Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề phương trình nghiệm nguyên

Được đăng lên bởi Lee Na
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò : Ph ¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn
Chuyªn ®Ò: Ph¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn
PhÇn I:
Mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i ph¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn
A. Tãm t¾t lý thuyÕt.
1.Sè 2 lµ sè nghuyªn tè ch½n duy nhÊt.
2.Ph¬ng tr×nh ®îc ®a vÒ d¹ng f(x).g(x) = k víi f(x) g(x) c ®a thøc
nguyªn. Ta ph©n tÝch k ra thõa sè nguyªn tè råi gi¶i c¸c hÖ ph¬ng tr×nh.
( )
( )
f x m
g x n
víi m.n = k.
3.Ph¬ng tr×nh ®èi xøng c¸c Èn cña x, y, z.....Khi t×m nghiÖm nguyªn d¬ng ta thÓ
gi¶ sö 1 x y z .....
4.Kh«ng tån t¹i sè chÝnh ph¬ng n»m gi÷a hai sè chÝnh ph¬ng liªn tiÕp.
B. c¸c d¹ng to¸n Thêng gÆp.
D¹ng 1: Sö dông phÐp chia hÕt vµ chia cã d.
Hai cña ph¬ng tr×nh nghiÖm nguyªn khi chia cho cïng mét d
kh¸c nhau th× ph¬ng tr×nh ®ã kh«ng cã nghiÖm nguyªn.
VÝ dô 1: T×m nghiÖm nguyªn cña ph¬ng tr×nh sau.
2 2
2x y
(1)
Gi¶i:
Râ rµng x = y = 0 lµ nghiÖm cña (1).
NÕu
0 0
, 0x y
0 0
( , )x y
lµ nghiÖm cña (1). Gäi
0 0
( , )d x y
, suy ra
0 0
, 1.
x y
d d
Ta cã:
2 2
2 2
0 0 0
0 0
2 2
x y x
x y
d d d
ch½n
2
0 0
2 4
y x
d d
M
ch½n, v« lý.
VËy ph¬ng tr×nh (1) chØ cã nghiÖm nguyªn duy nhÊt lµ (0,0).
VÝ dô 2: T×m nghiÖm nguyªn cña ph¬ng tr×nh sau.
(1)
Gi¶i:
1)NÕu
5xM
th×
2 2 2 2
2 5 5 5 2 25y x y x y M M M
v« lý.
2)NÕu
5x
M
th× tõ
5y
M
ta cã
2
1(mod5)x  
2
1(mod 5)y  
suy ra
2 2
2 1, 3(mod 5)x y  
. VËy ph¬ng tr×nh kh«ng cã nghiÖm nguyªn.
VÝ dô 3: Chøng minh r»ng tæng b×nh ph¬ng cña ba sè nguyªn trong phÐp chia
cho 8 kh«ng t d 7 ®ã suy ra ph¬ng tr×nh
2 2 2
4 25 144 2007x y z
kh«ng cã nghiÖm nguyªn.
Gi¶i:
Gi¶ sö:
2 2 2
7(mod8)x y z
0, 1, 2, 3 , 4(mod8)x
nªn
2
0,1, 4(mod8)x
suy ra
§µo Minh Trëng: Trêng THCS Hïng S¬n
1
Chuyên đề phương trình nghiệm nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề phương trình nghiệm nguyên - Người đăng: Lee Na
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chuyên đề phương trình nghiệm nguyên 9 10 469