Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề toán 5: Dãy số cách đều. Cấu tạo số

Được đăng lên bởi chungmocbac1980
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chiều 3: DÃY SỐ CÁCH ĐỀU VÀ CHỮ SỐ

Khái niệm: Những dãy số có hiệu của hai số hạng liên tiếp không đổi thì gọi là dãy số c ch
đều.
VD: 1; 4; 7; 10; …; 97; 100.
Dạng 1: Tính số số hạng của dãy số cách đều:
Số số hạng = (SLN - SBN) : khoảng cách + 1
Bài 37: Có bao nhiêu số tự nhiên liên tiếp kể từ: a/ 1
đến 1945;
b/ 137 đến 718;
c/ 1000 đến 2000;
Bài 38: Có bao nhiêu số tự nhiên là: a/ Số
chẵn liên tiếp có hai chữ số? b/ Số lẻ liên
tiếp có ba chữ số?
c/ Các số lẻ từ 1 đến 2015?
Bài 39: D au đâ có bao nhiêu ố hạng:
a/ 1; 2; 3; 4; …; 98; 99; 100; 99; 98; …; 4; 3; 2; 1
b/ 1; 3; 5; 7; …; 97; 99; 100; 98; 96; …; 8; 6; 4; 2?
Bài 40: Cho dãy số 298; 295; 292;…; 7; 4; 1. Hỏi dãy này có bao nhiêu số hạng?
Dạng 2: Tính tổng các số hạng của dãy số cách đều:
Tổng = (SLN + SBN) x số số hạng : 2

Bài 41: Tính tổng các tự nhiên chẵn liên tiếp từ 1 đến 200?
Bài 42: Tính tổng của các số:
a/ Có hai chữ số?
b/ Có ba chữ số?
Bài 43: Tính tổng của các số lẻ liên tiếp từ 1 đến 2001?
Bài 44: Tính tổng của các số gồm ba chữ số đều có tận cùng là 5?
Dạng 3: Tìm một số hạng của dãy số cách đều:
Số cần tìm = (Vị trí - 1) x khoảng cách + Số đầu tiên
Bài 45: Cho d 2; 4; 6; 8; …; 98. Tìm ố hạng thứ 15 của dãy?
Bài 46: Ngư i ta viết 200 số lẻ liên tiếp đầu tiên thành dãy số. Hỏi số hạng cuối cùng
của dãy số là số nào?
Bài 47: Cho dãy số gồm các số chia 5 dư 2. Tìm số hạng thứ 300, biết rằng số hạng đầu
tiên là số nhỏ nhất có hai chữ số.
Bài 48: Cho dãy các số tự nhiên, mỗi số đều có tận cùng là 3. Tìm số hạng thứ 123, biết
rằng số hạng đầu tiên là số nhỏ nhất có 3 chữ số.
Dạng 4: Viết dãy số cách đều:
Số số hạng = (SLN - SBN) : khoảng cách + 1
=> Khoảng cách = (SLN - SBN) : (số số hạng - 1)
Tổng = (SLN + SBN) x số số hạng : 2
 SLN + SBN = Tổng x 2 : số số hạng.
Bài 49: Hãy viết dãy 10 số tự nhiên, biết số hạng đầu tiên là 10 và số hạng cuối cùng là
37, hiệu hai số liền nhau là một số không đổi?
Bài 50: Hãy viết dãy số c ch đều, biết số hạng đầu tiên là 1 và số hạng thứ mư i lăm là
57.
Bài 51: Tính tổng của dãy số c ch đều có 10 số hạng, biết số hạng đầu tiên là 5 và số
hạng cuối cùng là 50.
Bài 52: Cho dãy số tự nhiên c ch đều gồm 11 số hạng có tổng bằng 176, biết rằng hiệu
của của số hạng cuối cùng và số hạng đầu tiên là 30. Hãy viết dãy số đó.
Bài 53: Tìm bốn số chẵn liên tiếp có tổng bằng 156.

Dạng 5: Dãy số cách đều và chữ số:
Bài 54: Bạn Khôi viết dãy số c ch đều là 1; 5; 9; 13; …; 1001. Hỏi bạn Khôi
đ viết tất cả bao nhiêu chữ số?
Bài 55: Ngư i ta tính rằng phải dùng 2001 chữ s...
Chiều 3: DÃY SỐ CÁCH ĐỀU VÀ CHỮ SỐ
Khái niệm: Những dãy số có hiệu của hai số hạng liên tiếp không đổi thì gọi là dãy số
c ch
đều.
VD: 1; 4; 7; 10; …; 97; 100.
Dạng 1: Tính số số hạng của dãy số cách đều:
Số số hạng = (SLN - SBN) : khoảng cách + 1
Bài 37: Có bao nhiêu số tự nhiên liên tiếp kể từ:
a/ 1
đến 1945;
b/ 137 đến 718;
c/ 1000 đến 2000;
Bài 38: Có bao nhiêu số tự nhiên là:
a/ Số
chẵn liên tiếp có hai chữ số?
b/ Số lẻ liên
tiếp có ba chữ số?
c/ Các số lẻ từ 1 đến 2015?
Bài 39: D au đâ có bao nhiêu ố hạng:
a/ 1; 2; 3; 4; …; 98; 99; 100; 99; 98; …; 4; 3; 2; 1
b/ 1; 3; 5; 7; …; 97; 99; 100; 98; 96; …; 8; 6; 4; 2?
Bài 40: Cho dãy số 298; 295; 292;…; 7; 4; 1. Hỏi dãy này có bao nhiêu số hạng?
Dạng 2: Tính tổng các số hạng của dãy số cách đều:
Tổng = (SLN + SBN) x số số hạng : 2
Chuyên đề toán 5: Dãy số cách đều. Cấu tạo số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề toán 5: Dãy số cách đều. Cấu tạo số - Người đăng: chungmocbac1980
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chuyên đề toán 5: Dãy số cách đều. Cấu tạo số 9 10 518