Ktl-icon-tai-lieu

CHuyên đề lí thuyết hóa 9

Được đăng lên bởi Sam Thikngich
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tài liệu lưu hành nội bộ:Bồi dưỡng hóa 9 đợt 1
Stt
1
2
3
4

Tªn chuyªn ®Ò
RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt CTHH, PTHH
Bµi tËp nhËn biÕt – ph©n biÖt c¸c hîp chÊt v« c¬
Bµi tËp t¸ch – tinh chÕ c¸c chÊt v« c¬
ViÕt vµ hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc ®Ó §iÒu chÕ
c¸c chÊt v« c¬ thùc hiÖn s¬ ®å chuyÓn ho¸ - chuçi ph¶n øng

Sè tiÕt
01
01
01
01

Chuyªn ®Ò 1: RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt CTHH, PTHH
I/ Ph¶n øng võa cã sù thay ®æi sè oxi ho¸, võa kh«ng cã sù thay ®æi sè oxi ho¸.
1/ Ph¶n øng ho¸ hîp.
- §Æc ®iÓm cña ph¶n øng: Cã thÓ x¶y ra sù thay ®æi sè oxi ho¸ hoÆc kh«ng.
VÝ dô:
Ph¶n øng cã sù thay ®æi sè oxi ho¸.
4Al (r) + 3O2 (k) ----> 2Al2O3 (r)
Ph¶n øng kh«ng cã sù thay ®æi sè oxi ho¸.
BaO (r) + H2O (l) ----> Ba(OH)2 (dd)
2/ Ph¶n øng ph©n huû.
- §Æc ®iÓm cña ph¶n øng: Cã thÓ x¶y ra sù thay ®æi sè oxi ho¸ hoÆc kh«ng.
VÝ dô:
Ph¶n øng cã sù thay ®æi sè oxi ho¸.
2KClO3 (r) -------> 2KCl (r) + 3O2 (k)
Ph¶n øng kh«ng cã sù thay ®æi sè oxi ho¸.
CaCO3 (r) -----> CaO (r) + CO2 (k)
II/ Ph¶n øng cã sù thay ®æi sè oxi ho¸.
1/ Ph¶n øng thÕ.
- §Æc ®iÓm cña ph¶n øng: Nguyªn tö cña ®¬n chÊt thay thÕ mét hay nhiÒu
nguyªn tö cña mét nguyªn tè trong hîp chÊt.
VÝ dô:
Zn (r) + 2HCl (dd) ----> ZnCl2 (dd) + H2 (k)
2/ Ph¶n øng oxi ho¸ - khö.
- §Æc ®iÓm cña ph¶n øng: X¶y ra ®ång thêi sù oxi ho¸ vµ sù khö. hay x¶y ra
®ång thêi sù nhêng electron vµ sù nhËn electron.
VÝ dô:
CuO (r) + H2 (k) ------> Cu (r) + H2O (h)
Trong ®ã:
- H2 lµ chÊt khö (ChÊt nhêng e cho chÊt kh¸c)
- CuO lµ chÊt oxi ho¸ (ChÊt nhËn e cña chÊt kh¸c)
- Tõ H2 -----> H2O ®îc gäi lµ sù oxi ho¸. (Sù chiÕm oxi cña chÊt kh¸c)
- Tõ CuO ----> Cu ®îc gäi lµ sù khö. (Sù nhêng oxi cho chÊt kh¸c)
III/ Ph¶n øng kh«ng cã thay ®æi sè oxi ho¸.

GV: Nguyễn Văn Nguyên

THCS Gia Vân

Tài liệu lưu hành nội bộ:Bồi dưỡng hóa 9 đợt 1
1/ Ph¶n øng gi÷a axit vµ baz¬.
- §Æc ®iÓm cña ph¶n øng: S¶n phÈm thu ®îc lµ muèi vµ níc.
VÝ dô:
2NaOH (dd) + H2SO4 (dd) ----> Na2SO4 (dd) + 2H2O (l)
NaOH (dd) + H2SO4 (dd) ----> NaHSO4 (dd) + H2O (l)
Cu(OH)2 (r) + 2HCl (dd) ----> CuCl2 (dd) + 2H2O (l)
Trong ®ã:
Ph¶n øng trung hoµ (2 chÊt tham gia ë tr¹ng th¸i dung dÞch).
- §Æc ®iÓm cña ph¶n øng: lµ sù t¸c dông gi÷a axit vµ baz¬ víi lîng võa ®ñ.
- S¶n phÈm cña ph¶n øng lµ muèi trung hoµ vµ níc.
VÝ dô:
NaOH (dd) + HCl (dd) ----> NaCl (dd) + H2O (l)
2/ Ph¶n øng g÷a axit vµ muèi.
- §Æc ®iÓm cña ph¶n øng: S¶n phÈm thu ®îc ph¶i cã Ýt nhÊt mét chÊt kh«ng
tan hoÆc mét chÊt khÝ hoÆc mét chÊt ®iÖn li yÕu.
VÝ dô:
Na2CO3 (r) + 2HCl (dd) ----> 2NaCl (dd) + H2O (l) + CO2 (k)
BaCl2 (dd) + H2S...
Tài liệu lưu hành nội bộ:Bồi dưỡng hóa 9 đợt 1
Stt Tªn chuyªn ®Ò Sè tiÕt
1 RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt CTHH, PTHH 01
2 Bµi tËp nhËn biÕt – ph©n biÖt c¸c hîp chÊt v« c¬ 01
3 Bµi tËp t¸ch – tinh chÕ c¸c chÊt v« c¬ 01
4 ViÕt vµ hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc ®Ó §iÒu chÕ
c¸c chÊt v« c¬ thùc hiÖn s¬ ®å chuyÓn ho¸ - chuçi ph¶n øng
01
Chuyªn ®Ò 1: RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt CTHH, PTHH
I/ Ph¶n øng võa cã sù thay ®æi sè oxi ho¸, võa kh«ng cã sù thay ®æi sè oxi ho¸.
1/ Ph¶n øng ho¸ hîp.
- §Æc ®iÓm cña ph¶n øng: Cã thÓ x¶y ra sù thay ®æi sè oxi ho¸ hoÆc kh«ng.
VÝ dô:
Ph¶n øng cã sù thay ®æi sè oxi ho¸.
4Al
(r)
+ 3O
2 (k)
----> 2Al
2
O
3 (r)
Ph¶n øng kh«ng cã sù thay ®æi sè oxi ho¸.
BaO
(r)
+ H
2
O
(l)
----> Ba(OH)
2 (dd)
2/ Ph¶n øng ph©n huû.
- §Æc ®iÓm cña ph¶n øng: Cã thÓ x¶y ra sù thay ®æi sè oxi ho¸ hoÆc kh«ng.
VÝ dô:
Ph¶n øng cã sù thay ®æi sè oxi ho¸.
2KClO
3 (r)
-------> 2KCl
(r)
+ 3O
2 (k)
Ph¶n øng kh«ng cã sù thay ®æi sè oxi ho¸.
CaCO
3 (r)
-----> CaO
(r)
+ CO
2 (k)
II/ Ph¶n øng cã sù thay ®æi sè oxi ho¸.
1/ Ph¶n øng thÕ.
- §Æc ®iÓm cña ph¶n øng: Nguyªn tö cña ®¬n chÊt thay thÕ mét hay nhiÒu
nguyªn tö cña mét nguyªn tè trong hîp chÊt.
VÝ dô:
Zn
(r)
+ 2HCl
(dd)
----> ZnCl
2 (dd)
+ H
2 (k)
2/ Ph¶n øng oxi ho¸ - khö.
- §Æc ®iÓm cña ph¶n øng: X¶y ra ®ång thêi sù oxi ho¸ vµ sù khö. hay x¶y ra
®ång thêi sù nhêng electron vµ sù nhËn electron.
VÝ dô:
CuO
(r)
+ H
2 (k)
------> Cu
(r)
+ H
2
O
(h)
Trong ®ã:
- H
2
lµ chÊt khö (ChÊt nhêng e cho chÊt kh¸c)
- CuO lµ chÊt oxi ho¸ (ChÊt nhËn e cña chÊt kh¸c)
- Tõ H
2
-----> H
2
O ®îc gäi lµ sù oxi ho¸. (Sù chiÕm oxi cña chÊt kh¸c)
- Tõ CuO ----> Cu ®îc gäi lµ sù khö. (Sù nhêng oxi cho chÊt kh¸c)
III/ Ph¶n øng kh«ng cã thay ®æi sè oxi ho¸.
GV: Nguyễn Văn Nguyên THCS Gia Vân
CHuyên đề lí thuyết hóa 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHuyên đề lí thuyết hóa 9 - Người đăng: Sam Thikngich
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
CHuyên đề lí thuyết hóa 9 9 10 469