Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề truyền sóng trong sóng cơ

Được đăng lên bởi Xuân Đinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1980 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN SÓNG
Câu 1: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u = 5 cos(6πt - πx) (cm), với t đo
bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là
A: 6 m/s.
B: 3 m/s.
C: 60 m/s.
D: 30 m/s.
Câu 2: Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t
= 0, điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều (+). Ở thời điểm bằng 1/2 chu kì một điểm cách
nguồn 1 khoảng bằng 1/4 bước sóng có li độ 5cm. Biên độ của sóng là
A: 5 cm
B: 5 cm
C: 10 cm
D: 5 cm
Câu 3: M và N là hai điểm trên một mặt nước phẳng lặng cách nhau một khoảng 12 cm. Tại một
điểm O trên đường thẳng MN và nằm ngoài đoạn MN, người ta đặt một nguồn dao động với
phương trình u = 2,5 cos20πt (cm), tạo ra một sóng trên mặt nước với tốc độ truyền sóng v
= 1,6 m/s. Khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền
qua là
A: 15,5 cm.
B: 17 cm.
C: 19 cm.
D: 13 cm.
Câu 4: Một nguồn dao động điều hoà với chu kỳ 0,04s. Vận tốc truyền sóng bằng 200 cm/s. Hai
điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau 6 cm, thì có độ lệch pha:
A: 2,5π.
B: 1,5π.
C: 1π.
D: 3,5π.
Câu 5: Hai điểm M và N cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau λ/3, sóng có biên độ A,
chu kỳ T. Sóng truyền từ N đến M. Giả sử tại thời điểm t1 có uM = +3cm và uN = -3cm. Biên
độ sóng là
A: 2 3 cm.
B: 2cm.
C: 3 2 cm.
D: 2 cm.
x 

Câu 6: Sóng dừng trên một sợi dây có phương trình: u = 3cos ( 4 2 ) cos20πt (cm), trong đó
u là li độ dao động tại thời điểm t(s) của một phần tử trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách
gốc toạ độ O một đoạn x(cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là
A: 40 cm/s
B: 30 cm/s
C: 60 cm/s
D: 80 cm/s
Câu 7: Một nguồn sóng cơ truyền dọc theo đường thẳng, nguồn dao động với phương trình u0 =
acos(ωt) cm. Một điểm M trên phương truyền sóng cách nguồn một khoảng x = λ/3, tại thời
điểm t = T/2 có li độ uM = 2cm. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi, biên độ
sóng là
A: 2 2 cm.
B: 2 cm.
C: 2 3 cm.
D: 4 cm.
Câu 8: Một người ngồi ở bờ biển trông thấy có 10 ngọn sóng qua mặt trong 36 giây, khoảng cách
giữa hai ngọn sóng là 10m. Tính tần số sóng biển và vận tốc truyền sóng biển.
A: 25 Hz; 2,5m/s
B: 4 Hz; 25m/s
C: 0,25 Hz; 2,5m/s
D: 4 Hz; 25cm/s
Câu 9: Hai điểm A, B trên mặt nước dao động cùng tần số 15Hz, cùng biên độ và cùng pha, vận
tốc truyền sóng trên mặt nước là 22,5cm/s, AB = 9cm. Trên mặt nước quan sát được bao
nhiêu gợn lồi trừ hai điểm A, B ?
A: có 10 gợn lồi.
B: có 11 gợn lồi.
C: có 12 gợn lồi.
D: có 13 gợn lồi.
Câu 10: Một sóng ...
PHƯƠNG TRNH TRUYN SNG
Câu 1: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình là u = 5 cos(6πt - πx) (cm), với t đo
bằng s, x đo bằng m. Tốc độ truyền sóng này là
A: 6 m/s. B: 3 m/s. C: 60 m/s. D: 30 m/s.
Câu 2: Sóng lan truyền từ nguồn O dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời điểm t
= 0, điểm O đi qua vị trí cân bằng theo chiều (+). Ở thời điểm bằng 1/2 chu kì một điểm cách
nguồn 1 khoảng bằng 1/4 bước sóng có li độ 5cm. Biên độ của sóng là
A: 5 cm B: 5 cm C: 10 cm D: 5 cm
Câu 3: M và N là hai điểm trên một mặt nước phẳng lặng cách nhau một khoảng 12 cm. Tại một
điểm O trên đường thẳng MN và nằm ngoài đoạn MN, người ta đặt một nguồn dao động với
phương trình u = 2,5 cos20πt (cm), tạo ra một sóng trên mặt nước với tốc độ truyền sóng v
= 1,6 m/s. Khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền
qua là
A: 15,5 cm. B: 17 cm. C: 19 cm. D: 13 cm.
Câu 4: Một nguồn dao động điều hoà với chu kỳ 0,04s. Vận tốc truyền sóng bằng 200 cm/s. Hai
điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau 6 cm, thì có độ lệch pha:
A: 2,5π. B: 1,5π. C: 1π. D: 3,5π.
Câu 5: Hai điểm M và N cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau λ/3, sóng có biên độ A,
chu kỳ T. Sóng truyền từ N đến M. Giả sử tại thời điểm t
1
có u
M
= +3cm và u
N
= -3cm. Biên
độ sóng là
A: 2
3
cm. B: 2cm. C: 3
2
cm. D:
2
cm.
Câu 6: Sóng dừng trên một sợi dây có phương trình: u = 3cos (
4 2
x
) cos20πt (cm), trong đó
u là li độ dao động tại thời điểm t(s) của một phần tử trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách
gốc toạ độ O một đoạn x(cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là
A: 40 cm/s B: 30 cm/s C: 60 cm/s D: 80 cm/s
Câu 7: Một nguồn sóng cơ truyền dọc theo đường thẳng, nguồn dao động với phương trình u
0
=
acos(ωt) cm. Một điểm M trên phương truyền sóng cách nguồn một khoảng x = λ/3, tại thời
điểm t = T/2 có li độ u
M
= 2cm. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền đi, biên độ
sóng là
A: 2
2
cm. B: 2 cm. C: 2
3
cm. D: 4 cm.
Câu 8: Một người ngồi ở bờ biển trông thấy có 10 ngọn sóng qua mặt trong 36 giây, khoảng cách
giữa hai ngọn sóng là 10m. Tính tần số sóng biển và vận tốc truyền sóng biển.
A: 25 Hz; 2,5m/s B: 4 Hz; 25m/s C: 0,25 Hz; 2,5m/s D: 4 Hz; 25cm/s
Câu 9: Hai điểm A, B trên mặt nước dao động cùng tần số 15Hz, cùng biên độ và cùng pha, vận
tốc truyền sóng trên mặt nước là 22,5cm/s, AB = 9cm. Trên mặt nước quan sát được bao
nhiêu gợn lồi trừ hai điểm A, B ?
A: có 10 gợn lồi. B: có 11 gợn lồi. C: có 12 gợn lồi. D: có 13 gợn lồi.
Câu 10: Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương trình sóng tại nguồn O
là: u
0
= A sin(
2
T
t) cm. Một điểm M cách nguồn O bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t =
2
T
có ly độ u
M
= 2cm. Biên độ sóng A là:
A: 4 cm. B:
4
3
cm. C:
2 3
cm. D: 2 cm.
Chuyên đề truyền sóng trong sóng cơ - Trang 2
Chuyên đề truyền sóng trong sóng cơ - Người đăng: Xuân Đinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chuyên đề truyền sóng trong sóng cơ 9 10 704