Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề phương trình bất phương trình

Được đăng lên bởi nganha
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 82 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyeân ñeà 2:
PHÖÔNG TRÌNH VAØ BAÁT PHÖÔNG TRÌNH
CHÖÙA GIAÙ TRÒ TUYEÄT ÑOÁI
TOÙM TAÉT GIAÙO KHOA
I. Ñònh nghóa vaø caùc tính chaát cô baûn :
neáu x 0
( x )
neáu x < 0
=∈
x
1. Ñònh nghóa:
11
x
R
x
2. Tính chaát :
2
2
0 , x ≥=
x
x
ab a b+≤ +
ab a b−≤ +
.0ab a b ab+= +
.0ab a b ab−= +
II. Caùc ñònh lyù cô baûn :
a) Ñònh lyù 1 : Vôùi A 0 vaø B 0 thì : A = B
A
2
= B
2
b) Ñònh lyù 2 : Vôùi A 0 vaø B 0 thì : A > B
A
2
> B
2
III. Caùc phöông trình vaø baát phöông trình chöùa giaù trò tuyeät ñoái cô baûn & caùch giaûi :
* Daïng 1 :
22
BABA ==
,
BABA ±==
* Daïng 2 :
=
=
22
0
BA
B
BA
,
±=
=
BA
B
BA
0
,
=
<
=
=
BA
A
BA
A
BA
0
0
* Daïng 3 :
22
BABA >>
,
0))(( >+> BABABA
*
Daïng 4:
2
B0
AB
AB
>
<⇔
<
2
,
B0
AB
BAB
>
<⇔
<<
,
<
<
<
<
BA
A
BA
A
BA
0
0
chuyên đề phương trình bất phương trình - Trang 2
chuyên đề phương trình bất phương trình - Người đăng: nganha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
chuyên đề phương trình bất phương trình 9 10 57