là song song
a/ /(P) ÛaÇ(P) =Æ
với nhau nếu chúng
(P)
không có điểm nào chung.
II.Các định lý:
ĐL1:Nếu đường thẳng d
không nằm trên mp(P) và
song song với đường
thẳng a nằm trên mp(P)
thì đường thẳng d song
song với mp(P)
ĐL2: Nếu đường thẳng a
song song với mp(P) thì
mọi mp(Q) chứa a mà cắt
mp(P) thì cắt theo giao
tuyến song song với a.
ĐL3: Nếu hai mặt phẳng
cắt nhau cùng song song
với một đường thẳng thì
giao tuyến của chúng
song song với đường
thẳng đó.

d

ìd Ë (P)
ï
íd / /a Þ d / /(P)
ïa Ì (P)
î

ìa/ /(P)
ï
Þ d / /a
ía Ì (Q)
ï(P) Ç (Q) = d
î

a
(P)

(Q)

a
d

(P)

ì(P) Ç (Q) = d
ï
Þ d / /a
í(P)/ /a
ï(Q)/ /a
î

d
a
Q

P

§2.HAI MẶT PHẲNG SONG SONG
I. Định nghĩa:
Hai mặt phẳng được gọi
là song song với nhau nếu
chúng không có điểm nào
chung.
II.Các định lý:
ĐL1: Nếu mp(P) chứa
hai đường thẳng a, b cắt
nhau và cùng song song
với mặt phẳng (Q) thì
(P) và (Q) song song với
nhau.(P)/ /(Q) Û(P) Ç(Q) =Æ

P
Q

ìa,b Ì (P)
ï
Þ (P)/ /(Q)
ía Ç b = I
ïa/ /(Q),b / /(Q)
î

a
P

b I

Q

2

Thể tích khối đa diện – 

ĐL2: Nếu một...
Th tích khối đa diệnwww.mathvn.com
http://book.mathvn.com
1
c
b
a
M
H
C
B
A
CHUYÊN ĐỀ: PHƯƠNG PHÁP LUYN TẬP
THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN
I. Ôn tập kiến thức cơ bản:
ÔN TẬP 1. KIẾN THỨC BẢN HÌNH HỌC LỚP 9 - 10
1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông : cho
ABC
D
vuông ở A ta có :
a) Định lý Pitago :
2 2 2
BC AB AC
= +
b)
CBCHCABCBHBA .;.
22
==
c) AB. AC = BC. AH
d)
222
111
AC
AB
AH
+=
e) BC = 2AM
f)
sin , os , tan ,cot
B c B B B
= = = =
g) b = a. sinB = a.cosC, c = a. sinC = a.cosB, a =
sin cos
b b
B C
=
,
b = c. tanB = c.cot C
2.Hệ thức lượng trong tam giác thường:
* Định lý hàm số Côsin: a
2
= b
2
+ c
2
- 2bc.cosA
* Định lý hàm số Sin:
2
sin sin sin
a b c
R
A B C
= = =
3. Các công thức tính diện tích.
a/ Công thức tính diện tích tam giác:
1
2
S
=
a.h
a
=
1 . .
. sin . .( )( )( )
2 4
a b c
a b C p r p p a p b p c
R
= = = - - -
với
2
a b c
p
+ +
=
Đặc biệt :*
ABC
D
vuông ở A :
1
.
2
S AB AC
=
,*
ABC
D
đều cạnh a:
2
3
4
a
S =
b/ Diện tích hình vuông : S = cạnh x cạnh
c/ Diện tích hình chữ nhật : S = dài x rộng
d/ Diên tích hình thoi : S =
1
2
(chéo dài x chéo ngn)
d/ Diện tích hình thang :
1
2
S
=
(đáy lớn + đáy nhỏ) x chiều cao
e/ Diện tích hình bình hành : S = đáy x chiều cao
f/ Diện tích hình tròn :
2
S .
R
p
=
ÔN TẬP 2 KIẾN THỨC BẢN HÌNH HỌC LỚP 11
chuyên đề hinh học không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề hinh học không gian - Người đăng: thang151327
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
chuyên đề hinh học không gian 9 10 249