Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Hyđrocacbon

Được đăng lên bởi nhungrose1986
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập hidrocacbon
KHỐI A 2007 MÃ ĐỀ 285
1.

Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2
0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công
thức phân tử của 2 hiđrocacbon là (cho H = 1, C = 12)
A. C2H2 và C4H6.
B. C2H2 và C4H8.
C. C3H4 và C4H8.
D. C2H2 và C3H8.
2. Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình một phân tử clo phản ứng với k
mắc xích trong mạch PVC. Giá trị của k là:
A. 3
B. 6
C. 4
D. 5
3. Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng
phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được số
gam kết tủa là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40)
A. 20.
B. 40.
C. 30.
D. 10.
4. Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là
45,223%. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)
A. C3H6.
B. C3H4.
C. C2H4.
D. C4H8.
5. Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là
A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1). B. propen và but-2-en (hoặc buten-2).
C. eten và but-2-en (hoặc buten-2).
D. eten và but-1-en (hoặc buten-1).
6. Cho sơ đồ
C6H6 (benzen)

+ Cl2 (tỉ lệ mol 1:1)
o

Fe, t
Hai chất hữu cơ Y, Z lần lượt là:
A. C6H6(OH)6, C6H6Cl6

C. C6H5OH, C6H5Cl

X

+ NaOH đặc (dư)
to cao, p cao

Y

+ axit HCl

Z

B. C6H4(OH)2, C6H4Cl2

D. C6H5ONa, C6H5OH

7. Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả
đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. (CH3)3COH.
B. CH3OCH2CH2CH3.
C. CH3CH(OH)CH2CH3.
D. CH3CH(CH3)CH2OH.
8. Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (Ag2O) trong dung dịch NH3 là:
A. andehit axetic, but-1-in, etilen
B. andehit axetic, axetilen, but-2-in
C. axit fomic, vinylaxetilen, propin
D. andehit fomic, axetilen, etilen
9. Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu
được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19.
Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. C3H8.
B. C3H6.
C. C4H8.
D. C3H4.

KHỐI B 2007 MÃ ĐỀ 285
10. Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước có thể
thu được sản phẩm trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với ...
Bài tập hidrocacbon
KHỐI A 2007 MÃ ĐỀ 285
1. Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br
2
0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol Br
2
giảm đi một nửa khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công
thức phân tử của 2 hiđrocacbon là (cho H = 1, C = 12)
A. C
2
H
2
và C
4
H
6
.
B. C
2
H
2
và C
4
H
8
.
C. C
3
H
4
và C
4
H
8
.
D. C
2
H
2
và C
3
H
8
.
2. Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trungnh một phân tử clo phản ứng với k
mắc xích trong mạch PVC. Giá trị của k là:
A. 3 B. 6 C. 4 D. 5
3. Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng
phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)
2
(dư), thu được s
gam kết tủa là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40)
A. 20. B. 40. C. 30. D. 10.
4. Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm thành phần khối lượng clo
45,223%. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)
A. C
3
H
6
. B. C
3
H
4
. C. C
2
H
4
. D. C
4
H
8
.
5. Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là
A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1).B. propen và but-2-en (hoặc buten-2).
C. eten và but-2-en (hoặc buten-2). D. eten và but-1-en (hoặc buten-1).
6. Cho sơ đồ
C
6
H
6
(benzen) X Y Z
Hai chất hữu cơ Y, Z lần lượt là:
A. C
6
H
6
(OH)
6
, C
6
H
6
Cl
6
B. C
6
H
4
(OH)
2
, C
6
H
4
Cl
2
C. C
6
H
5
OH, C
6
H
5
Cl D. C
6
H
5
ONa, C
6
H
5
OH
7.
Khi tách nước từ một chất X công thức phân tử C
4
H
10
O
to thành ba anken đồng phân
của nhau (tính c
đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X
A. (CH
3
)
3
COH. B. CH
3
OCH
2
CH
2
CH
3
.
C. CH
3
C
H(OH)CH
2
CH
3
.
D. CH
3
C
H(CH
3
)CH
2
OH.
8. Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO
3
(Ag
2
O) trong dung dịch NH
3
là:
A. andehit axetic, but-1-in, etilen B. andehit axetic, axetilen, but-2-in
C. axit fomic, vinylaxetilen, propin D. andehit fomic, axetilen, etilen
9. Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X oxi tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu
được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H
2
SO
4
đặc, thu được hỗn hợp khí Z tỉ khối đối với hiđro bằng 19.
Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16)
A. C
3
H
8
. B. C
3
H
6
. C. C
4
H
8
. D. C
3
H
4
.
KHỐI B 2007 MÃ ĐỀ 285
10. Các đồng phân ứng với công thức phân tử C
8
H
10
O (đều dẫn xuất của benzen) tính chất: tách nước có thể
thu được sản phẩm trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công thức
phân tử C
8
H
10
O, thõa mãn tính chất trên là
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
11. Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng C
n
H
2n
O
2
) mạch hở và O
2
(số mol O
2
gấp đôi số mol cần cho
phản ứng cháy)139,9
o
C, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp
suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là
A. C
2
H
4
O
2
B. CH
2
O
2
C. C
4
H
8
O
2
D. C
3
H
6
O
2
12.
Cho tất ccác đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C
2
H
4
O
2
lần
lượt tác
dụng với: Na,
NaOH, NaHCO
3
.
Số phản ứng xảy ra là
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
+ Cl
2
(tỉ lệ mol 1:1)
Fe, t
o
+ NaOH đặc (dư)
t
o
cao, p cao
+ axit HCl
Chuyên đề Hyđrocacbon - Trang 2
Chuyên đề Hyđrocacbon - Người đăng: nhungrose1986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chuyên đề Hyđrocacbon 9 10 344