Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

Được đăng lên bởi Gau Anh Carot
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3417 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
cân bằng phương trinh phản ứng sau( ptpu đơn giản)
1.
Al + Fe3O4
→ Al2O3 + Fe
2.
P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O
3.
C + HNO3 → CO2 + NO2 + H2O
4.
S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O
5.
C + H2SO4 → CO2 + SO2 + H2O
6.
CO + Fe2O3 → Fe3O4 + CO2
7.
CO + Fe3O4 → FeO + CO2
8.
CO + Fe3O4 → Fe + CO2
9.
CO + Fe2O3 → FeO + CO2
10.
P + H2SO4 → H3PO4 + SO2 + H2O
11.
P + KNO3 → P2O5 + KNO2
12.
P + HNO3 + H2O → H3PO4 + NO
13.
NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr + H2O
14.
NH3 + O2 → NO + H2O
15.
FeCl3 + KI → FeCl2 + I2 + KCl
16.
H2SO3 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr
17.
SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr
Cân bằng phương trình phản ứng sau ( môi trường)
18.
Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
19.
Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O
20.
Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
21.
Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
22.
Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
23.
Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O
24.
Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + H2O
25.
Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2 + H2O
26.
Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2O + H2O
27.
Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + N2 + H2O
28.
Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O
29.
Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O
30.
Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

31.
Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + S + H2O
32.
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + S + H2O
33.
Al + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2S + H2O
34.
Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2S + H2O
35.
FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
36.
Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
37.
FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
38.
Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
39.
Cu + NaNO3 + HCl → CuCl2 + NO + NaCl + H2O
40.
Cu + KNO3 + H2SO4 → CuSO4 + NO + K2SO4 +
H2O
41.
FeO + NaNO3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + N2O + Na2SO4
+ H2O
42.
Fe3O4 + NaNO3 + HCl → FeCl3 + NaCl + N2 + H2O
43.
FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 +
MnSO4 + H2O
44.
FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 +
Cr2(SO4)3 + H2O
45.
MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O
46.
KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
47.
K2Cr2O7 + HCl → KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O
48.
KClO3 + HCl → KCl + Cl2 + H2O
49.
KMnO4 + KNO2 + H2SO4 → MnSO4 + KNO3 +
K2SO4 + H2O
50.
KMnO4 + K2SO3 + H2O → MnO2 + K2SO4 + KOH
51.
C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 → CO2 + MnSO4 + K2SO4 +
H2O
52.
K2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → Cr2(SO4)3 + S + K2SO4 + H2O .
53.
KClO3 + NH3 → KCl + KNO3 + Cl2 + H2O
54.
KNO2
+ KI + H2SO4 → I2 + NO + K2SO4 +
H2O

Cân bằng phương trình phản ứng sau ( nhiều sản phẩm khử, sản
phâm oxi hóa)
55.
Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + NO + H2O

56.

tỉ lệ mol 1
1
Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + NO + H2O

57.

tỉ lệ mol 1
2
Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + NO + H2O

58.

tỉ lệ mol 3
2
Al + HNO3 → Al(NO...
CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ
cân bằng phương trinh phản ứng sau( ptpu đơn giản)
1. Al + Fe
3
O
4
Al
2
O
3
+ Fe
2. P + HNO
3
H
3
PO
4
+ NO
2
+ H
2
O
3. C + HNO
3
CO
2
+ NO
2
+ H
2
O
4. S + HNO
3
H
2
SO
4
+ NO
2
+ H
2
O
5. C + H
2
SO
4
CO
2
+ SO
2
+ H
2
O
6. CO + Fe
2
O
3
Fe
3
O
4
+ CO
2
7. CO + Fe
3
O
4
FeO + CO
2
8. CO + Fe
3
O
4
Fe + CO
2
9.
CO + Fe
2
O
3
FeO + CO
2
10. P + H
2
SO
4
→ H
3
PO
4
+ SO
2
+ H
2
O
11. P + KNO
3
→ P
2
O
5
+ KNO
2
12. P + HNO
3
+ H
2
O → H
3
PO
4
+ NO
13. NaCrO
2
+ Br
2
+ NaOH → Na
2
CrO
4
+ NaBr + H
2
O
14. NH
3
+ O
2
→ NO + H
2
O
15. FeCl
3
+ KI → FeCl
2
+ I
2
+ KCl
16. H
2
SO
3
+ Br
2
+ H
2
O → H
2
SO
4
+ HBr
17. SO
2
+ Br
2
+ H
2
O → H
2
SO
4
+ HBr
Cân bằng phương trình phản ứng sau ( môi trường)
18. Cu + HNO
3
→ Cu(NO
3
)
2
+ NO
2
+ H
2
O
19. Cu + HNO
3
→ Cu(NO
3
)
2
+ NO + H
2
O
20. Cu + H
2
SO
4
→ CuSO
4
+ SO
2
+ H
2
O
21. Fe + HNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ NO
2
+ H
2
O
22. Fe + HNO
3
→ Fe(NO
3
)
3
+ NO + H
2
O
23. Al + HNO
3
Al(NO
3
)
3
+ N
2
O + H
2
O
24. Al + HNO
3
Al(NO
3
)
3
+ N
2
+ H
2
O
25. Zn + HNO
3
→ Zn(NO
3
)
2
+ N
2
+ H
2
O
26. Zn + HNO
3
→ Zn(NO
3
)
2
+ N
2
O + H
2
O
27. Mg + HNO
3
→ Mg(NO
3
)
2
+ N
2
+ H
2
O
28. Mg + HNO
3
→ Mg(NO
3
)
2
+ NH
4
NO
3
+ H
2
O
29. Al + HNO
3
→ Al(NO
3
)
3
+ NH
4
NO
3
+ H
2
O
30. Fe + H
2
SO
4
→ Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O
CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ - Người đăng: Gau Anh Carot
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ 9 10 317