Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên Đề Toán Giải Tích

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Toán

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
Môn thi: Giải tích 2
Thời gian: 90 phút
−−−
−−−

DUYỆT ĐỀ

Mã đề: 01
Câu 1. Giải phương trình vi phân cấp 1 sau: xy 2 y = x2 + y 3 , (x > 0).
Câu 2. Giải phương trình vi phân cấp 2 sau: y − y − 6y = e3x + 2x.
Câu 3. Xét sự hội tụ, phân kỳ của các chuỗi số sau:
∞

a/
n=1

∞

3n (2n + 1)!
,
(4n)!!

n=1
∞

Câu 4. Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm:
n=1
∞

Câu 5. Tính tổng:
n=1

(−1)n

b/

2n + 2n
.
2n+1

3n (n + 1) n
x .
n2 + 3 ln3 n

(2n − 1)2n
.
32n−1
− − − Hết − − −

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Toán

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
Môn thi: Giải tích 2
Thời gian: 90 phút
−−−
−−−

DUYỆT ĐỀ

Mã đề: 02
Câu 1. Giải phương trình vi phân cấp 1 sau: y = x(y − x cos x), (x > 0).
Câu 2. Giải phương trình vi phân cấp 2 sau: y + y − 6y = e2x + 3x.
Câu 3. Xét sự hội tụ, phân kỳ của các chuỗi số sau:
∞

a/
n=1

∞

(4n)!!
,
n
5 (2n − 1)!

n=1
∞

Câu 4. Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm:
n=1
∞

Câu 5. Tính tổng:
n=0

(−1)n

b/

n + 2 ln2 n n
x .
2n (n2 + 1)

(2n + 1)(−1)n
.
2n+1
− − − Hết − − −

3n − 3n
.
3n+1

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Toán

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
Môn thi: Giải tích 2
Thời gian: 90 phút
−−−
−−−

DUYỆT ĐỀ

Mã đề: 03
Câu 1. Giải phương trình vi phân cấp 1 sau: xyy = x2 y + y 2 .
Câu 2. Giải phương trình vi phân cấp 2 sau: y + 4y + 8y = 6 cos2 x.
Câu 3. Xét sự hội tụ, phân kỳ của các chuỗi số sau:
∞

a/
n=1

n2 + n
n2 + 1

∞

n(n+1)

,

n=1
∞

Câu 4. Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm:
n=1
∞

Câu 5. Tính tổng:
n=1

(−1)n

b/

(2n + 1)!
.
(4n)!!

√
n + 1 xn
.
3n (3n + 2)

(2n + 3)
.
(−1)n 3n+1
− − − Hết − − −

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Toán

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
Môn thi: Giải tích 2
Thời gian: 90 phút
−−−
−−−

DUYỆT ĐỀ

Mã đề: 04
x2 + y 2 .

Câu 1. Giải phương trình vi phân cấp 1 sau: xy = y +

Câu 2. Giải phương trình vi phân cấp 2 sau: y − 4y + 8y = 4 sin2 x.
Câu 3. Xét sự hội tụ, phân kỳ của các chuỗi số sau:
∞

a/
n=1

n2 + 1
n2 + n

∞

n(n−1)

,

n=1
∞

Câu 4. Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm:
n=1
∞

Câu 5. Tính tổng:
n=1

(−1)n

b/
√
(−1)n n xn
.
2n (2n + 1)

(−1)n (3n + 1)
.
2n−1
− − − Hết − − −

(n + 1)!
.
(2n)!!

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Toán

ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN
Môn thi: Giải tích 2
Thời gian: 90 phút
−−−
−−−

DUYỆT ĐỀ

Mã đề: 05
Câu 1. Giải phương trình vi phân cấp 1 sau: xy = y + (2x + y) ln

2x + y
x

.

Câu 2. Giải phương trình vi phân cấp 2 sau: y − 5y + 6y = 2xe3x .
Câu 3. Xét sự hội tụ, phân kỳ của các chuỗi số sau:
∞

√
n...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN DUYỆT ĐỀ
Trường Đại học Bách khoa Môn thi: Giải tích 2
Khoa Toán Thời gian: 90 phút
đề: 01
Câu 1. Giải phương trình vi phân cấp 1 sau: xy
2
y
= x
2
+ y
3
, (x > 0).
Câu 2. Giải phương trình vi phân cấp 2 sau: y

y
6y = e
3x
+ 2x.
Câu 3. Xét sự hội tụ, phân kỳ của các chuỗi số sau:
a/
n=1
3
n
(2n + 1)!
(4n)!!
, b/
n=1
(1)
n
2
n
+ 2n
2
n+1
.
Câu 4. Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm:
n=1
3
n
(n + 1)
n
2
+ 3 ln
3
n
x
n
.
Câu 5. Tính tổng:
n=1
(2n 1)2
n
3
2n1
.
Hết
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN DUYỆT ĐỀ
Trường Đại học Bách khoa Môn thi: Giải tích 2
Khoa Toán Thời gian: 90 phút
đề: 02
Câu 1. Giải phương trình vi phân cấp 1 sau: y = x(y
x cos x), (x > 0).
Câu 2. Giải phương trình vi phân cấp 2 sau: y

+ y
6y = e
2x
+ 3x.
Câu 3. Xét sự hội tụ, phân kỳ của các chuỗi số sau:
a/
n=1
(4n)!!
5
n
(2n 1)!
, b/
n=1
(1)
n
3
n
3n
3
n+1
.
Câu 4. Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm:
n=1
n + 2 ln
2
n
2
n
(n
2
+ 1)
x
n
.
Câu 5. Tính tổng:
n=0
(2n + 1)(1)
n
2
n+1
.
Hết
Chuyên Đề Toán Giải Tích - Trang 2
Chuyên Đề Toán Giải Tích - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chuyên Đề Toán Giải Tích 9 10 5