Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề : PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

Được đăng lên bởi vanluc1803
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1353 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề : PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN

79 BÀI TẬP HÌNH HỌC PHẲNG TIÊU BIỂU
- Tài liệu để ôn thi đại học và cao đẳng
- Tài liệu chỉ dùng cho HS học theo chương trình chuẩn
- Tài liệu gồm 79 bài tập được chọn lọc kĩ và giải chi tiết
BT1. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A (1;0 ) , B ( −2;4 ) , C ( −1;4 ) , D ( 3;5 ) và đường thẳng
d : 3x − y − 5 = 0 . Tìm điểm M trên d sao cho hai tam giác MAB, MCD có diện tích bằng nhau.
Giải
M thuộc d thì M ( a;3a − 5 )

AB = ( −3;4 ) ⇒ AB = 5
x −1 y
= ⇔ 4x + 3y − 4 = 0
−3
4
CD = ( 4;1) ⇒ CD = 17

Mặt khác :

AB :

x +1 y − 4
=
⇔ x − 4 y − 17 = 0
4
1
4a + 3 ( 3a − 5 ) − 4 13a − 19
a − 4 ( 3a − 5 ) − 17 3 − 11a
Tính : h1 = ( M , AB ) =
=
, h2 =
=
5
5
17
17
Nếu diện tich 2 tam giác bằng nhau thì :
11

5. 13a − 19
17. 3 − 11a
a=
13a − 19 = 3 − 11a
1
1

=
⇔
⇔
AB.h1 = CD.h2 ⇔
12

2
2
5
17
13a − 19 = 11a − 3
a = 8
CD :

 11 27 
Vậy trên d có 2 điểm : M 1  ; −  , M 2 ( 8;19 )
 12 12 
BT2. Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 2. Biết A (1;0 ) , B ( 0; 2 ) và trung điểm I của AC
nằm trên đường thẳng d : y = x . Tìm toạ độ đỉnh C
Giải
Nếu C nằm trên d : y = x thì A ( a;a ) do đó suy ra C ( 2a − 1;2a )
Ta có : d ( B, d ) =

0−2

= 2.
2
1
4
2
2
Theo giả thiết : S = AC.d ( B, d ) = 2 ⇒ AC =
= ( 2a − 2 ) + ( 2a − 0 )
2
2

1− 3
a =
2
⇔ 8 = 8a 2 − 8a + 4 ⇔ 2a 2 − 2a − 1 = 0 ⇔ 

1+ 3
a =

2
1− 3 1− 3 
1+ 3 1+ 3 
Vậy ta có 2 điểm C : C1 
;
;
 , C2 

2
2
2
2 



BT3. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho tam gi¸c ABC víi A (1;1) , B ( −2;5 ) và ®Ønh C n»m trªn
Daukhacha.toan@gmail.com

- Trang 1 - 

Chuyên đề : PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN®−êng th¼ng x − 4 = 0 , vµ träng t©m G cña tam gi¸c n»m trªn ®−êng th¼ng 2 x − 3 y + 6 = 0 . TÝnh
diÖn tÝch tam gi¸c ABC.
Giải

 AB = 5
Tọa độ C có dạng : C ( 4;a ) , AB = ( −3; 4 ) ⇒ 
( AB ) : x − 1 = y − 1 ⇔ 4 x + 3 y − 7 = 0
−3
4

x A + xB + xC
1− 2 + 4


x
=
x
=
=1
G
G


3
3
Theo tính chất trọng tâm ; 
⇔
y
y
y
+
+
B
C
y = A
 y = 1+ 5 + a = a + 6
G
 G

3
3
3
a+6
Do G nằm trên 2 x − 3 y + 6 = 0 , cho nên : ⇒ 2.1 − 3 
 + 6 = 0 ⇔ a = 2.
 3 
4.4 + 3.2 − 7
1
1
15
Vậy M ( 4; 2 ) và d ( C , AB ) =
= 3 ⇒ S ABC = AB.d ( C , AB ) = 5.3 =
(đvdt)
2
2
2
16 + 9
BT4. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho tam gi¸c ABC, víi A(2;−1) , B(1;− 2) , träng t©m G cña
tam gi¸c n»m trªn ®−êng th¼ng d : x + y − 2 = 0 . T×m täa ®é ®Ønh C biÕt diÖn tÝch tam gi¸c ABC
27
.
b»ng
2
Giải.
A

d
M

C
B

3 1
Ta có : M là tru...
Chuyên đề : PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN
Daukhacha.toan@gmail.com
- Trang 1 -
79 BÀI TP HÌNH HC PHNG TIÊU BIU
- Tài liu để ôn thi đại hc và cao đẳng
- Tài liu chng cho HS hc theo chương trình chun
- Tài liu gm 79 bài tp được chn lc kĩ gii chi tiết
BT1. Trong mt phng
Oxy
cho các đim
(
)
(
)
(
)
(
)
1;0 , 2;4 , 1;4 , 3;5
A B C D
đường thng
:3 5 0
d x y
=
. Tìm đim
M
trên d sao cho hai tam giác
,
có din tích bng nhau.
Gii
M thuc d thì
(
)
;3 5
M a a
Mt khác :
(
)
3;4 5
1
: 4 3 4 0
3 4
AB AB
x y
AB x y
= =
= + =
(
)
4;1 17
1 4
: 4 17 0
4 1
CD CD
x y
CD x y
= =
+
= =
Tính :
( )
(
)
(
)
1 2
4 3 3 5 4 4 3 5 17
13 19 3 11
, ,
5 5
17 17
a a a a
a a
h M AB h
+
= = = = =
Nếu din tich 2 tam giác bng nhau thì :
1 2
11
13 19 3 11
5.13 19 17. 3 11
1 1
. .
12
13 19 11 3
2 2 5
17
8
a a
a a
a
AB h CD h
a a
a
=
=
= =
=
=
Vy trên d có 2 đim :
( )
1 2
11 27
; , 8;19
12 12
M M
BT2. Cho hình tam giác ABC có din tích bng 2. Biết
(
)
(
)
1;0 , 0;2
A B
và trung đim I ca AC
nm trên đường thng
:
d y x
=
. Tìm to độ đỉnh C
Gii
Nếu C nm trên
:
d y x
=
thì
(
)
A a;a
do đó suy ra
(
)
C 2a 1;2a
Ta có :
( )
0 2
, 2
2
d B d
= = .
Theo gi thiết :
( ) ( ) ( )
2 2
1 4
. , 2 2 2 2 0
2
2
S AC d B d AC a a= =
= = +
2 2
1 3
2
8 8 8 4 2 2 1 0
1 3
2
a
a a a a
a
=
= + =
+
=
Vy ta có 2 đim C :
1 2
1 3 1 3 1 3 1 3
; , ;
2 2 2 2
C C
+ +
BT3. Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho tam gi¸c ABC víi
(
)
(
)
1;1 , 2;5
A B
®Ønh C n»m trªn
www.MATHVN.com
www.MATHVN.com
Chuyên đề : PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề : PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN - Người đăng: vanluc1803
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Chuyên đề : PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN 9 10 475