Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề rút gọn biểu thức

Được đăng lên bởi Tôi Là Tôi Tb
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 4 lần
§Æng Ngäc D¬ng – THCS Giao Hµ - Giao Thuû - Nam §Þnh
Chuyªn ®Ò: Rót gän biÓu thøc
(Dïng Cho d¹y vµ häc «n thi vµo THPT)

C¸c kiÕn thøc cÇn nhí
1) Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí:
(A+B)2 = A2+2AB+B2
(A-B)2 = A2-2AB+B2
A2-B2 = (A-B)(A+B)
(A+B)3=A3+3A2B+3AB2+B3
(A-B)3=A3-3A2B+3AB2-B3
A3+B3=(A+B)(A2-AB+B2)
A3-B3=(A-B)(A2+AB+B2)
2) C¸c c«ng thøc biÕn ®æi c¨n thøc:
A2 = A

(Víi A0; B0)

AB = A . B

A
A
=
B
B

(Víi A0; B>0)

A2B = A

B

(Víi A0; B0)

A B = A 2B
A2B

A B =A
1
=
B
B

AB

A
A B
=
B
B

(Víi B0)

(Víi A<0; B0)
(Víi A.B0; B≠0)

(Víi B>0)

C ( A mB )
C
=
A - B2
A ±B

(Víi A0; A2≠B)

C( A m B)
C
=
A- B
A± B

(Víi A0; B0 vµ A≠B)

1

§Æng Ngäc D¬ng – THCS Giao Hµ - Giao Thuû - Nam §Þnh

Bµi tËp
Bµi 1

Cho biÓu thøc:

æ a + a÷
öæ a - a ÷
ö
ç
A =ç
1
+
1
÷
÷
ç
ç
ç
ç
è
øè
ø
a + 1÷
a - 1÷
a)
b)
c)
d)

T×m c¸c gi¸ trÞ cña a ®Ó A cã nghÜa
Rót gän A
T×m a ®Ó A=-5; A=0; A=6
T×m a ®Ó A3 = A

e) Víi gi¸ trÞ nµo cña a th× A = A
Bµi 2:

Cho biÓu thøc:

Q=

1
1
x
+
+
2 x - 2 2 x + 2 1- x

a/ T×m ®iÒu kiÖn ®Ó Q cã nghÜa
b/ Rót gän Q
c/ TÝnh gi¸ trÞ cña Q khi x =
d/ T×m x ®Ó Q = -

4
9

1
2

e/ T×m nh÷ng gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó gi¸ trÞ cña Q nguyªn.
Bµi 3 Cho biÓu thøc:

x
2 x- 1
x - 1 x- x
a) T×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó P cã nghÜa
b) Rót gän P
c) T×m x ®Ó P>0
P =

d) T×m x ®Ó P = P

Bµi 4

e) Gi¶i ph¬ng tr×nh P = - 2 x
f) T×m gi¸ trÞ x nguyªn ®Ó gi¸ trÞ cña P nguyªn
Cho biÓu thøc:

æa +1
A =ç
ç
ç
è a- 1

öæ
a +1
ç
+ 4 a÷
÷
ç a÷
ç
øè
a- 1

a) T×m ®iÒu kiÖn ®Ó A cã nghÜa
2

1ö
÷
÷
ø
a÷

§Æng Ngäc D¬ng – THCS Giao Hµ - Giao Thuû - Nam §Þnh
b) TÝnh gi¸ trÞ cña A khi a = 5 + 2 6 + 5- 2 6
5- 2 6

Bµi 5

5+ 2 6

c) T×m c¸c gi¸ trÞ cña a ®Ó A > A
d) T×m a ®Ó A=4; A=-16
e) Gi¶i ph¬ng tr×nh: A=a2+3
Cho biÓu thøc:

æa
1 öæ
a- a a + aö
÷
÷
ç
víi a>0; a≠1
M =ç
÷
÷
ç
ç
÷
÷
ç
ç
è2
2 a øè a + 1
a - 1ø
a) Rót gän M
b) T×m gi¸ trÞ cña a ®Ó M=-4
c) TÝnh gi¸ trÞ cña M khi a = 6 - 2 5 + 6 + 2 5
Bµi 6

Bµi 7

d) Chøng minh r»ng M≤0 víi a>0; a≠1
Cho biÓu thøc:

éæ
ù
öæ
ö
1- a a
1+ a a
÷
÷
ç
ú+ 1 víi a>0; a≠1
K = ( 1- a2 ) : êç
+
a
a
÷
÷
ç
֍
÷
ç 1- a
ç 1+ a
ê
ú
è
øè
ø
ë
û
a) Rót gän K
b) TÝnh gi¸ trÞ cña K khi a=9
c) Víi gi¸ trÞ nµo cña a th× K = K
d) T×m a ®Ó K=1
e) TÝm c¸c gi¸ trÞ tù nhiªn cña a ®Ó gi¸ trÞ cña K lµ sè tù nhiªn
Cho biÓu thøc:

Q=

x
1-

x

+

x
1+ x

+

3- x
víi x0; x≠1
x- 1

a/ Rót gän Q
b/ Chøng minh r»ng Q<0 víi x0; x≠1
c/ TÝnh gi¸ trÞ cña Q khi x =
Bµi 8

20001 - 19999
20001 + 19999
+
20001 + 19999
20001 - 19999

Cho biÓu thøc:

æ x
æ3 x + 1 1÷
ö
x + 9ö
÷
ç
víi x...
§Æng Ngäc D¬ngTHCS Giao Hµ - Giao Thuû - Nam §Þnh
Chuyªn ®Ò: Rót gän biÓu thøc
(Dïng Cho d¹y häc «n thi vµo THPT)
C¸c kiÕn thøc cÇn nhí
1) Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí:
(A+B)
2
= A
2
+2AB+B
2
(A-B)
2
= A
2
-2AB+B
2
A
2
-B
2
= (A-B)(A+B)
(A+B)
3
=A
3
+3A
2
B+3AB
2
+B
3
(A-B)
3
=A
3
-3A
2
B+3AB
2
-B
3
A
3
+B
3
=(A+B)(A
2
-AB+B
2
)
A
3
-B
3
=(A-B)(A
2
+AB+B
2
)
2) C¸c c«ng thøc biÕn ®æi c¨n thøc:
2
A A=
.AB A B=
(Víi A0; B0)
A A
B
B
=
(Víi A0; B>0)
2
A B A B=
(Víi B0)
2
A B A B=
(Víi A0; B0)
2
A B A B= -
(Víi A<0; B0)
1A
AB
B B
=
(Víi A.B0; B0)
A A B
B
B
=
(Víi B>0)
(Víi A0; A
2
≠B)
( )C A B
C
A B
A B
=
-
±
m
(Víi A0; B0 vµ AB)
1
Chuyên đề rút gọn biểu thức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề rút gọn biểu thức - Người đăng: Tôi Là Tôi Tb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chuyên đề rút gọn biểu thức 9 10 492