Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề luyện thi đại học môn hình học giải tích trong không gian 2013 - 2014

Được đăng lên bởi Trần Mậu Tú
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1075 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC
2013 - 2014
HÌNH HỌC GIẢI TÍCH
TRONG KHÔNG GIAN
BIÊN SOẠN: LƯU HUY THƯỞNG

HỌ VÀ TÊN: …………………………………………………………………
LỚP

:………………………………………………………………….

TRƯỜNG

:…………………………………………………………………

HÀ NỘI, 8/2013

GV.Lưu Huy Thưởng

0968.393.899

CHUYÊN ĐỀ
HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN
BÀI 1: MỞ ĐẦU
I. VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN
1. Định nghĩa và các phép toán
• Định nghĩa, tính chất, các phép toán về vectơ trong không gian được xây dựng hoàn toàn tương tự như trong mặt
phẳng.
• Lưu ý:
+ Qui tắc ba điểm: Cho ba điểm A, B, C bất kỳ, ta có: AB + BC = AC
+ Qui tắc hình bình hành: Cho hình bình hành ABCD, ta có: AB + AD = AC
+ Qui tắc hình hộp: Cho hình hộp ABCD.A′B′C′D′, ta có: AB + AD + AA ' = AC '
+ Hê thức trung điểm đoạn thẳng: Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB, O tuỳ ý.
Ta có:

IA + IB = 0 ;

OA + OB = 2OI

+ Hệ thức trọng tâm tam giác: Cho G là trọng tâm của tam giác ABC, O tuỳ ý.
Ta có:

GA + GB + GC = 0;

OA + OB + OC = 3OG

+ Hệ thức trọng tâm tứ diện: Cho G là trọng tâm của tứ diện ABCD, O tuỳ ý.
Ta có:

GA + GB + GC + GD = 0;

OA + OB + OC + OD = 4OG

+ Điều kiện hai vectơ cùng phương: a vaø b cuøng phöông (a ≠ 0) ⇔ ∃ ! k ∈ R : b = ka
+ Điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k (k ≠ 1), O tuỳ ý.
Ta có:

MA = kMB;

OM =

OA − kOB
1−k

2. Sự đồng phẳng của ba vectơ
• Ba vectơ được gọi là đồng phẳng nếu các giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng.
• Điều kiện để ba vectơ đồng phẳng: Cho ba vectơ a ,b , c , trong đó a vaø b không cùng phương. Khi đó: a ,b , c
đồng phẳng ⇔ ∃! m, n ∈ R: c = ma + nb
• Cho ba vectơ a ,b , c không đồng phẳng, x tuỳ ý.
Khi đó: ∃! m, n, p ∈ R: x = ma + nb + pc
3. Tích vô hướng của hai vectơ
• Góc giữa hai vectơ trong không gian:
AB = u , AC = v ⇒ (u , v ) = BAC (00 ≤ BAC ≤ 1800 )

BỂ HỌC VÔ BỜ - CHUYÊN CẦN SẼ ĐẾN BẾN

Page 1

GV.Lưu Huy Thưởng

0968.393.899

• Tích vô hướng của hai vectơ trong không gian:
+ Cho u, v ≠ 0 . Khi đó:

u.v = u . v .cos(u, v )

+ Với u = 0 hoaëc v = 0 . Qui ước: u .v = 0
+ u ⊥ v ⇔ u .v = 0
+ u = u2

II. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
1.

Hệ tọa độ Đêcac vuông góc trong không gian:
Cho ba trục Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi một và chung một điểm gốc O. Gọi i, j, k là các vectơ đơn vị,
tương ứng trên các trục Ox, Oy, Oz. Hệ ba trục như vậy gọi là hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz hoặc đơn giản là hệ
tọa độ Oxyz.
Chú ý:

2.

2

2

2

i = j =k =1

và i.j = i.k = k .j = 0 .

Tọa độ của vectơ:
u = (x ; y; z ) ⇔ u = xi + y j + zk

a) Định nghĩa:

b) Tính chất: Cho a = (a1; a2 ; a ...
CHUYÊN ĐỀ LUYN THI ĐẠI HC
2013 - 2014
HÌNH HC GII TÍCH
TRONG KHÔNG GIAN
BIÊN SON: LƯU HUY THƯỞNG
HÀ N
I, 8/2013
H VÀ TÊN: …………………………………………………………………
LP :………………………………………………………………….
TRƯỜNG :…………………………………………………………………
Chuyên đề luyện thi đại học môn hình học giải tích trong không gian 2013 - 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề luyện thi đại học môn hình học giải tích trong không gian 2013 - 2014 - Người đăng: Trần Mậu Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Chuyên đề luyện thi đại học môn hình học giải tích trong không gian 2013 - 2014 9 10 314