Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề hình học lớp 9

Được đăng lên bởi thancong459
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 729 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC 9 (HK2)
Chuyên đề: Góc ở tâm- số đo độ của cung—so sánh cung.
1. Góc ở tâm là góc có đỉnh là tâm của đường tròn.
2. Góc này cắt đường tròn tại A và B khi đó cung AB là cung bị chắn của góc ở
tâm AOB.
3. Ta có tính chất: số đo cung bị chắn bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.
4. So sánh cung: cung nào lớn hơn thì có số đo cũng lớn hơn và ngược lại.
5. Cung nào có góc ở tâm lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại.
6. .
Bài tập:
1. Cho (O; 5cm) và điểm M sao cho OM=10cm. Vẽ hai tiếp tuyến MA và MB.
Tính góc ở tâm do hai tia OA và OB tạo ra.
2. Cho tam giác đều ABC, vẽ nửa đường tròn đường kính BC cắt AB tại D và
AC tại E. So sánh các cung BD; DE và EC.
3. Cho hai đường tròn (O; R) và (O; r) với R > r. Điểm M ngoài (O; R). Qua M
vẽ hai tiếp tuyến với (O; r), một cắt (O; R) tại A và B (A nằm giữa M và B);
một cắt (O; R) tại C và D (C nằm giữa D và M). C/m: hai cung AB và CD
bằng nhau.
4. .
Chuyên đề: Liên hệ giữa cung và dây.
1. Cho (O) cung AB là đường cong chạy từ A đến B theo đường tròn. Còn dây
(dây cung) là đoạn thẳng AB.
2. Ta chú ý với hai điểm A và B trên (O) luôn tạo ra hai cung lớn và cung nhỏ.
Sau đây ta chỉ xét cung nhỏ.
3. Hai dây cung bằng nhau <=> hai cung bằng nhau.
4. Dây lớn hơn <=> cung lớn hơn.
Bài tập:
1. Cho (O) đường kính AB. Từ A và B vẽ hai dây cung AC và BD song song
nhau. Qua O vẽ đường vuông góc AC tại M và BD tại N. So sánh hai cung
AC và BD.
¼  1 AnB
¼
AmB
3
2. Cho (O) và dây cung AB chia đường tròn thành hai cung thỏa:
.

a. Tính số đo mỗi cung theo độ.
b. C/m: khoảng cách từ tâm O đến dây AB là AB/2.
»
»
3. Trên đường tròn (O) vẽ hai cung AB và CD thỏa: AB  2CD . C/m: AB < 2.CD.
Chuyên đề: góc nội tiếp .
1. Góc nội tiếp của (O) là góc có đỉnh nằm trên đường tròn (O) và hai cạnh cắt
(O) tại hai điểm phân biệt.
2. Để có góc nội tiếp thường ta có ba điểm nằm trên đương tròn.
3. Số đo góc nội tiếp chắn cung bằng ½ số đo góc ở tâm cùng chắn cung đó. Chú
ý là cùng một cung.
1

4.
5.
6.
7.

Góc nội tiếp có số đo bằng ½ số đo cung bị chắn.
Cùng một cung có thể có nhiều góc nội tiếp thì các góc này đều bằng nhau.
Đặc biệt góc nội tiếp chắn nửa đường tròn thì là góc vuông 900.
Các cung bằng nhau thì góc nội tiếp chắn cung đó cũng bằng nhau và ngược
lại.
8. Cung nào lớn hơn thì góc nội tiếp chắn cung đó cũng lớn hơn.
Bài tập:
sd »AC 4

»
5.
sd
BC
1. Cho (O) có hai bán kính OA và OB vuông góc. Lấy C trên (O):

Tính các góc của tam giác ABC.
2. Cho tam giác ABC cân tại A và có góc A là 500. Nửa đường tròn đường kính
accắt AB...
CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC 9 (HK2)
Chuyên đề: Góc ở tâm- số đo độ của cung—so sánh cung.
1. Góc ở tâm là góc có đỉnh là tâm của đường tròn.
2. Góc này cắt đường tròn tại A và B khi đó cung AB là cung bị chắn của góc ở
tâm AOB.
3. Ta có tính chất: số đo cung bị chắn bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.
4. So sánh cung: cung nào lớn hơn thì có số đo cũng lớn hơn và ngược lại.
5. Cung nào có góc ở tâm lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại.
6. .
Bài tập:
1. Cho (O; 5cm) và điểm M sao cho OM=10cm. Vẽ hai tiếp tuyến MA và MB.
Tính góc ở tâm do hai tia OA và OB tạo ra.
2. Cho tam giác đều ABC, vẽ nửa đường tròn đường kính BC cắt AB tại D và
AC tại E. So sánh các cung BD; DE và EC.
3. Cho hai đường tròn (O; R) và (O; r) với R > r. Điểm M ngoài (O; R). Qua M
vẽ hai tiếp tuyến với (O; r), một cắt (O; R) tại A và B (A nằm giữa M và B);
một cắt (O; R) tại C và D (C nằm giữa D và M). C/m: hai cung AB và CD
bằng nhau.
4. .
Chuyên đề: Liên hệ giữa cung và dây.
1. Cho (O) cung AB là đường cong chạy từ A đến B theo đường tròn. Còn dây
(dây cung) là đoạn thẳng AB.
2. Ta chú ý với hai điểm A và B trên (O) luôn tạo ra hai cung lớn và cung nhỏ.
Sau đây ta chỉ xét cung nhỏ.
3. Hai dây cung bằng nhau <=> hai cung bằng nhau.
4. Dây lớn hơn <=> cung lớn hơn.
Bài tập:
1. Cho (O) đường kính AB. Từ A và B vẽ hai dây cung AC và BD song song
nhau. Qua O vẽ đường vuông góc AC tại M và BD tại N. So sánh hai cung
AC và BD.
2. Cho (O) và dây cung AB chia đường tròn thành hai cung thỏa:
¼
¼
1
3
AmB AnB
.
a. Tính số đo mỗi cung theo độ.
b. C/m: khoảng cách từ tâm O đến dây AB là AB/2.
3. Trên đường tròn (O) vẽ hai cung AB và CD thỏa:
»
»
2AB CD
. C/m: AB < 2.CD.
Chuyên đề: góc nội tiếp .
1. Góc nội tiếp của (O) là góc có đỉnh nằm trên đường tròn (O) và hai cạnh cắt
(O) tại hai điểm phân biệt.
2. Để có góc nội tiếp thường ta có ba điểm nằm trên đương tròn.
3. Số đo góc nội tiếp chắn cung bằng ½ số đo góc ở tâm cùng chắn cung đó. Chú
ý là cùng một cung.
1
Chuyên đề hình học lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề hình học lớp 9 - Người đăng: thancong459
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chuyên đề hình học lớp 9 9 10 232