Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề số chính phương

Được đăng lên bởi Skyress Võ
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BOÀI DÖÔÕNG HOÏC SINH GIOÛI VEÀ SOÁ HOÏC
CHUYEÂN ÑEÀ: SOÁ CHÍNH PHÖÔNG
I. Ñònh nghóa:
Soá chính phöông laø bình phöông cuûa moät soá töï nhieân.
A : laø soá chính phöông thì A = k2 (k  N)
II. Tính chaát:
1) Soá chính phöông chæ coù theå taän cuøng baèng: 0;1; 4; 5; 6; 9; khoâng theå
taän cuøng baèng 2; 3; 7; 8.
2) Khi phaân tích ra thöøa soá nguyeân toá, soá chính phöông chæ chöùc caùc
thöøa soá nguyeân toá vôùi soá muõ chaün, khoâng chöùa caùc thöøa soá nguyeân toá
vôùi soá muõ leû.
Chöùng minh:
Giaû söû A = k2 vaø k = ax.by.cz… (a; b; c; … laø caùc soá nguyeân toá)
thì A = (ax.by.cz…)2 = a2x.b2y.c2z… (ñpcm)
Töø tính chaát 2 ta coù caùc heä quaû:
a. Soá chính phöông chia heát cho 2 thì phaûi chia heát cho 4
b. Soá chính phöông chia heát cho 3 thì phaûi chia heát cho 9
c. Soá chính phöông chia heát cho 5 phaûi chia heát cho 25
d. Soá chính phöông chia heát cho 8 thì phaûi chia heát cho 16
e. Tích cuûa caùc soá chính phöông laø moät soá chính phöông
f. A = a.b, neáu a laø soá chính phöông thì b cuõng laø soá chính phöông.
3) Soá löôïng caùc öôùc cuûa moät soá chính phöông laø leû. Ngöôïc laïi, moät soá
coù soá löôïng caùc öôùc laø leû thì soá ñoù laø soá chính phöông
Chöùng minh:
Neáu A = 1 thì A laø soá chính phöông coù moät öôùc. Ta giaû söû A > 1
coù daïng phaân tích ra thöøa soá nguyeân toá laø A = a x.by.cz… thì soá löôïng
caùc öôùc cuûa A laø (x+1)(y+1)(z+1) …
a) Neáu A laø soá chính phöông thì x; y; z; … laø caùc soá chaün, neân
x+1; y+1; z+1; … laø leû, do ñoù soá löôïng caùc öôùc cuûa A laø leû.;
b) Neáu soá löôïng caùc öôùc cuûa A laø leû thì (x+1)(y+1)(z+1) … laø leû
Do ñoù caùc thöøa soá x+1; y+1; z+1; … ñeàu laø soá leû,
Suy ra x; y; z; … laø caùc soá chaün.
Ñaët x = 2x’, y = 2y’; z = 2z’; … (x’; y’; z’;…  N) thì
A = (ax’by’cz’…)2 neân A laø soá chính phöông (ñpcm)
-1-

4) Neáu soá A bao haøm giöõa bình phöông hai soá töï nhieân lieân tieáp thì A
khoâng theå laø số chính phương. Nghóa laø : neáu n2 < A < (n+1)2 thì A
khoâng laø số chính phương.
III. Caùc kieán thöùc lieân quan:
1. Neáu moãi soá haïng cuûa moät toång (hoaëc hieäu) chia heát cho moät soá thì
toång (hoaëc hieäu) ñoù chia heát cho soá ñoù.
2. Soá coù chöõ soá taän cuøng chia heát cho 2 thì soá ñoù chia heát cho 2
Soá coù hai chöõ soá taän cuøng chia heát cho 4 thì soá ñoù chia heát cho 4
Soá coù ba chöõ soá taän cuøng chia heát cho 8 thì soá ñoù chia heát cho 8
Soá coù chöõ soá taän cuøng chia heát cho 5 thì soá ñoù chia heát cho 5
Soá coù hai chöõ soá taän cuøng chia heát cho 2...
BOÀI DÖÔÕNG HOÏC SINH GIOÛI VEÀ SOÁ HOÏC
CHUYEÂN ÑEÀ: SOÁ CHÍNH PHÖÔNG
I. Ñònh nghóa:
Soá chính phöông laø bình phöông cuûa moät soá töï nhieân.
A : laø soá chính phöông thì A = k
2
(k
N)
II. Tính chaát:
1) Soá chính phöông chæ coù theå taän cuøng baèng: 0;1; 4; 5; 6; 9; khoâng theå
taän cuøng baèng 2; 3; 7; 8.
2) Khi phaân tích ra thöøa soá nguyeân toá, soá chính phöông chæ chöùc caùc
thöøa soá nguyeân toá vôùi soá muõ chaün, khoâng chöùa caùc thöøa soá nguyeân toá
vôùi soá muõ leû.
Chöùng minh:
Giaû söû A = k
2
vaø k = a
x
.b
y
.c
z
… (a; b; c; … laø caùc soá nguyeân toá)
thì A = (a
x
.b
y
.c
z
…)
2
= a
2x
.b
2y
.c
2z
… (ñpcm)
Töø tính chaát 2 ta coù caùc heä quaû:
a. Soá chính phöông chia heát cho 2 thì phaûi chia heát cho 4
b. Soá chính phöông chia heát cho 3 thì phaûi chia heát cho 9
c. Soá chính phöông chia heát cho 5 phaûi chia heát cho 25
d. Soá chính phöông chia heát cho 8 thì phaûi chia heát cho 16
e. Tích cuûa caùc soá chính phöông laø moät soá chính phöông
f. A = a.b, neáu a laø soá chính phöông thì b cuõng laø soá chính phöông.
3) Soá löôïng caùc öôùc cuûa moät s chính phöông laø leû. Ngöôïc laïi, moät soá
coù soá löôïng caùc öôùc laø leû thì soá ñoù laø soá chính phöông
Chöùng minh:
Neáu A = 1 thì A laø soá chính phöông cmoät öôùc. Ta giaû söû A > 1
coù daïng phaân tích ra thöøa soá nguyeân toá laø A = a
x
.b
y
.c
z
thì soá löôïng
caùc öôùc cuûa A laø (x+1)(y+1)(z+1) …
a) Neáu A laø soá chính phöông thì x; y; z; laø caùc soá chaün, neân
x+1; y+1; z+1; … laø leû, do ñoù soá löôïng caùc öôùc cuûa A laø leû.;
b) Neáu soá löôïng caùc öôùc cuûa A laø leû thì (x+1)(y+1)(z+1) … laø leû
Do ñoù caùc thöøa soá x+1; y+1; z+1; … ñeàu laø soá leû,
Suy ra x; y; z; … laø caùc soá chaün.
Ñaët x = 2x’, y = 2y’; z = 2z’; … (x’; y’; z’;…
N) thì
A = (a
x’
b
y’
c
z’
…)
2
neân A laø soá chính phöông (ñpcm)
- 1 -
Chuyên đề số chính phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề số chính phương - Người đăng: Skyress Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chuyên đề số chính phương 9 10 658