Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề phương trình chứa căn

Được đăng lên bởi supercat99
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề phương trì nh – Bất phương trì nh

Phương trì nh chứa ẩn ở căn thức
Ví dụ : Giải phương trì nh: 1 

2
x  x2  x  1  x
3

Giải: ĐK 0  x  1.
Để giải phương trì nh này thì rõ ràng ta phải tìm cách loại bỏ căn thức. Có những cách
nào để loại bỏ căn thức ? Điều đầu tiên chúng ta nghĩ tới đó là lũy thừa hai vế. Vì hai vế
của phương trì nh đã cho luôn không âm nên bì nh phương hai vế ta thu được phương
trì nh tương đương.
2

2


(1)  1 
x  x2  
3





x  1 x



2



1

4
4
x  x 2  (x  x 2 )  1  2 x  x 2
3
9



 2(x  x 2 )  x  x 2  0  x  x 2 2 x  x 2  3  0

 x  x2  0
 x  0; x  1
 

.

3
2
VN
0

 x  x  4
Kết hợp với điều kiện ta có nghiệm của phương trì nh: x  0;x  1.

Qua lời giải trên ta thấy được
thức



x  1 x



2

x  x 2 sẽ biểu diến được qua

x  1  x nhờ vào đẳng

 1  2 x  x 2 (*) .Cụ thể nếu ta đặt t  x  1  x thì

t2  1
xx 
và khi đó phương trì nh đã cho trở thành phương trì nh bậc hai với ẩn là
2
t2  1
t: 1 
 t  t 2  3t  2  0  t  1; t  2 .
3
2 x  x 2  0
 x  1 x 1

 x  0; x  1 .
Vậy ta có: 
 x  1  x  2  VN 0 (VT  2)
2

Việc thay thế biểu thức x  1  x bằng một ẩn mới là t (mà ta gọi là ẩn phụ) là một
suy nghĩ hoàn toàn phù hợp với tự nhiên ( chúng ta nhớ lại là chúng ta đang tì m cách
làm mất căn thức !). Cách làm như thế này ta thường gặp trong cuộc sống hằng ngày của
chúng ta, chẳng hạn khi chúng ta đi xa không tiện cho việc mang theo tiền mặt ta có thể
đổi qua đô la, hay thẻ ATM, séc,…Cũng như việc chuyển đổi tiền ở trên, để làm mất căn
thức ta tìm cách đặt một biểu thức chứa căn thức nào đó bằng một biểu thức ẩn mới sao
cho phương trì nh ẩn mới có hình thức kết cấu đơn giản hơn phương trì nh ban đầu. Đặt
biểu thức chứa căn nào bằng biểu thức ẩn mới như thế nào là vấn đề quan trọng nhất,
bước làm này quyết định đến có được lời giải hay không và lời giải đó tốt hay dở. Để
chọn được được cách đặt ẩn phụ thích hợp thì ta cần phải tìm được mối quan hệ của các
biểu thức tham gia trong phương trì nh như ở cách giải trên ta đã tạo được mối quan hệ
đó là đẳng thức (*). Có nhiều cách để tạo ra mối quan hệ giữa các đối tượng tham gia
GV: Nguyến Tất Thu – Trường THPT Lê Hồng Phong – Biên Hò a – Đồng Nai

1

Chuyên đề phương trì nh – Bất phương trì nh
trong phương trì nh chẳng hạn ở phương trì nh trên ngoài đẳng thức (*) ta còn có mối
quan hệ giữa các biểu thức tham gia trong phương trì nh:

  
x

2



1 x



2

 x  1  x  1 (**) mà từ phương...
Chuyên đề phương trì nh – Bất phương trì nh
GV: Nguy
ến Tất Thu Trường THPT Lê Hồng Phong – Biên Hò a – Đồng Nai
1
Phương trì nh chứa ẩn ở căn thức
Ví d: Giải phương trì nh:
2
2
1 x x x 1 x
3
Giải: ĐK
0 x 1
.
Để giải phương trì nh này thì ràng ta phải tìm cách loại bỏ căn thức. Có những cách
nào để loại bỏ căn thức ? Điều đầu tiên chúng ta nghĩ tới đó là lũy thừa hai vế
. Vì hai vế
của phương trì nh đã cho luôn không âm nên bì nh phương hai vế ta thu được phương
trì nh tương đương.
2
2
2 2 2 2
2 4 4
(1) 1 x x x 1 x 1 x x (x x ) 1 2 x x
3 3 9
2 2 2 2
2
2
0
x x 0
x 0;x 1
3
VN
x x
4
.
K
ết hợp với điều kiện ta có nghiệm của phương trì nh:
x 0;x 1
.
Qua l
ời giải trên ta thấy được
2
x x
sẽ biểu diến được qua
x 1 x
nhờ vào đẳng
thức
2
2
x 1 x 1 2 x x
(*) .Cụ thể nếu ta đặt
t x 1 x
thì
2
2
t 1
x x
2
khi đó phương trì nh đã cho trở thành phương trì nh bậc hai với ẩn là
t:
2
2
t 1
1 t t 3t 2 0 t 1;t 2
3
.
V
ậy ta có:
2
0
x 1 x 1
2 x x 0
x 0;x 1
VN (VT 2)
x 1 x 2
.
Vi
ệc thay thế biểu thức
x 1 x
bằng một ẩn mới là t (mà ta gọi là ẩn phụ) là một
suy nghĩ hoàn toàn phù hợp với tự nhiên ( chúng ta nhớ lại là chúng ta đang tì m cách
làm m
ất căn thức !). Cách làm như thế này ta thường gặp trong cuộc sống hằng ngày của
chúng ta, chẳng hạn khi chúng ta đi xa không tiện cho việc mang theo tiền mặt ta có thể
đổi qua đô la, hay thẻ
ATM, séc,…Cũng như việc chuyển đổi tiền ở trên, để làm mất căn
thức ta tìm cách đặt một biểu thức chứa căn thức nào đó bằng một biểu thức ẩn mới sao
cho phương trì nh ẩn mới có hình thức kết cấu đơn giản hơn phương trì nh ban đầu. Đặt
biểu thức chứa căn nào bằng biểu thức ẩn mới như thế nào là vấn đề quan trọng nhất,
bước làm này quyết định đến có được lời giải hay không và lời giải đó tốt hay dở. Để
chọn được được cách đặt ẩn phụ thích hợp thì ta cần phải tìm được mối quan hệ của các
biểu thức tham gia trong phương trì nh như ở cách giải trên ta đã tạo được mối quan hệ
đó là đẳng thức (*).
Có nhiều cách để tạo ra mối quan hệ giữa các đối tượng tham gia
chuyên đề phương trình chứa căn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề phương trình chứa căn - Người đăng: supercat99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
chuyên đề phương trình chứa căn 9 10 957