Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên Đề Toán Giải Tích

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 437 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP MỘT SỐ KINH NGIỆM GIẢI TOÁN
HÌNH KHÔNG GIAN
I. Đường thẳng và mặt phẳng .
1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (cách 1)
Phương pháp :
- Tìm điểm chung của 2 mặt phẳng
- Đường thẳng qua hai điểm chung đó là giao tuyến của hai mặt phẳng
Chú ý : Để tìm điểm chung của hai mặt phẳng ta thường tìm hai đường thẳng
đòng phẳng lần lượt nằm trong hai mặt phẳng đó . Giao điểm , nếu có của hai
đường thẳng này chính là điểm chung của hai mặt phẳng .
2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Phương pháp :
Để tìm giao điểm của đường thẳng a và mặt phẳng (P) , ta tìm trong (P) một
đường thẳng c cắt A tại điểm A nào đó thì A là giao điểm của a và (P) .
Chú ý : Nếu c chưa có sẵn thì ta chọn một mặt phẳng (Q) qua a và lấy c là giao
tuyến của (P) và (Q) .
3. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng , chứng minh 3 đường thẳng đồng quy .
Phương pháp :
- Muốn chứng minh 3 điểm thẳng hàng ta chứng minh 3 điểm đó là các điểm
chung của hai mặt phẳng phân biệt.Khi đó chúng sẽ thẳng hàng trên giao tuyến
của hai mặt phẳng đó .
- Muốn chúng minh 3 đường thẳng đồng quy ta chứng minh giao điểm của hai
đường nàylà điểm chung của hai mặt phẳng mà giao tuyến là đường thẳng thứ
ba .
4. Tìm tập hợp giao điểm của hai đường thẳng di động
Phương pháp :
M là giao điểm của hai đường thẳng di động d và d' . Tìm tập hợp các điểm M.
* Phần thuận : Tìm hai mặt phẳng cố định lần lượt chứa d và d'. M di đọng trên
giao tuyến cố định của hai mặt phẳng đó .
* Giới hạn (nếu có)
* Phần đảo
Chú ý : nếu d di động nhưng luôn qua điểm cố định A và cắt đường thẳng cố
định a không qua A thì d luôn nằm trong mặt phẳng cố định (A,a)
5. Thiết diện
Thiết diện của hình chóp và mặt phẳng (P) là đa giác giới hạn bởi các giao
tuyến của (P) với các mặt hình chóp .
Phương pháp :
Xác định lần lượt các giao tuyến của (P) với các mặt của hình chóp theo các
bước sau :
- Từ điểm chung có sẵn , xác định giao tuyến đầu tiên của (P) với một mặt của
hình chóp (Có thể là mặt trung gian)

- Cho giao tuyến này cắt các cạnh của mặt đó của hình chóp ta sẽ được các
điểm chung mới của (P) với các mặt khác . Từ đó xác định được các giao tuyến
mới với các mặt này .
- Tiếp tục như thế cho tới khi các giao tuyến khép kín ta được thiết diện .
II.Đường thẳng // .
1. Chứng minh hai đường thẳng song song
Phương pháp :
Có thể dùng một trong các cách sau :
- Chứng minh hai đường thẳng đó đồng phẳng , rồi áp dụng phương pháp
chứng minh song song rong hình học phẳng (như tính chất đường trung bình,
định lý đảo của định lý Ta-lét ...)
- Chứng minh hai...
T NG H P M T S KINH NGI M GI I TOÁN
HÌNH KHÔNG GIAN
I. ng th ng và m t ph ngĐườ .
1. Tìm giao tuy n c a hai m t ph ng (cách 1)ế
Phương pháp :
- Tìm điểm chung của 2 mặt phẳng
- Đường thẳng qua hai điểm chung đó là giao tuyến của hai mặt phẳng
Chú ý : Để tìm điểm chung của hai mặt phẳng ta thường tìm hai đường thẳng
đòng phẳng lần lượt nằm trong hai mặt phẳng đó . Giao điểm , nếu có của hai
đường thẳng này chính là điểm chung của hai mặt phẳng .
2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
Phương pháp :
Để tìm giao điểm của đường thẳng a và mặt phẳng (P) , ta tìm trong (P) một
đường thẳng c cắt A tại điểm A nào đó thì A là giao điểm của a và (P) .
Chú ý : Nếu c chưa có sẵn thì ta chọn một mặt phẳng (Q) qua a và lấy c là giao
tuyến của (P) và (Q) .
3. Chứng minh 3 điểm thẳng hàng , chứng minh 3 đường thẳng đồng quy .
Phương pháp :
- Muốn chứng minh 3 điểm thẳng hàng ta chứng minh 3 điểm đó là các điểm
chung của hai mặt phẳng phân biệt.Khi đó chúng sẽ thẳng hàng trên giao tuyến
của hai mặt phẳng đó .
- Muốn chúng minh 3 đường thẳng đồng quy ta chứng minh giao điểm của hai
đường nàylà điểm chung của hai mặt phẳng mà giao tuyến là đường thẳng thứ
ba .
4. Tìm tập hợp giao điểm của hai đường thẳng di động
Phương pháp :
M là giao điểm của hai đường thẳng di động d và d' . Tìm tập hợp các điểm M.
* Phần thuận : Tìm hai mặt phẳng cố định lần lượt chứa d và d'. M di đọng trên
giao tuyến cố định của hai mặt phẳng đó .
* Giới hạn (nếu có)
* Phần đảo
Chú ý : nếu d di động nhưng luôn qua điểm cố định A và cắt đường thẳng cố
định a không qua A thì d luôn nằm trong mặt phẳng cố định (A,a)
5. Thiết diện
Thiết diện của hình chóp và mặt phẳng (P) là đa giác giới hạn bởi các giao
tuyến của (P) với các mặt hình chóp .
Phương pháp :
Xác định lần lượt các giao tuyến của (P) với các mặt của hình chóp theo các
bước sau :
- Từ điểm chung có sẵn , xác định giao tuyến đầu tiên của (P) với một mặt của
hình chóp (Có thể là mặt trung gian)
Chuyên Đề Toán Giải Tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên Đề Toán Giải Tích - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chuyên Đề Toán Giải Tích 9 10 69