Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề HSG Tĩnh học vật rắn lớp 11

Được đăng lên bởi phamhongdangspl-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 49 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ: CÂN BẰNG TĨNH HỌC
Chú ý : Vận dụng
,0F
0
F
M
NF
ms
Câu 1: Hai vật A m
1
= 1,5kg B m
2
=450g buộc vào các sợi
dây treo trên 1 thanh đòn nhẹ, chiều dài 2 nhánh tay đồn l
1
=0,6m
l
2
=1m. A đặt trên mặt sàn. Cần đưa y treo B nghiêng góc (so với
phương thẳng đứng) nhỏ nhất là bao nhiêu để sau khi buông A thể
nhấc khỏi sàn.
C©u 2: Trªn mÆt bµn n»m ngang mét b¸n trô ®Þnh b¸n kÝnh R.
Trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng vu«ng gãc víi trôc O cña b¸n trô ( mÆt
ph¼ng h×nh ) mét thanh ®ång chÊt AB chiÒu dµi b»ng R tùa ®Çu A
lªn b¸n trô, ®Çu B ë trªn mÆt bµn. Träng lîng cña thanh lµ P. Kh«ng
ma s¸t gi÷a b¸n trô vµ thanh. ma s¸t gi÷a mÆt bµn thanh
k=
3 / 3
. Gãc ph¶i t/m ®iÒu kiÖn g× ®Ó thanh ë tr¹ng th¸i c©n b»ng?
Câu 3: Thanh AB đông chất tiết diện đều, dài 2m trọng lượng của thanh
50N. Đầu A của thanh dựa vào tường nhẳn thẳng đứng, Đầu B nối với
dây mảnh BC để thanh cân bằng. Thanh AB cân bằng ứng với góc
.30
ˆ
0
ABD
a. Tìm đoạn AC.
b. Tìm sức căng dây BC và phản lực của tường tác dụng lên thanh tại A.
c. Giả sử bây giờ giữa thanh tường ma sát để thanh AB cân bằng như
trên (
0
30
) thì dây BC hợp với phương ngang BD một góc
.60
0
Tìm
điều kiện của hệ số ma sát k giữ tường và thanh
Bài 4: Một thanh gỗ AB, dài l = 40cm, tiết diện S = 5cm
2
khối lượng m
= 240g, có trọng tâm G cách đầu A một khoảng GA = AB/3. Thanh được
treo nằm ngang bằng hai dây mảnh, song song, rất dài OA IB vào hai
điểm cố định O và I như hình H.2.1.
a. Tìm sức căng dây của mỗi dây.
b. Đặt một chậu chất lỏng khối lượng riêng D
1
= 750kg/m
3
, cho thanh chìm
hẳn trong chất lỏng mà vẫn nằm ngang. Tính sức căng dây của mỗi dây khi đó.
c. Thay chất lỏng trên bằng một chất lỏng khác khối lượng riêng D
2
= 900kg/m
3
thì thanh không
nằm ngang nữa. y giải thích tại sao? Để thanh vẫn nằm ngang thì khối lượng riêng lớn nhất của
chất lỏng có thể bằng bao nhiêu?
Câu 5: Một thanh AB cứng, đồng chất trọng lượng
),(1
1
NP
đầu A tựa vào tường
thẳng đứng, đầu B được giữ bởi y BC nhẹ không giãn cố định đầu C trên tường.
Thanh AB hợp với phương thẳng đứng 1 góc
0
30
, sợi dây và thanh đều nằm trong
mặt phẳng thẳng đứng. Treo trên thanh 1 vật nhỏ trọng lượng P
2
tại điểm D (hình vẻ).
Hệ số ma sát giữa thanh và tường là
.6,0
a. Khi AD=AB/4, tính giá trị lớn nhất của P
2
mà đầu A của thanh còn chưa bị trượt.
b. Xác định vị trí treo D để P
2
lớn đến mấy đầu A cũng không thể trượt
(giả thiết dây không đứt hoặc bật neo, thanh đủ cứng).
Câu 6:Một thanh AB đồng chất, tiết diện đều khối ợng m=100kg thể
quay tự do quanh một trục đi qua đầu A và vuông góc với mặt phẳng nghiêng
như hình vẽ (hình 2). Thanh được giữ cân bằng theo phương hợp với phương
ngang c α=30
0
nhờ một lực
F
đặt o đầu B, phương của lực
F
thể
thay đổi được.
a)
F
có phương nằm ngang.Tìm giá trị của lực F.
A
B
R
O
Chuyên đề HSG Tĩnh học vật rắn lớp 11 - Trang 2
Chuyên đề HSG Tĩnh học vật rắn lớp 11 - Người đăng: phamhongdangspl-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chuyên đề HSG Tĩnh học vật rắn lớp 11 9 10 954