Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề tìm GTNN và GTLN

Được đăng lên bởi Thanh Nhat Nam Do
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 3059 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CHUYÊN ĐỀ

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

Hoàng Thanh Thủy

1

Chuyên đề Giá trị lớn nhất, Giá trị nhỏ nhất

Mục lục
1 Định nghĩa và các tính chất
1.1 Định nghĩa . . . . . . . . . .
1.2 Tính chất của GTLN, GTNN
1.2.1 Tính chất 1: . . . . . .
1.2.2 Tính chất 2: . . . . . .
1.2.3 Tính chất 3: . . . . . .
1.2.4 Tính chất 4: . . . . . .
1.2.5 Tính chất 5: . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

2 Các phương pháp tìm GTLN, GTNN
2.1 Phương pháp hàm số . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Nội dung phương pháp . . . . . . . .
2.1.2 Các ví dụ . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Phương pháp sử dụng các bất đẳng thức . .
2.2.1 Sử dụng bất đẳng thức Côsi . . . . .
2.2.2 Sử dụng bất đẳng thức Bunhiacôpxki
2.2.3 Sử dụng bất đẳng thức Trêbưsep . .
2.3 Phương pháp miền giá trị . . . . . . . . . .
2.3.1 Nội dung phương pháp . . . . . . . .
2.3.2 Các ví dụ . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Phương pháp lượng giác . . . . . . . . . . .
2.4.1 Nội dung phương pháp . . . . . . . .
2.4.2 Các ví dụ . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Phương pháp hình học, toạ độ và vectơ . . .
2.6 Các phương pháp khác . . . . . . . . . . . .
2.6.1 Phương pháp cân bằng đối xứng . . .
2.6.2 Phương pháp cực biên . . . . . . . .
2.6.3 Phương pháp sắp thứ tự . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

2
2
2
2
2
3
3
3

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4
4
4
4
8
8
13
18
21
21
21
26
26
26
30
34
34
36
36

3 Ứng dụng
38
3.1 Giải phương trình, bất phương trình. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.1.1 Các định lí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.1.2 Các ví dụ . . . . . . . . . . . . . ...
CHUYÊN ĐỀ
GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
Hoàng Thanh Thủy
Chuyên đề tìm GTNN và GTLN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề tìm GTNN và GTLN - Người đăng: Thanh Nhat Nam Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Chuyên đề tìm GTNN và GTLN 9 10 887