Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI

Được đăng lên bởi maihang362
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1611 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Truonghocso.com – Mạng xã hội học tập tốt nhất Việt Nam!

CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI
I. ĐỊNH NGHĨA CHUNG
- Dạng toán về kim loại tác dụng với muối là dạng toán rất hay gặp trong bài thi đại học. Đây là 1 dạng
toán không khó nếu nắm chắc về phần đại cương của kim loại và dãy điện hóa của kim loại để nắm rõ
quy luật biến đổi về tính oxi hóa và tính khử của các cặp oxi hóa khử.
- Khi giải bài tập về phần này thì trước tiên các bạn phải xác định xem nó thuộc dạng nào trong số những
dạng sau để mình có thể có hướng giải và phương pháp giải nhanh nhất:
+ Dạng 1: Bài tập về 1 kim loại tác dụng với 1 muối
+ Dạng 2: Bài tập về 1 kim loại tác dụng với hỗn hợp muối
+ Dạng 3: Bài tập về hỗn hợp kim loại tác dụng với 1 muối
+ Dạng 4: Bài tập về hỗn hợp kim loại tác dụng với hỗn hợp muối
- Nguyên tắc chung để giải bài toán này là: Kim loại có tính khử mạnh hơn sẽ tác dụng với muối mà có
gốc cation kim loại có tính oxi hóa mạnh hơn. Và quy luật oxi hóa khử theo dãy sau:



Vì vậy khi giải bài toán dạng này phải xác định xem kim loại nào phản ứng với muối nào trước.
Và điều kiện để kim loại X đẩy kim loại Y khỏi dung dịch muối là X phải đứng trước Y trong dãy điện
hóa.
Các phương pháp giải nhanh thường áp dụng cho bài toán về phần này đó là: tăng giảm khối lượng, bảo
toàn e và bảo toàn khối lượng.
Lƣu ý:
+ Nếu bài cho kim loại kiềm hay kiềm thổ tác dụng với dung dịch muối thì không bao giờ được cho kim
loại kiềm hay kiềm thổ đẩy kim loại trong muối. Đầu tiên kim loại kiềm, kiềm thổ tác dụng với nước
trước tạo bazo sau đó bazo đó tác dụng với muối của kim loại trong dung dịch tạo kết tủa hidroxit kim
loại đó ( nếu hidroxit đó là chất không tan ). Lúc này kết tủa không phải kim loại trong dung dịch mà là
hidroxit của kim loại trong muối ban đầu. Nhiều bạn không nắm vững tính chất nên hay sai phần này.
+ Khi bài toán cho kim loại Fe vào dung dịch AgNO3 thì có các TH:
TH1: Nếu AgNO3 thiếu hoặc vừa đủ thì chỉ xảy ra pứ:
Fe + 2AgNO3 → 2Ag + Fe(NO3)2 (1)

Trường học số - luôn nỗ lực mang lại những điều tốt nhất!

Truonghocso.com – Mạng xã hội học tập tốt nhất Việt Nam!

TH2: Nếu AgNO3 dư thì xáy ra phản ứng
Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag
Phương trình này là kết hợp của 2 phương trình:
Fe + 2AgNO3 → 2Ag + Fe(NO3)2
Nếu sau phản ứng trên mà AgNO3 còn dư thì theo dãy điện hóa ở trên thì xáy ra phản ứng:
Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag
II.
CÁC DẠNG TOÁN THƢỜNG GẶP
1.

BÀI TOÁN: MỘT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI MỘT MUỐI

a) Phƣơng pháp giải
- Dạng bài tập này đơn giản nh...
Truonghocso.com Mng xã hi hc tp tt nht Vit Nam!
Trường hc s - luôn n lc mang li những điều tt nht!
CHUYÊN Đ KIM LOI TÁC DNG VI DUNG DCH MUI
I. ĐỊNH NGHĨA CHUNG
- Dng toán v kim loi tác dng vi mui dng toán rt hay gặp trong bài thi đại học. Đây 1 dạng
toán không khó nếu nm chc v phần đại cương của kim loi dãy điện hóa ca kim loại để nm
quy lut biến đổi v tính oxi hóa và tính kh ca các cp oxi hóa kh.
- Khi gii bài tp v phần này thì trước tiên các bn phải c đnh xem nó thuc dng o trong s nhng
dạng sau để mình có th có hướng giải và phương pháp giải nhanh nht:
+ Dng 1: Bài tp v 1 kim loi tác dng vi 1 mui
+ Dng 2: Bài tp v 1 kim loi tác dng vi hn hp mui
+ Dng 3: Bài tp v hn hp kim loi tác dng vi 1 mui
+ Dng 4: Bài tp v hn hp kim loi tác dng vi hn hp mui
- Nguyên tắc chung để gii bài toán này là: Kim loi tính kh mnh hơn sẽ tác dng vi mui
gc cation kim loi có tính oxi hóa mạnh hơn. Và quy luật oxi hóa kh theo dãy sau:
Vì vy khi gii bài toán dng này phải xác định xem kim loi nào phn ng vi muối nào trước.
điều kin để kim loại X đy kim loi Y khi dung dch mui X phi đứng trước Y trong dãy điện
hóa.
- Các phương pháp giải nhanh thường áp dng cho i toán v phn này đó là: tăng giảm khối ng, bo
toàn e và bo toàn khối lượng.
Lƣu ý:
+ Nếu bài cho kim loi kim hay kim th tác dng vi dung dch mui thì không bao gi được cho kim
loi kim hay kim th đẩy kim loi trong mui. Đầu tiên kim loi kim, kim th tác dng vi nước
trước tạo bazo sau đó bazo đó tác dụng vi mui ca kim loi trong dung dch to kết ta hidroxit kim
loại đó ( nếu hidroxit đó là chất không tan ). Lúc này kết ta không phi kim loi trong dung dch mà là
hidroxit ca kim loi trong muối ban đầu. Nhiu bn không nm vng tính cht nên hay sai phn này.
+ Khi bài toán cho kim loi Fe vào dung dch AgNO3 thì có các TH:
TH1: Nếu AgNO
3
thiếu hoc vừa đủ thì ch xy ra p:
Fe + 2AgNO
3
→ 2Ag + Fe(NO
3
)
2
(1)
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI - Người đăng: maihang362
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI 9 10 391