Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề hóa học : Bài tập phản ứng nhiệt nhôm

Được đăng lên bởi Linh Nhi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên ñề hoá học: bài tập phản ứng nhiệt nhôm
-1-

BÀI TẬP NHIỆT NHÔM
 Al
Hỗn hợp rắn A: 
Fe x O y

to

 Fe
B  Al
 Fe O , Al O
2 3
 x y

Phương trình tổng quát:
to
y Al2O3 + 3x Fe
2y Al + 3 FexOy
Nếu phản ứng nhiệt nhôm xảy ra hoàn toàn:
+ Al hết, FexOy dư B bao gồm Fe, Al2O3 và FexOy dư
+ Al dư, FexOy hết B bao gồm Fe và Al2O3, Al dư
+ Al hết, FexOy hết B chỉ gồm Fe và Al2O3.
Nếu phản ứng nhiệt nhôm xảy ra không hoàn toàn B gồm Al2O3, Fe và
Al dư, FexOy dư.
Chú ý: * Trong phản ứng nhiệt nhôm, nên áp dụng các ñịnh luật bảo toàn:
khối lượng, bảo toàn mol nguyên tố, bảo toàn electron.
* Người ta thường chia B thành 2 phần có tỉ lệ về khối lượng là k.
Tuỳ trường hợp k = 1 hoặc k # 1 mà liên hệ vào làm bài tập.
BÀI TẬP VÍ DỤ:
VD 1: Lấy 26,8 g hh gồm
và Fe2O3 thực hiện hoàn toàn phản ứng nhiệt
nhôm, thu ñược chất rắn , cho chất rắn này hòa tan hoàn toàn trong dd HCl
dư thấy thoát ra 11,2 lít khí H2(ño ở ñktc).Hãy xác ñịnh thành phần % các
chất trong hỗn hợp ban ñầu.
BG:
2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe
nếu phản ứng xảy ra vừa ñủ thì A chỉ có Fe tạo ra khí 0.5 mol khí H2.Nếu
như vậy thì sẽ giải ra khối lượng hỗn hợp lớn hơn so với ñề bài → vô lý
sẽ có Al dư cùng tạo khí H2.
gọi x, y là nFe2O3 và Al.
27x + 160y = 26.8
(x-2y)*3 + 4y = 1
→ 0.4 mol,y=0.1 mol → chất trong hh ñầu
VD 2
NhiÖt nh«m hh A gåm Al vµ oxÝt s¾t. Sau ph¶n øng thu ®−îc 92,35g ch¸t r¾n
C. Hoµn tan C b»ng dd NaOh d− thÊy cso 8,4lÝt khÝ tho¸t ra ë ®ktc vµ cßn l¹i
phÇn kh«ng tan D. Hoµ tan 1/4 l−îng ch¸t D b»ng H2SO4 ®Æc, nãng th¸y tiªu

Chuyên ñề hoá học: bài tập phản ứng nhiệt nhôm
-2tèn hÕt 60g axit 98%. Gi¶ sö chØ t¹o thµnh muèi Fe2(SO4)3; H=100% thi
fkhèi l−îng cña Al2O3 lµ bao nhiªu vµ c«ng thøec cña oxit s¾t.
BG:
2yAl + 3FexOy yAl2O3 + 3xFe
a mol
ay:3
ax
Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O
Al + NaOH + H2O NaAlO2 + 3/2H2
b mol
3/2b
=> 3/2b = 0,375
=> b = 0,25 mol
¼ khèi l−îng ph¶n øng:
2Fe + 6H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3SO2 + H2O
=> n Fe trong D = 4. 0,2 = 0,8 = ax
m Al2O3 = 102. (ya : 3) = 92,35 – 56. 0,8 – 27. 0,25 = 40,8g
=> x : y = xa : ya = 0,8 : 1,2 = 2 : 3
=> Fe2O3.
VD 3:
Thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m víi hh X chøa Al vµ Fe2O3 võa ®ñ thu ®−îc
mét ch¸t r¾n B nÆng 214g. B t¸c dông víi dd NaOH d− ®Ó l¹i mét chÊt r¾n
duy nhÊt nÆng 112gam. Hái khèi l−îng cña Al ban ®Çu trong h«n hîp X?
BG:
2Al + Fe2O3 2Fe + Al2O3
sau ph¶n øng (Al, Fe2O3 ph¶n øng võa ®ñ) ta thu ®−îc Fe vµ Al2O3. ChÊt
kh«ng tan trong dd NaOH lµ Fe.
=> mFe = 112g => nFe = 112:56 = 2mol
=> n Fe2O3 = 1mol => nFe2O3 = 160g
ph¶n øng nhiÖt nh«m k...
Chuyên ñề hoá hc: bài tp phn ng nhit nhôm
- 1 -
BÀI TP NHIT NHÔM
Hn hp rn A:
y
O
Al
x
Fe
B
32
, OAlOFe
Al
Fe
yx
Phương trình tng quát:
2y Al + 3 Fe
x
O
y
t
o
y Al
2
O
3
+ 3x Fe
Nếu phn ng nhit nhôm xy ra hoàn toàn:
+ Al hết, FexOy dư B bao gm Fe, Al2O3 và FexOy dư
+ Al dư, FexOy hết B bao gm Fe và Al2O3, Al dư
+ Al hết, FexOy hết B ch gm Fe và Al2O3.
Nếu phn ng nhit nhôm xy ra không hoàn toàn B gm Al2O3, Fe và
Al dư, FexOy dư.
Chú ý: * Trong phn ng nhit nhôm, nên áp dng các ñịnh lut bo toàn:
khi lượng, bo toàn mol nguyên t, bo toàn electron.
* Người ta thường chia B thành 2 phn có t l v khi lượng là k.
Tu trường hp k = 1 hoc k # 1 mà liên ho làm bài tp.
BÀI TP VÍ D:
VD 1: Ly 26,8 g hh gm và Fe
2
O
3
thc hin hoàn toàn phn ng nhit
nhôm, thu ñược cht rn , cho cht rn này hòa tan hoàn toàn trong dd HCl
dư thy thoát ra 11,2 lít khí H
2
(ño ñktc).Hãy xác ñịnh thành phn % các
cht trong hn hp ban ñầu.
BG:
2Al + Fe
2
O
3
Al
2
O
3
+ 2Fe
nếu phn ng xy ra va ñủ thì A ch có Fe to ra khí 0.5 mol khí H
2
.Nếu
như vy thì s gii ra khi lượng hn hp ln hơn so vi ñềi vô lý
s có Al dư cùng to khí H
2
.
gi x, y là nFe
2
O
3
và Al.
27x + 160y = 26.8
(x-2y)*3 + 4y = 1
0.4 mol,y=0.1 mol cht trong hh ñầu
VD 2
NhiÖt nh«m hh A gåm Al vµ oxÝt s¾t. Sau ph¶n øng thu ®−îc 92,35g ch¸t r¾n
C. Hoµn tan C b»ng dd NaOh d− thÊy cso 8,4lÝt khÝ tho¸t ra ë ®ktc vµ cßn l¹i
phÇn kh«ng tan D. Hoµ tan 1/4 l−îng ch¸t D b»ng H
2
SO
4
®Æc, nãng th¸y tiªu
t
o
Chuyên đề hóa học : Bài tập phản ứng nhiệt nhôm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề hóa học : Bài tập phản ứng nhiệt nhôm - Người đăng: Linh Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Chuyên đề hóa học : Bài tập phản ứng nhiệt nhôm 9 10 764