Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề Logarit

Được đăng lên bởi Rêu Phong
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ LOGARIT

GVHD: Mr.Phan


LTĐH: 2013-2014

log ( x 2  y2 )  log (2 x )  1  log ( x  3y)
4
4
 4
Bài 1: Giải hệ phương trình: 
x
2
log4 ( xy  1)  log4 (4 y  2 y  2 x  4)  log4  y   1
 


Đs:  x=2
 y=1

Bài 2: Giải phương trình:

3
log 1  x  22  3  log 1 4  x3  log 1  x  63
2
4
4
4

Đs: x  2; x  1  33
Bài 3: Giải phương trình:

1
log
2

2

( x  3) 

1
log4 ( x  1)8  3log8 (4 x ) .(1)
4

Đs: x = 3; x = 3  2 3
Bài 4: Giải bất phương trình: (log x 8  log4 x 2 )log2 2 x  0

1
Đs:  0  x  2
 x 1

Bài 5: Giải phương trình: 5 .3 2 x  1  7 .3 x  1 

1  6 .3 x  9 x  1  0 (1)

3
5

Đs: x  log3 ; x   log3 5
Bài 6: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt:
log ( x  1)  log ( x  1)  log3 4
(a)
3
3

2
log2 ( x  2 x  5)  m log( x 2 2 x 5) 2  5 (b)

Đs: m   


25

; 6 
4


log 2 ( x 2  y 2 )  1  log 2 ( xy)

Bài 7: Giải hệ phương trình :  2
(x, y  R)
2
3x  xy  y  81

Đs:
 x  2
 x  2
hay 

 y  2
 y  2

 x 2  1  6log 4 y
2
x
2 x 1
 y  2 y  2

Bài 8: Giải hệ phương trình sau trên tập số thực: 

(a )
(b)

Đs: Nghiệm (–1; 1), (4; 32).
Bài 9: Giải bất phương trình:

log 22 x  log 2 x 2  3  5 (log 4 x 2  3)

1

0x

Đs:
2

8  x  16

Bài 10: Giải phương trình: log 2 ( x 2  1)  ( x 2  5) log( x 2  1)  5 x 2  0
Đs: Nghiệm: x   99999 ; x = 0

Bài 11: Giải phương trình:

1
2

4cos4x – cos2x  cos 4 x  cos

3x
7
=
4
2

Đs: x =  1.
Bài 12: Tìm m để phương trình: 4(log 2 x ) 2  log 0,5 x  m  0 có nghiệm thuộc (0, 1)
1
4

Đs: m  .
x

x

Bài 13: Giải phương trình:  3  2 2   2  2  1  3  0 .
Đs: ( 2  1) x  2
3log x 3  2log x 2
3
log x 3  log x 2

Bài 14: Giải bất phương trình:
Đs: BPT vô nghiệm.

 x  1 3  3x  k  0

Bài 15: Tìm k để hệ bất phương trình sau có nghiệm:  1
1
2
3
 log 2 x  log 2 ( x  1)  1
3
2

Đs: k > – 5
Bài 16: Giải phương trình: log

2

x  1  log 1 (3  x)  log 8 ( x  1)3  0 .
2

1  17
Đs: x 
2

1
2

Bài 17: Giải bất phương trình: log x 2  log 4 x   0
1

0 x

Đs:
4

1

x

2


Bài 18: Giải phương trình: log 3  x 2  x  1  log3 x  2 x  x 2
Đs: x = 1
Bài 19: Giải bất phương trình: log 2 ( 3 x  1  6)  1  log 2 (7  10  x )
Đs: 1 ≤ x ≤

369
49

log y xy  log x y

Bài 20: Giải hệ phương trình: 

x
y
2  2

3

Đs: PT vô nghiệm
Bài 21: Giải phương trình: log 2 1  3 x   log 7 x .
Đs: x = 343.
lg2...
CHUYÊN ĐỀ LOGARIT GVHD: Mr.Phan LTĐH: 2013-2014
www.Giasunhatrang.edu.vn
Bài 1: Giải hệ phương trình:
x y x x y
x
xy y y x
y
2 2
4 4 4
2
4 4 4
log ( ) log (2 ) 1 log ( 3 )
log ( 1) log (4 2 2 4) log 1
Đs:
x=2
y=1
Bài 2: Giải phương trình:
2 3 3
1 1 1
4 4 4
3
log x 2 3 log 4 x log x 6
2
Đs:
x x2; 1 33
Bài 3: Giải phương trình:
x x x
8
4 8
2
1 1
log ( 3) log ( 1) 3log (4 )
2 4
.(1)
Đs: x = 3; x =
3 2 3
Bài 4: Giải bất phương trình:
x
x x
2
4 2
(log 8 log )log 2 0
Đs:
x
x
1
0
2
1
Bài 5: Giải phương trình:
2 1 1 1
5 .3 7 .3 1 6 .3 9 0
x x x x
(1)
Đs:
3 3
3
log ; log 5
5
x x
Bài 6: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ phương tnh sau có 2 nghiệm phân biệt:
x x
x x a
x x m b
2
3
3 3
2
2
( 2 5)
log ( 1) log ( 1) log 4 ( )
log ( 2 5) log 2 5 ( )
Đs:
25
; 6
4
m
Bài 7: Giải hệ phương trình :
2 2
2 2
2 2
log ( ) 1 log ( )
3 81
x xy y
x y xy
(x, y R)
Đs:
x
y
2
2
hay
x
y
2
2
Bài 8: Giải hệ phương trình sau trên tập số thực:
2
4
2 2 1
1 6log ( )
2 2 ( )
x x
x y a
y y b
Đs: Nghiệm (–1; 1), (4; 32).
Bài 9: Giải bất phương trình:
)3(log53loglog
2
4
2
2
2
2
xxx
Đs:
1
0
2
8 16
x
x
Bài 10: Giải phương trình:
2 2 2 2 2
log ( 1) ( 5)log( 1) 5 0   x x x x
Đs: Nghiệm:
99999 x
; x = 0
Chuyên đề Logarit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề Logarit - Người đăng: Rêu Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chuyên đề Logarit 9 10 3