Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề nhị thức newton

Được đăng lên bởi Nhok Virgo
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 954 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

CHUYÊN ĐỀ TỔ HỢP – KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEWTON
Phần I : TỔ HỢP
Bài 1: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và khác 0 mà trong mỗi số luôn luôn có
mặt hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ.
 2. Ayx + 5.C yx = 90
Bài 2: Giải hệ phương trình:  x
x
5. Ay − 2.C y = 80

Bài 3: Lập số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau từ các chữ số {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}. Hãy tính
xác suất để lập được số tự nhiên chia hết cho 5.
Bài 4: Tìm n sao cho Cn1 + 6Cn2 + 6Cn3 = 9n2 − 14n , trong đó Cnk là số tổ hợp chập k từ n phần tử.
Bài 5: Với n nguyên dương cho trước, tìm k sao cho C2nn −k C2nn + k lớn nhất hoặc nhỏ nhất.
Bài 6: Cho tập A= {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}. Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau chọn
trong A sao cho số đó chia hết cho 15.
Bài 7: Chứng minh rằng với ∀k,n ∈ Z + thoả mãn 3 ≤ k ≤ n ta luôn có:
Cnk + 3Cnk −1 + 2Ckn −2 = Cnk +3 − Cnk −3 − Cnk −2 .
Bài 8: Tìm các số nguyên dương x, y thoả mãn:

Axy−1 + yAxy−−11 Axy −1 C xy −1
=
=
.
10
2
1

Bài 9: Có 6 học sinh nam và 3 học sinh nữ xếp hàng dọc đi vào lớp. Hỏi có bao nhiêu cách xếp
để có đúng 2 học sinh nam đứng xen kẻ 3 học sinh nữ.
Bài 10: Cho tập hợp X = { 0,1, 2,3, 4,5,6,7} . Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số
khác nhau đôi một từ X, sao cho một trong ba chữ số đầu tiên phải bằng 1.
Bài 11: Tìm số n nguyên dương thỏa mãn bất phương trình: An3 + 2Cnn −2 ≤ 9n .
Bài 12: Cho tập hợp X = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}. Từ các chữ số của tập X có thể lập được bao
nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và phải có mặt chữ số 1 và 2.
Bài 13: Một hộp đựng 5 viên bi đỏ, 6 viên bi trắng và 7 viên bi vàng. Nguời ta chọn ra 4 viên
bi từ hộp đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để trong số bi lấy ra không có đủ cả ba màu?
Bài 14: Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 thiết lập tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau. Hỏi
trong các số đó có bao nhiêu số mà hai chữ số 1 và 6 không đứng cạnh nhau.
Bài 15: Gọi a1, a2, …, a11 là các hệ số trong khai triển sau:
( x + 1)10 ( x + 2) = x11 + a1 x10 + a2 x 9 + ... + a11 . Tìm hệ số a5.
Bài 16: Một đội dự tuyển bóng bàn có 10 nữ, 7 nam, trong đó có danh thủ nam là Vũ Mạnh
Cường và danh thủ nữ là Ngô Thu Thủy. Người ta cần lập một đội tuyển bóng bàn quốc gia từ
đội dự tuyển nói trên. Đội tuyển quốc gia bao gồm 3 nữ và 4 nam. Hỏi có bao nhiêu cách lập
đội tuyển quốc gia sao cho trong đội tuyển có mặt chỉ một trong hai danh thủ trên.
Bài 17: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau, trong đó có mặt chữ số 0
nhưng không có mặt chữ số 1?
Bài ...
CHUYÊN Đ LUY N THI Đ I H C
CHUYÊN ĐỀ TỔ HỢP – KHAI TRIỂN NHỊ THỨC NEWTON
Phần I : TỔ HỢP
Bài 1: Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và khác 0 mà trong mỗi số luôn luôn
mặt hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ.
Bài 2: Giải hệ phương trình:
2. 5. 90
5. 2. 80
+ =
=
x x
y y
x x
y y
A C
A C
Bài 3: Lập số tự nhiên 5 chữ số khác nhau từ các chữ số {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}. Hãy tính
xác suất để lập được số tự nhiên chia hết cho 5.
Bài 4: Tìm n sao cho
1 2 3 2
6 6 9 14+ + =
n n n
C C C n n
, trong đó
k
n
C
là số tổ hợp chập k từ n phần tử.
Bài 5: Với n nguyên dương cho trước, tìm k sao cho
2 2 +
n n
n k n k
C C
lớn nhất hoặc nhỏ nhất.
Bài 6: Cho tập A= {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}. bao nhiêu số tự nhiên 5 chữ số khác nhau chọn
trong A sao cho số đó chia hết cho 15.
Bài 7: Chứng minh rằng với
+
k,n Z
thoả mãn
3 k n
ta luôn có:
+
+ + =
k k 1 k 2 k k 3 k 2
n n n n 3 n n
C 3C 2C C C C
.
Bài 8: Tìm các số nguyên dương x, y thoả mãn:
1 1 1
1 1
10 2 1
+
= =
y y y y
x x x x
A yA A C
.
Bài 9: Có 6 học sinh nam và 3 học sinh nữ xếp hàng dọc đi vào lớp. Hỏi có bao nhiêu cách xếp
để có đúng 2 học sinh nam đứng xen kẻ 3 học sinh nữ.
Bài 10: Cho tập hợp X =
. Có thể lập được bao nhiêu số t nhiên gồm 5 chữ số
khác nhau đôi một từ X, sao cho một trong ba chữ số đầu tiên phải bằng 1.
Bài 11: Tìm số n nguyên dương thỏa mãn bất phương trình:
3 2
2 9
+
n
n n
A C n
.
Bài 12: Cho tập hợp X = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}. Từ các ch số của tập X thể lập được bao
nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và phải có mặt chữ số 1 và 2.
Bài 13: Một hộp đựng 5 viên bi đỏ, 6 viên bi trắng 7 viên bi vàng. Nguời ta chọn ra 4 viên
bi từ hộp đó. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để trong số bi lấy ra không có đủ cả ba màu?
Bài 14: Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 thiết lập tất cả các số tự nhiên 6 chữ số khác nhau. Hỏi
trong các số đó có bao nhiêu số mà hai chữ số 1 và 6 không đứng cạnh nhau.
Bài 15: Gọi a
1
, a
2
, …, a
11
các hệ s trong khai triển sau:
x x x a x a x a
10 11 10 9
1 2 11
( 1) ( 2) ...+ + = + + + +
. Tìm hệ số a
5
.
Bài 16: Một đội dự tuyển bóng n 10 nữ, 7 nam, trong đó danh thủ nam là Mạnh
Cường và danh thủ nữ là Ngô Thu Thủy. Người ta cần lập một đội tuyển bóng bàn quốc gia từ
đội dự tuyển nói trên. Đội tuyển quốc gia bao gồm 3 n 4 nam. Hỏi bao nhiêu cách lập
đội tuyển quốc gia sao cho trong đội tuyển có mặt chỉ một trong hai danh thủ trên.
Bài 17: bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 ch số đôi một khác nhau, trong đó mặt chữ số 0
nhưng không có mặt chữ số 1?
Bài 18: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số, biết rằng chữ số 2 có mặt đúng hai lần, chữ số
3 có mặt đúng ba lần và các chữ số còn lại có mặt không quá một lần?
Bài 19: Với 4 chữ số a, b, 1, 2 đôi một khác nhau lập được 18 số 3 chữ số khác nhau. Biết
tổng của 18 số đó bằng 6440. Tìm các số a, b.
Bài 20: Cho tập
{ }
E 0,1,2,3,4,5,6=
. Từ các chữ số của tập
E
lập được bao nhiêu số tự nhiên
chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?
Nguy n H i Hà 0983325739 Trang 1
chuyên đề nhị thức newton - Trang 2
chuyên đề nhị thức newton - Người đăng: Nhok Virgo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
chuyên đề nhị thức newton 9 10 229