Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề toán nâng cao lớp 6

Được đăng lên bởi thotuyetvd
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 561 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ TOÁN NÂNG CAO LỚP 6
a) Tính nhanh
19991999.1998 – 19981998.1999
b) 19991999.1998 – 19981998.1999 vế nào lớn hơn?
Cho số 123456789. Hãy đặt một số dấu ‘+’ và ‘-’ vào giữa các c/s kết quả của phép tính
bằng 100
Tìm stn có 3 c/s, chia hết cho 45 biết rằng hiệu giữa số đó và số gồm chính 3 c/s ấy theo thứ
tự ngược lại bằng 297
Tìm BC của 40; 60; 126 và 6000
Nếu xếp một số sách vào từng túi 10 cuốn thì vừa hết, vào từng túi 12 cuốn thì thừa 2 cuốn,
vào từng túi 18 cuốn thì thừa 8 cuốn. Biết rằng số sách trong sách từ 715 đến 1000. Tính số
sách đó?
Phần thưởng cho học sinh lớp 6/1 gồm 128 vở, 48 bút chì, 192 nhãn vở. Hỏi có thể chia
được bao nhiêu phần thưởng như nhau mà mỗi phần đều có vở, bút chì và nhãn
Người ta muốn chia 200 bút bi, 240 bút chì, 320 tẩy thành các phần thưởng như nhau cho
HS khối 6 Trường Lê Độ. Hỏi chia nhiều nhất được mấy phần thưởng để phần nào cũng có
bút bi, bút chì và tẩy?
Hồng Phúc nhân 78 với thừa số thứ 2 là số có 2 c/s, trong đó chữ số hàng chục gấp ba lân
chữ số hành đơn vị. Do nhầm lẫn, Phúc đã viết ngược thứ tự của thừa số thư hai nên tích
giảm đi 2808 ĐV so với tích đúng. Tìm thừa số chưa biết này?
Từ bốn c/s 1;2;3;4, lập tất cả các stn có 4 c/s gồm cả bốn chữ số ấy. Trong các số đó, có tồn
tại 2 c/s nào mà một số chia hết cho số còn lại không?
Chứng minh rằng trong tất cả các stn khác nhau có 7 c/s lập bởi cả bảy chữ số 1;2;3;4;5;6;7,
không có 2 số nào mà một số chia hết cho các số còn lại?
Một cửa hàng có 6 hòm hàng với khối lượng 316 kg, 327 kg, 336 kg, 338 kg, 349 kg, 351
kg. Cửa hàng đó đã bán 5 hòm, trong đó khối lượng hàng buổi sáng gấp bốn lần số hàng
buổi chiều. Hỏi hòm còn lại là hòm nào?(mấy kg)
Tìm stn có 5 c/s biết rằng số đó bằng 45 lần tích các chữ số của nó?
Chứng minh rằng:
Số gồm 81 c/s 1thì chia hết cho 81
Số gồm 27 nhóm c/s 10 thì chia hết cho 27
Chứng minh rằng, mọi stn n thì n6 + n + 6 thì không chia hết cho 5.
Chứng minh rằng tổng các số ghi trên vé xổ số có 6 c/s mà tổng 3 c/s đầu bằng tổng 3 c/s
cuối thì chia hết cho 13(các c/s đàu có thể bằng 0 – vì đây là vé số)
An làm bài tập có bài toán như thế này:
423134 . 846267 - 423133
846267 . 423133 + 423134
Em hãy giúp An giải bài toán trên bằng cách tính nhanh.
Thay các dấu * bởi các c/s thích hợp: **** - *** = **
Cho 3 số nguyên tố (snt) lớn hơn 3, trong đó số sau lớn hơn số trước là d đơn vị. Chứng
minh rằng d chia hết cho 6.
Tổng của 3 snt bằng 1012. Tìm số nhỏ nhất trong 3 số nguyên tố đó.
Một cuộc thi chạy tiếp sức theo vòng tròn gồm nhiều chặ...
CHUYÊN ĐỀ TOÁN NÂNG CAO LỚP 6
a) Tính nhanh
19991999.1998 – 19981998.1999
b) 19991999.1998 – 19981998.1999 vế nào lớn hơn?
Cho số 123456789. Hãy đặt một số dấu ‘+’ và ‘-’ vào giữa các c/s kết quả của phép tính
bằng 100
Tìm stn có 3 c/s, chia hết cho 45 biết rằng hiệu giữa số đó và số gồm chính 3 c/s ấy theo thứ
tự ngược lại bằng 297
Tìm BC của 40; 60; 126 và 6000
Nếu xếp một số sách vào từng túi 10 cuốn thì vừa hết, vào từng túi 12 cuốn thì thừa 2 cuốn,
vào từng túi 18 cuốn thì thừa 8 cuốn. Biết rằng số sách trong sách từ 715 đến 1000. Tính số
sách đó?
Phần thưởng cho học sinh lớp 6/1 gồm 128 vở, 48 bút chì, 192 nhãn vở. Hỏi có thể chia
được bao nhiêu phần thưởng như nhau mà mỗi phần đều có vở, bút chì và nhãn
Người ta muốn chia 200 bút bi, 240 bút chì, 320 tẩy thành các phần thưởng như nhau cho
HS khối 6 Trường Lê Độ. Hỏi chia nhiều nhất được mấy phần thưởng để phần nào cũng có
bút bi, bút chì và tẩy?
Hồng Phúc nhân 78 với thừa số thứ 2 là số có 2 c/s, trong đó chữ số hàng chục gấp ba lân
chữ số hành đơn vị. Do nhầm lẫn, Phúc đã viết ngược thứ tự của thừa số thư hai nên tích
giảm đi 2808 ĐV so với tích đúng. Tìm thừa số chưa biết này?
Từ bốn c/s 1;2;3;4, lập tất cả các stn có 4 c/s gồm cả bốn chữ số ấy. Trong các số đó, có tồn
tại 2 c/s nào mà một số chia hết cho số còn lại không?
Chứng minh rằng trong tất cả các stn khác nhau có 7 c/s lập bởi cả bảy chữ số 1;2;3;4;5;6;7,
không có 2 số nào mà một số chia hết cho các số còn lại?
Một cửa hàng có 6 hòm hàng với khối lượng 316 kg, 327 kg, 336 kg, 338 kg, 349 kg, 351
kg. Cửa hàng đó đã bán 5 hòm, trong đó khối lượng hàng buổi sáng gấp bốn lần số hàng
buổi chiều. Hỏi hòm còn lại là hòm nào?(mấy kg)
Tìm stn có 5 c/s biết rằng số đó bằng 45 lần tích các chữ số của nó?
Chứng minh rằng:
Số gồm 81 c/s 1thì chia hết cho 81
Số gồm 27 nhóm c/s 10 thì chia hết cho 27
Chứng minh rằng, mọi stn n thì n6 + n + 6 thì không chia hết cho 5.
Chứng minh rằng tổng các số ghi trên vé xổ số có 6 c/s mà tổng 3 c/s đầu bằng tổng 3 c/s
cuối thì chia hết cho 13(các c/s đàu có thể bằng 0 – vì đây là vé số)
An làm bài tập có bài toán như thế này:
423134 . 846267 - 423133
846267 . 423133 + 423134
Em hãy giúp An giải bài toán trên bằng cách tính nhanh.
Thay các dấu * bởi các c/s thích hợp: **** - *** = **
Cho 3 số nguyên tố (snt) lớn hơn 3, trong đó số sau lớn hơn số trước là d đơn vị. Chứng
minh rằng d chia hết cho 6.
Tổng của 3 snt bằng 1012. Tìm số nhỏ nhất trong 3 số nguyên tố đó.
Một cuộc thi chạy tiếp sức theo vòng tròn gồm nhiều chặng. Biết chu vi đường tròn là 330
m, mỗi trận dài 75 m, địa điểm xuất phát và kết thúc cùng một chỗ. Hỏi cuộc thi có ít nhất
mấy chặng?
Một thiết bị điện tử phát ra đèn sau 60 giây, một thiết bị điện tử khác phát ra tiếng kêu “bíp”
Chuyên đề toán nâng cao lớp 6 - Trang 2
Chuyên đề toán nâng cao lớp 6 - Người đăng: thotuyetvd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chuyên đề toán nâng cao lớp 6 9 10 881