Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề phương trình mũ và logarit

Được đăng lên bởi Bees Eagles
Số trang: 180 trang   |   Lượt xem: 3136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo viên: Nguyễn Thành Long
DĐ: 01694 013 498

 Email: Loinguyen1310@gmail.com

(DÙNG CHO ÔN THI TN – CĐ – ĐH 2011)

Gửi tặng: 

Bỉm sơn. 11.04.20111

 Email: Loinguyen1310@gmail.com

Giáo viên: Nguyễn Thành Long
DĐ: 01694 013 498

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI
PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ MŨ - LÔGARIT
CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH - HỆ MŨ
CHỦ ĐỀ I: PHƯƠNG TRÌNH MŨ
BÀI TOÁN 1: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG
I. Phương pháp:
Ta sử dụng phép biến đổi tương đương sau:
Dạng 1: Phương trình a f  x   a g  x 
TH 1: Khi a là một hằng số thỏa mãn 0  a  1 thì a f  x   a g  x   f  x   g  x 
TH 2: Khi a là một hàm của x thì a

f  x

a

g x

a  1
a  0

hoặc 
  0  a  1
 a  1  f  x   g  x    0
  f  x   g  x 



Dạng 2: Phương trình:
0  a  1, b  0
a f  x  b  
 f  x   log a b
Đặc biệt:
Khi b  0, b  0 thì kết luận ngay phương trình vô nghiệm
Khi b  1 ta viết b  a 0  a f  x   a 0  f  x   0
Khi b  1 mà b có thể biếu diễn thành b  a c  a f  x   a c  f  x   c
Chú ý:
Trước khi biến đổi tương đương thì f  x  và g  x  phải có nghĩa
II. Bài tập áp dụng:
Loại 1: Cơ số là một hằng số
Bài 1: Giải các phương trình sau
x 1

a. 2 .4

x 1

.

1
1 x

8

 16

x

1
b.  
3

x 2 3 x 1

3

c. 2 x 1  2 x  2  36

Giải:
a. PT  2 x 1 2 x 2 33 x  24 x  6 x  4  4 x  x  22

 Email: Loinguyen1310@gmail.com

Giáo viên: Nguyễn Thành Long
DĐ: 01694 013 498
1
b.  
3

x 2  3 x 1

 3  3 ( x

2

 3 x 1)

 31   ( x 2  3x  1)  1

x  1
 x 2  3x  2  0  
x  2

2x
8.2 x  2 x
c. 2  2  36  2.2 
 36 
 36
4
4
 9.2 x  36.4  2x  16  24  x  4
Bài 2: Giải các phương trình
x 1

x 2

a. 0,125.4

2 x 3

x

 2
 

 8 

x

b. 8

2 x 1
x 1

 0, 25

 2

7x

c. 2 x  2.5 x 2  23 x.53 x

Giải:
 12
2
 3
2









 5 
 2 .2
 2 2 


b. Điều kiện x  1

x

2 x 3
1
Pt  .  22 
8

3

2(2 x 3)

3

PT  2

2 x 1
x 1

c. Pt   2.5 

2
x2

7x
2
2

x

5

5

x

x

 2 3  4 x  6  2 2  2 4 x  9  2 2  4 x  9 

5
x x6
2

 x 1
2 x 1
x
2
3
 7  2  7 x  9x  2  0  
x  2
x 1
2
7


  2.5

3x

 10 x  2  103 x  x  2  3x  x  1
Bài 2: Giải phương trình:

1
 x  2   x  
2


log3 x

 x2

Giải:
Phương trình đã cho tương đương:
 x2 0
x  2  0
x  2

...
Giáo viên: Nguyễn Thành Long Email: Loinguyen1310@gmail.com
DĐ: 01694 013 498
1
(DÙNG CHO ÔN THI TN ĐH 2011)
Gửi tặng: www.Mathvn.com
Bỉm sơn. 11.04.2011
www.MATHVN.com
www.MATHVN.com
Chuyên đề phương trình mũ và logarit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề phương trình mũ và logarit - Người đăng: Bees Eagles
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
180 Vietnamese
Chuyên đề phương trình mũ và logarit 9 10 656