Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề ôn tập môn Hình học không gian

Được đăng lên bởi vietviet.pham98
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 439 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 5: HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
A. LÝ THUYẾT
I. HÌNH HỌC PHẲNG
1/ Các hệ thức lượng trong tam giác vuông
Cho D ABC vuông tại A, AH là đường cao, AM là đường trung tuyến. Ta có:
A

B

2
2
2
 BC = AB + AC ( Pitago)

H

C

M

 AH .BC = AB .AC
2
2
 AB = BH .BC , AC = CH .CB
1
1
1
=
+
, AH 2 = HB .HC

2
2
2
AH
AB
AC
BC
 AM =
2

2/ Các hệ thức lượng trong tam giác thường
a) Định lí hàm số cosin
A
c

b
a

B

b2 + c2 - a2
2bc
2
a + c2 - b2
* b2 = a2 + c2 - 2ac cosB Þ cosB =
2ac
2
a + b2 - c2
* c2 = a2 + b2 - 2abcosC Þ cosC =
2ab
* a2 = b2 + c2 - 2bc cosA Þ cosA =

C

b) Định lí hàm số sin
A
c

b

B
R

a

(R là bán kính đường tròn ngoại tiếp ABC)

C

c) Công thức tính diện tích của tam giác
A
c
B

b
a

C

– nửa chu vi
– bán kính đường tròn nội tiếp

1

d) Công thức tính độ dài đường trung tuyến của tam giác
AB 2 + AC 2 BC 2
.
2
4
BA2 + BC 2 AC 2
.
* BN 2 =
2
4

A

* AM 2 =

2

2

K
M

B

2

CA + CB
AB
.
* CK 2 =
2
4
3/ Định lí Talet

C

AM
AN
MN
=
=
=k
AB
AC
BC
2
æ
AM ö
÷
ç
÷
=ç
= k2
÷
÷
ç
èAB ø

* MN / / BC Þ

A
M

N

N

B

*

SD AMN
SDABC

(Tỉ diện tích bằng tỉ bình phương đồng dạng)

C

4/ Diện tích của đa giác
B

a/ Diện tích tam giác vuông
 Diện tích tam giác vuông bằng ½ tích 2 cạnh
góc vuông.

b/ Diện tích tam giác đều

B

 Diện tích tam giác đều:

SD đều =

ha

(cạnh)2. 3
4

 Chiều cao tam giác đều:

C

A

. 3
hD đều = (cạnh)
2

c/ Diện tích hình vuông và hình chữ nhật
 Diện tích hình vuông bằng cạnh bình phương.
 Đường chéo hình vuông bằng cạnh nhân 2 .
 Diện tích hình chữ nhật bằng dài nhân rộng.

2

A

C

A

a
D

B
O

C

1
Þ SD ABC = AB .AC
2
2
ìï
ïï SD ABC = a 3
ï
4
Þ ïí
ïï
a 3
ïï h =
2
ïî

ìï SHV = a2
ï
Þ ïí
ïï AC = BD = a 2
ïî

A

d/ Diện tích hình thang

D

 Diện tích hình thang:
SHình Thang

=

1
2 .(đáy lớn + đáy bé) x chiều cao

Þ S=
B

H

C

CÞ

A

1
SH .Thoi = AC .BD
2

D

Lưu y: Trong tính toán diện tích, ta có thể chia đa giác thành những hình đơn giản
dễ tính diện tích, sau đó cộng các diện tích được chia này, ta được diện tích
đa giác.
II. HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
1. Quan Hệ Song Song
a/ Chứng minh đường thẳng d // mp(a) với ( d Ë (a))
 Chứng minh: d // d ' và d ' Ì (a)

( )
b/ Chứng minh mp(a) // mp( b)

 Chứng minh: d Ì (b) và b // (a )

( )

 Chứng minh mp(a ) chứa hai đường thẳng cắt nhau song song với mp b .

( )

 Chứng minh mp(a ) và mp b cùng so...



 !"#$%& '(%& )*&+,-.%&

ABCD

/ !"#$%& '(%& )*&+ #0%&
 !"#$%$
& !"#$%$
'"()"*#+
,
-
.
/.&+0"12-
&
-
&
34
3&+0"152
-
&



2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 cos cos
2
2 cos cos
2
2 cos cos
2
b c a
a b c bc A A
bc
a c b
b a c ac B B
ac
a b c
c a b ab C C
ab
+ -
* = + - Þ =
+ -
* = + - Þ =
+ -
* = + - Þ =
-
( )
2 2 2
BC AB AC Pitago= +
. .AH BC AB AC=
2 2
. , .AB BH BC AC CH CB= =
2
2 2 2
1 1 1
, .AH HB HC
AH AB AC
= + =
2
BC
AM =
Chuyên đề ôn tập môn Hình học không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề ôn tập môn Hình học không gian - Người đăng: vietviet.pham98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chuyên đề ôn tập môn Hình học không gian 9 10 845