Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề lượng giác ôn thi đại học

Được đăng lên bởi Tuấn Kiệt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Ôn thi đại học 2014

June 6, 2014

CHUYÊN ĐỀ: LƯỢNG GIÁC
1. Công thức lượng giác
1.1. Hệ thức lượng giác cơ bản
a/ sin 2   cos2   1

b/ tan  

d/ tan  .cot   1

e/

sin 
cos 

c/ cot  

1
 tan 2   1
cos 2 

f/

cos 
sin 

1
 cot 2   1
sin 2 

1.2. Công thức lượng giác thường gặp
1.2.1. Công thức cộng
a/ sin  a  b   sin a.cos b  sinb.cosa
c/ tan  a  b  

b/ cos  a  b   cos a.cos b sina.sinb

tana  tanb
1 tana.tanb

1.2.2. Công thức nhân
a/ sin 2a  2sin a.cos a

b/ cos 2a  cos2 a  sin 2 a  2cos2 a 1  1  2sin 2 a

c/ sin 3a  3sin a  4sin3 a

d/ cos3a  4cos3 a  3cos a

1.2.3. Biến đổi tổng thành tích
ab
a b
cos
2
2
ab
a b
c/ cos a  cos b  2cos
cos
2
2

ab
a b
sin
2
2
ab
a b
d/ cos a  cos b  2sin
sin
2
2

a/ sin a  sin b  2sin

b/ sin a  sin b  2cos

1.2.4. Biến đổi tích thành tổng
1
2

a/ sin a.cos b  sin  a  b   sin  a  b 

1
2

b/ cos a.sin b  sin  a  b   sin  a  b 

1
2

1
2

c/ cos a.cos b  cos  a  b   cos  a  b  d/ sin a.sin b   cos  a  b   cos  a  b 
1.2.5. Công thức hạ bậc
a/ sin 2 a 

1  cos 2a
2

b/ cos 2 a 

1  cos 2a
2

1.2.6. Biểu diễn các hàm số lượng giác theo t  tan
sin a 


2

2t
1- t 2
2t
;
cos
a

; tan a 
2
2
1 t
1 t
1 t2

1.2.7. Các góc có liên quan đặc biệt

Chuyên đề: Lượng giác

1

Ôn thi đại học 2014

June 6, 2014

Hai cung bù nhau:  ;   
sin      sin 

cos       cos 

tan       tan 

cot       cot 

Hai cung hơn kém 
sin       sin 

cos       cos 

tan      tan 

Hai cung phụ nhau:  ;


sin      cos 
2




cos      sin 
2




cos       sin 
2


2





tan      cot 
2


Hai cung hơn kém


sin      cos 
2




cot      cot 



cot      tan 
2



2





tan       cot  cot       tan 
2

2


Hai cung đối nhau:  ;  
sin      sin 

cos     cos 

tan      tan 

cot      cot 

Chú ý

sin   khi k  2m 
 k; m 

 sin   khi k  2m  1

a/ sin   k   


cos   khi k  2m 
 k; m 

cos

khi
k

2
m

1





b/ cos   k   

c/ tan   k   tan   k 



d/ cot   k   cot   k 






2. Phương trình lượng giác
2.1. Công thức nghiệm
Chuyên đề: Lượng giác

2

Ôn thi đại học 2014

June 6, 2014

u  v  k 2
k 
u    v  k 2

a/ sin u  sin v  

c/ tan u  tan v  u  v  k  k 

 b...
Ô
n thi
đạ
i h
c 2014
June 6, 2014
Chuy
ê
n
đề
: L
ượ
ng gi
á
c
1
CHUYÊN ĐỀ: LƯỢNG GIÁC
1. Công thc lưng giác
1.1. H thức lượng giác cơ bản
a/
22
sin cos 1


b/
sin
tan
cos
c/
cos
cot
sin
d/
tan .cot 1

e/
2
2
1
tan 1
cos

f/
2
2
1
cot 1
sin

1.2. Công thc lượng giác thường gp
1.2.1. Công thc cng
a/
sin sin .cos sin .cosa b a b b a
b/
c/
tan tan
tan
1 tan .tan
ab
ab
ab

1.2.2. Công thc nhân
a/
sin2 2sin .cosa a a
b/
2 2 2 2
cos2 cos sin 2cos 1 1 2sina a a a a
c/
3
sin3 3sin 4sina a a
d/
3
cos3 4cos 3cosa a a
1.2.3. Biến đổi tng thành tích
a/
sin sin 2sin cos
22
a b a b
ab


b/
sin sin 2cos sin
22
a b a b
ab


c/
cos cos 2cos cos
22
a b a b
ab


d/
cos cos 2sin sin
22
a b a b
ab

1.2.4. Biến đổi tích thành tng
a/
1
sin .cos sin sin
2
a b a b a b


b/
1
cos .sin sin sin
2
a b a b a b


c/
1
cos .cos cos cos
2
a b a b a b


d/
1
sin .sin cos cos
2
a b a b a b


1.2.5. Công thc h bc
a/
2
1 cos2
sin
2
a
a
b/
2
1 cos2
cos
2
a
a
1.2.6. Biu din các hàm s lượng giác theo
tan
2
t
2
2 2 2
2 1- 2
sin ; cos ; tan
1 1 1
t t t
a a a
t t t
1.2.7. Các góc có liên quan đặc bit
Chuyên đề lượng giác ôn thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề lượng giác ôn thi đại học - Người đăng: Tuấn Kiệt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Chuyên đề lượng giác ôn thi đại học 9 10 2