Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên Đề Toán Giải Tích

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy nêu

các định nghĩa giới hạn

lim f ( x )  L

x 

lim f ( x )  L

x 

lim f ( x )  L  (( x n ), x n  a vµ x n  , ta cã: f(x n )  L)

x 

lim f ( x )  L  (( x n ), x n  a vµ x n  , ta cã: f(x n )  L)

x 

III. GIỚI HẠN VÔ CỰC CỦA HÀM SỐ:

1. Định nghĩa 4:

Cho hàm số y=f(x) xác định trên khoảng (a;+ ∞).
Ta nói hàm số y=f(x) có giới hạn là -∞ khi x →+ ∞ nếu với dãy số
(xn) bất kì, xn>a và xn→+ ∞ , ta có f(xn)→- ∞

KÝ hiÖu: lim f ( x )   hay f(x)  - khi x  
x 

Ví dụ 1: Cho h/số f(x)= -x3+1 xđ khi x>0 .Dùng đ/n 4, tính lim

x 

Giải: * (xn), xn>0 và xn→+ ∞

f ( x)

1
* limf ( x n )  lim(  x  1)  l im x ( 1  3 )  
xn
Vậy: lim f ( x )  
3
n

3
n

x 

NhËn xÐt: lim f ( x )    lim [-f ( x )]  
x 

x 

III. GIỚI HẠN VÔ CỰC CỦA HÀM SỐ:

1. Định nghĩa 4:

2. Một vài giới hạn đặc biệt:

a) lim x k   víi k nguyªn d ¬ng
x 

b) lim x k   nÕu k lµ sè lÎ
x 

c) lim x k   nÕu k lµ sè ch½n
x 

III. GIỚI HẠN VÔ CỰC CỦA HÀM SỐ:

3. Một vài quy tắc về giới hạn vô cực:
a) Quy tắc tìm giới hạn của tích f(x).g(x)
lim f ( x )

lim g( x )

x  x0

x  x0

L>0
L<0

lim f ( x ).g( x )

x  x0

+∞

+∞

-∞

-∞

+∞

-∞

-∞

+∞

(2 x  3 x  2 x  1)
Ví dụ 2: T×m xlim

3

2

3 2 1
3
2
3
Ta
cã:
(2
x

3
x

2
x

1)

x
(2

 2  3)
Giải:
x
x x
3 2
1
3 2 1
3
V× lim x   vµ lim (2   2  3 )  2  0 nªn lim x 3 (2   2  3 )  
x 
x 
x 
x x x
x x
x

VËy: lim (2 x 3  3 x 2  2 x  1)  
x 

III. GIỚI HẠN VÔ CỰC CỦA HÀM SỐ:

3. Một vài quy tắc về giới hạn vô cực:
a) Quy tắc tìm giới hạn của tích f(x).g(x)

f ( x)
g( x )

b) Quy tắc tìm giới hạn của thương

lim f ( x ) lim g( x )
xx
x  x0

0

L

±∞

L>0
0
L<0

Dấu của g(x)

lim

x  x0

f (x)
g( x )

Tuỳ ý

0

+

+∞

-

-∞

+

-∞

-

+∞

(Dấu của g(x) xét trên một khoảng K nào đó đang tính giới hạn, với x≠x 0).
* Chú ý: Các quy tắc trên vẫn đúng cho các trường hợp

x  x 0 , x  x 0 , x   vµ x  -

2x  3
b) lim
x 3 x  3
x 2  3x  1
x8  2x5
d) lim 3
c) lim
3
x  3 x  x 2  5
x 
3x  1
2
lim(2
x

3)

3

0,(
x

3)
 0, x  3
Giải: a) Ta có
x 3
2x  3
 
Do đó: lim
x 3 ( x  3)2
x  3)  3  0, x  3  0, x  3
b) Ta có lim(2

x 3
2x  3
lim
 
Do đó:

x 3 x  3
2
2x  3
a) lim
x 3 ( x  3)2

Ví dụ 3: Tìm

x  2x
3x 3  1
8

c) Ta có

lim

x 

lim 1 

x 

5

2
3
3
x
x
 lim
 lim
x  4 3
x  3
1
1
x (  4)
(  4)
x x
x x
x4 1 

1

2
3 1
3 1

1;
lim
(

)

0...
KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
lim ( )
x
f x L

H
H
ãy nêu các định nghĩa giới hạn
ãy nêu các định nghĩa giới hạn
lim ( )
x
f x L

n n
lim ( ) ( ( ), a vµ x , ta cã: f(x ) L)
n n
x
f x L x x


n n
lim ( ) ( ( ), a vµ x , ta cã: f(x ) L)
n n
x
f x L x x


Chuyên Đề Toán Giải Tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên Đề Toán Giải Tích - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chuyên Đề Toán Giải Tích 9 10 78