Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề : Một số pp phân tích đa thức

Được đăng lên bởi vuchaugiang1972
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò: mét sè ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc
mét biÕn thµnh nh©n tö.

C¸c ph¬ng ph¸p:
- T¸ch mét h¹ng tö thµnh nhiÒu h¹ng tö.
- Thªm, bít cïng mét h¹ng tö.
- §æi biÕn sè.
- HÖ sè bÊt ®Þnh.
- XÐt gi¸ trÞ riªng (§èi víi mét sè ®a thøc nhiÒu biÕn).

I) Ph¬ng ph¸p t¸ch mét h¹ng tö thµnh nhiÒu h¹ng tö:
§èi víi c¸c ®a thøc mµ c¸c h¹ng tö kh«ng cã nh©n tö chung, khi ph©n tÝch ra nh©n tö
ta thêng ph¶i t¸ch mét h¹ng tö nµo ®ã ra thµnh nhiÒu h¹ng tö kh¸c ®Ó nhãm víi c¸c
h¹ng tö ®· cã trong ®a thøc ®Ó cho trong c¸c nhãm cã nh©n tö chung, tõ ®ã gi÷a c¸c
nhãm cã nh©n tö chung míi hoÆc xuÊt hiÖn c¸c h»ng ®¼ng thøc quen thuéc.
VÝ dô 1: Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö:
f(x) = 2x2 - 3x + 1.
Gi¶i:
C¸ch 1: T¸ch h¹ng tö thø hai: -3x = -2x - x.
Ta cã f(x) = (2x2 - 2x) - (x - 1) = 2x(x - 1) - (x - 1) = (x - 1)(2x - 1).
C¸ch 2:
Ta cã f(x) = (x2 - 2x + 1) + (x2 - x) = (x - 1)2 + x(x - 1) = (x - 1)[(x - 1) + x]
= (x - 1)(2x - 1).
Tæng qu¸t: §Ó ph©n tÝch tam thøc bËc hai f(x) = ax2 + bx + c ra nh©n tö, ta t¸ch h¹ng
tö bx thµnh b1x + b2x sao cho b1b2 = ac
Bµi tËp 1: Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau ra nh©n tö:
a) 4x2 - 4x - 3;
c) 3x2 - 5x - 2;
2
b) 2x - 5x - 3;
d) 2x2 + 5x + 2.
VÝ dô 2: Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö:
f(x) = x3 - x2 - 4.
Gi¶i:
Ta lÇn lît kiÓm tra víi x = 1; 2; 4 ta thÊy f(2) = 0.
§a thøc f(x) cã nghiÖm x = 2, do ®ã khi ph©n tÝch ra nh©n tö, f(x) chøa nh©n tö x - 2.
Tõ ®ã: f(x) = x3 - x2 - 4 = (x3 - 2x2) + (x2 - 2x) + (2x - 4)
= x2(x - 2) + x (x - 2) + 2 (x - 2)
= (x - 2)(x2 + x + 2).
Tæng qu¸t: NÕu ®a thøc f(x) = anxn + an-1xn-1 + … + a1x + a0 cã nghiÖm nguyªn lµ
x = x0 th× x0 lµ mét íc cña hÖ sè tù do a0, khi ph©n tÝch f(x) ra nh©n tö th× f(x) cã
chøa nh©n tö x - x0. V× vËy ®èi víi nh÷ng ®a thøc mét biÕn bËc cao, ta nªn t×m lÊy
mét nghiÖm cña nã ®Ó ®Þnh híng viÖc ph©n tÝch ra nh©n tö.
Bµi tËp 2: Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau ra nh©n tö:
a) x3 + 2x - 3;
e) x3 - 9x2 + 6x + 16;
3
b) x - 7x + 6;
f) x3 - x2 - x - 2;
3
c) x - 7x - 6; (NhiÒu c¸ch)
g) x3 + x2 - x + 2;
3
2
d) x + 5x + 8x + 4;
h) x3 - 6x2 - x + 30.
VÝ dô 3: Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö:
f(x) = 3x3 - 7x2 + 17x - 5.
Gi¶i:
Theo vÝ dô 2, ta thÊy c¸c sè 1; 5 kh«ng lµ nghiÖm cña ®a thøc. Nh vËy ®a thøc
kh«ng cã nghiÖm nguyªn, tuy vËy ®a thøc cã thÓ cã nghiÖm h÷u tØ kh¸c.
Ta chøng minh ®îc ®iÒu sau ®©y:
Tæng qu¸t: NÕu ®a thøc f(x) = anxn + an-1xn-1 + … + a1x + a0 cã nghiÖm h÷u tØ lµ
x=

p
q

(d¹ng tèi gi¶n) th× p lµ mét íc cña hÖ sè tù do a0 cßn q lµ íc d¬ng cña

hÖ sè cao nhÊt an. Khi ph©n tÝch f(x) ra...
Chuyªn ®Ò: mét sè ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc
mét biÕn thµnh nh©n tö.
C¸c ph ¬ng ph¸p:
- T¸ch mét h¹ng tö thµnh nhiÒu h¹ng tö.
- Thªm, bít cïng mét h¹ng tö.
- §æi biÕn sè.
- HÖ sè bÊt ®Þnh.
- XÐt gi¸ trÞ riªng (§èi víi mét sè ®a thøc nhiÒu biÕn).
I) Ph¬ng ph¸p t¸ch mét h¹ng tö thµnh nhiÒu h¹ng tö:
§èi víi c¸c ®a thøc mµ c¸c h¹ng tö kh«ng cã nh©n tö chung, khi ph©n tÝch ra nh©n tö
ta thêng ph¶i t¸ch mét h¹ng tö nµo ®ã ra thµnh nhiÒu h¹ng tö kh¸c ®Ó nhãm víi c¸c
h¹ng tö ®· cã trong ®a thøc ®Ó cho trong c¸c nhãm cã nh©n tö chung, tõ ®ã gi÷a c¸c
nhãm cã nh©n tö chung míi hoÆc xuÊt hiÖn c¸c h»ng ®¼ng thøc quen thuéc.
VÝ dô 1: Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö:
f(x) = 2x
2
- 3x + 1.
Gi¶i:
C¸ch 1: T¸ch h¹ng tö thø hai: -3x = -2x - x.
Ta cã f(x) = (2x
2
- 2x) - (x - 1) = 2x(x - 1) - (x - 1) = (x - 1)(2x - 1).
C¸ch 2:
Ta cã f(x) = (x
2
- 2x + 1) + (x
2
- x) = (x - 1)
2
+ x(x - 1) = (x - 1)[(x - 1) + x]
= (x - 1)(2x - 1).
Tæng qu¸t: §Ó ph©n tÝch tam thøc bËc hai f(x) = ax
2
+ bx + c ra nh©n tö, ta t¸ch h¹ng
tö bx thµnh b
1
x + b
2
x sao cho b
1
b
2
= ac
Bµi tËp 1: Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau ra nh©n tö:
a) 4x
2
- 4x - 3;
b) 2x
2
- 5x - 3;
c) 3x
2
- 5x - 2;
d) 2x
2
+ 5x + 2.
VÝ dô 2: Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö:
f(x) = x
3
- x
2
- 4.
Gi¶i:
Ta lÇn lît kiÓm tra víi x = 1; 2; 4 ta thÊy f(2) = 0.
§a thøc f(x) cã nghiÖm x = 2, do ®ã khi ph©n tÝch ra nh©n tö, f(x) chøa nh©n tö x - 2.
Tõ ®ã: f(x) = x
3
- x
2
- 4 = (x
3
- 2x
2
) + (x
2
- 2x) + (2x - 4)
= x
2
(x - 2) + x (x - 2) + 2 (x - 2)
= (x - 2)(x
2
+ x + 2).
Tæng qu¸t: NÕu ®a thøc f(x) = a
n
x
n
+ a
n-1
x
n-1
+ + a
1
x + a
0
cã nghiÖm nguyªn lµ
x = x
0
th× x
0
lµ mét íc cña hÖ sè tù do a
0
, khi ph©n tÝch f(x) ra nh©n tö th× f(x) cã
chøa nh©n tö x - x
0
. V× vËy ®èi víi nh÷ng ®a thøc mét biÕn bËc cao, ta nªn t×m lÊy
mét nghiÖm cña nã ®Ó ®Þnh híng viÖc ph©n tÝch ra nh©n tö.
Bµi tËp 2: Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau ra nh©n tö:
a) x
3
+ 2x - 3;
b) x
3
- 7x + 6;
c) x
3
- 7x - 6; (NhiÒu c¸ch)
d) x
3
+ 5x
2
+ 8x + 4;
e) x
3
- 9x
2
+ 6x + 16;
f) x
3
- x
2
- x - 2;
g) x
3
+ x
2
- x + 2;
h) x
3
- 6x
2
- x + 30.
VÝ dô 3: Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö:
f(x) = 3x
3
- 7x
2
+ 17x - 5.
Gi¶i:
Theo vÝ dô 2, ta thÊy c¸c sè 1; 5 kh«ng lµ nghiÖm cña ®a thøc. Nh vËy ®a thøc
kh«ng cã nghiÖm nguyªn, tuy vËy ®a thøc cã thÓ cã nghiÖm h÷u tØ kh¸c.
Ta chøng minh ®îc ®iÒu sau ®©y:
Tæng qu¸t: NÕu ®a thøc f(x) = a
n
x
n
+ a
n-1
x
n-1
+ + a
1
x + a
0
cã nghiÖm h÷u tØ lµ
x =
q
p
(d¹ng tèi gi¶n) th× p lµ mét íc cña hÖ sè tù do a
0
cßn q lµ íc d¬ng cña
hÖ sè cao nhÊt a
n
. Khi ph©n tÝch f(x) ra nh©n tö th× f(x) cã chøa nh©n tö qx - p.
===========================================================
Hoµng V¨n Tµi Båi d ìng KiÕn thøc To¸n líp 8.
1
Chuyên đề : Một số pp phân tích đa thức - Trang 2
Chuyên đề : Một số pp phân tích đa thức - Người đăng: vuchaugiang1972
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chuyên đề : Một số pp phân tích đa thức 9 10 588