Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề HPT bồi dưỡng HSG

Được đăng lên bởi Vns Taipro
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 3098 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Hệ phương trình – Bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh, luyện thi Đại học

NGUYEÃN VAÊN THIEÂM
THPT Yên Thành 2 – Nghệ an

HEÄ PHÖÔNG TRÌNH
( Boài döôõng HSG - Luyeän thi Ñaïi hoïc )

Yeân thaønh – thaùng 6 naêm 2013
1
Nguyễn Văn Thiêm – THPT Yên thành 2

Hệ phương trình – Bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh, luyện thi Đại học

Phần 1

MOÄT SOÁ LOAÏI HEÄ PHÖÔNG TRÌNH THÖÔØNG GAËP

§ 1. HỆ PHƯƠNG TRÌNH GIẢI BẰNG PHÉP THẾ.
Cách giải hệ phương trình bằng phép thế là đưa nhiều ràng buộc về ít ràng buộc, đưa
hệ nhiều phương trình về hệ ít phương trình hay là đưa hệ phương trình về phương trình.
Bởi vậy, đây là cách làm tự nhiên nhất, theo quan điểm đưa cái phức tạp về cái đơn giản.
Dấu hiệu nhận dạng đối với hệ phương trình giải bằng phép thế là ít nhất một trong
các phương trình có thể rút được một ẩn qua các ẩn còn lại; việc thế vào những những
phương trình kia cho ta phương trình hay hệ phương trình có thể giải được.
Ví dụ 1. Giải hệ phương trình
 2 x  y  1  x  y  1

3 x  2 y  4

( Trích đề thi dự bị số 2, đề thi TS ĐH khối A năm 2005).
Giải. Hệ phương trình đã cho tương đương với
 2x  y  1  x  y  1  x  6  4  x  2




3x
3x
y  2 
y  2 

2
2


x  6  6  x  2 8  2x
x  8  2x
6  x  4



3x
3x


  x  6  2  4  x  y  2 
 y  2 
2
2



3x
y  2 
6  x  4
 6  x  4



2
 x 2  8  2 x
  x  4


x2  2x  8  0
 x  0
 x  2



x  2
2x
3x
3x

.
 y  3
 y  3
 y  2 

y


1
2
2
2




6  x  4
0  x  4
0  x  4





2
Nguyễn Văn Thiêm – THPT Yên thành 2

Hệ phương trình – Bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh, luyện thi Đại học

Nhận xét. 1. Dấu hiệu nhận ra phương pháp thế trong bài toán loại này là dễ thấy nhất. Tuy
nhiên, ngay cả trong ví dụ trên, đó không phải là lựa chọn duy nhất. Chẳng hạn, viết
phương trình thứ hai thành  2 x  y  1   x  y   5 rồi đặt u  2 x  y  1; v  x  y .
2. Khi dạy bài toán này, chúng tôi không quên nhắc nhở học sinh về điều kiện của
phương trình, điều kiện của một phép biến đổi tương đương. Ngoài ra, khuyến khích các em
tìm thêm cách giải khác.
Ví dụ 2. Biết rằng hệ phương trình

 a  x 2  y 2   x  y  b

 y  x  b
có nghiệm với mọi b. Chứng minh rằng a bằng 0.
( Đề thi ĐH Luật Hà nội năm 1999)
Giải. Phương trình thứ hai của hệ tương đương với
y  xb
Thế vào phương trình thứ nhất, ta được
2
a  x  b   x 2   2 x  0


2
 2ax   2ab  2  x  ab 2  0
2

(*)

.

2

+) Nếu a  0 , phương trình (*) có ...
Hệ phương trình – Bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh, luyện thi Đại học
Nguyễn Văn Thiêm – THPT Yên thành 2
1
NGUYEÃN VAÊN THIEÂM
THPT Yên Thành 2 – Nghệ an
HEÄ PHÖÔNG TRÌNH
( Boài döôõng HSG - Luyeän thi Ñaïi hoïc )
Yeân thaønh – thaùng 6 naêm 2013
Chuyên đề HPT bồi dưỡng HSG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề HPT bồi dưỡng HSG - Người đăng: Vns Taipro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Chuyên đề HPT bồi dưỡng HSG 9 10 494