Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ VỀ PHẢN ỨNG ESTE HOÁ, PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN ESTE

Được đăng lên bởi Huy Nguyen Van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 1 lần
phiÕu bµi tËp h÷u c¬ sè 3
CHUYÊN ĐỀ VỀ PHẢN ỨNG ESTE HOÁ, PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN ESTE
C©u 1. Mét este cã c«ng thøc ph©n tö lµ C 4H6O2 khi thñy ph©n trong m«i trêng axit thu ®îc ®imetyl xeton.
C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña C4H6O2 lµ c«ng thøc nµo ?
A. HCOO-CH=CH-CH3
B. CH3COO-CH=CH2
C. HCOO-C(CH3)=CH2
D.CH2=CH-COOCH3
C©u 2. Hçn hîp gåm ancol ®¬n chøc vµ axit ®¬n chøc bÞ este hãa hoµn toµn thu ®ù¬c mét este. §èt ch¸y hoµn
toµn 0,11g este nµy th× thu ®îc 0,22 gam CO2 vµ 0,09g H2O. VËy c«ng thøc ph©n tö cña ancol vµ axit lµ c«ng
thøc nµo cho díi ®©y?
A. CH4O vµ C2H4O2
B. C2H6O vµ C2H4O2
C. C2H6O vµ CH2O2
D. C2H4O vµ C2H4O2
C©u 3. Khi ®un nãng 25,8g hçn hîp ancol etylic vµ axit axetic cã H 2SO4 ®Æc lµm xóc t¸c thu ®îc 14,08g este.
NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn lîng hçn hîp ®ã thu ®îc 23,4ml níc. T×m thµnh phÇn % hçn hîp ban ®Çu vµ hiÖu suÊt
cña ph¶n øng hãa este.
A. 53,5% C2H5OH; 46,5%CH3COOH, hiÖu suÊt 80%
B. 55,3% C2H5OH; 44,7%CH3COOH, hiÖu suÊt 80%
C. 60,0% C2H5OH; 40,0% CH3COOH, hiÖu suÊt 75%;
D. 45,0%C2H5OH;55,0% CH3COOH, hiÖu suÊt 60%
C©u 4. Cho chÊt h÷u c¬ A chØ chøa mét lo¹i nhãm chøc t¸c dông víi 1 lÝt dd NaOH 0,5M thu ® îc a gam muèi
vµ 0,1 mol ancol. Lîng NaOH d cã thÓ trung hßa hÕt 0,5 lÝt dd HCl 0,4M. C«ng thøc tæng qu¸t cña A lµ c«ng
thøc nµo?
A. R-COO-R’
B. (R-COO)2R’
C. (R-COO)3R’
D. R-(COOR’)3
C©u 5. Xµ phßng hãa hoµn toµn 9,7 gam hçn hîp hai este ®¬n chøc X, Y cÇn 100 ml dung dÞch NaOH 1,50M.
Sau ph¶n øng c« c¹n dung dÞch thu ®îc hçn hîp hai ancol ®ång ®¼ng kÕ tiÕp vµ mét muèi duy nhÊt. C«ng
thøc cÊu t¹o thu gän cña 2 este lµ ë ®¸p ¸n nµo sau ®©y?
A. H-COO- CH3 vµ H- COO- CH2CH3
B. CH3COO- CH3 vµ CH3COO- CH2CH3
C. C2H5COO- CH3 vµ C2H5COO- CH2CH3
D. C3H7COO- CH3 vµ C4H9COO- CH2CH3
C©u 6. Xµ phßng hãa hoµn toµn 9,7 gam hh hai este ®¬n chøc X, Y cÇn 100 ml dd NaOH 1,50M. Sau ph¶n øng c« c¹n
dd thu ®îc hçn hîp hai ancol ®ång ®¼ng kÕ tiÕp vµ mét muèi duy nhÊt. CTCT cña 2 este lµ ë ®¸p ¸n nµo sau ®©y?
A. H-COO- CH3 vµ H- COO- CH2CH3
B. CH3COO- CH3 vµ CH3COO- CH2CH3
C. C2H5COO- CH3 vµ C2H5COO- CH2CH3
D. C3H7COO- CH3 vµ C4H9COO- CH2CH3

C©u 7. Mét este t¹o bëi axit ®¬n chøc vµ ancol ®¬n chøc cã tû khèi h¬i so víi khÝ CO 2 b»ng 2. Khi ®un nãng
este nµy víi dung dÞch NaOH t¹o ra muèi cã khèi lîng lín h¬n este ®· ph¶n øng. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän
cña este nµy lµ?
A. CH3COO-CH3
B. H-COO- C3H7
C. CH3COO-C2H5
D. C2H5COO- CH3
C©u 8. Mét este t¹o bëi axit ®¬n chøc vµ ancol ®¬n chøc cã tû khèi h¬i so víi khi N 2O b»ng 2. Khi ®un nãng
este nµy víi dung dÞch NaOH t¹o ra ...
phiÕu bµi tËp h÷u c¬ sè 3
CHUYÊN ĐỀ VỀ PHẢN ỨNG ESTE HOÁ, PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN ESTE
C©u 1. Mét este c«ng thøc ph©n C
4
H
6
O
2
khi thñy ph©n trong m«i trêng axit thu ®îc ®imetyl xeton.
C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña C
4
H
6
O
2
lµ c«ng thøc nµo ?
A. HCOO-CH=CH-CH
3
B. CH
3
COO-CH=CH
2
C. HCOO-C(CH
3
)=CH
2
D.CH
2
=CH-COOCH
3
C©u 2. Hçn hîp gåm ancol ®¬n chøc vµ axit ®¬n chøc bÞ este hãa hoµn toµn thu ®ù¬c mét este. §èt ch¸y hoµn
toµn 0,11g este nµy th× thu ®îc 0,22 gam CO
2
vµ 0,09g H
2
O. VËy c«ng thøc ph©n tö cña ancol axit c«ng
thøc nµo cho díi ®©y?
A. CH
4
O vµ C
2
H
4
O
2
B. C
2
H
6
O vµ C
2
H
4
O
2
C. C
2
H
6
O vµ CH
2
O
2
D. C
2
H
4
O vµ C
2
H
4
O
2
C©u 3. Khi ®un nãng 25,8g hçn hîp ancol etylic vµ axit axetic cã H
2
SO
4
®Æc lµm xóc t¸c thu ®îc 14,08g este.
NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn lîng hçn hîp ®ã thu ®îc 23,4ml níc.m thµnh phÇn % hçn hîp ban ®Çu vµ hiÖu suÊt
cña ph¶n øng hãa este.
A. 53,5% C
2
H
5
OH; 46,5%CH
3
COOH, hiÖu suÊt 80% B. 55,3% C
2
H
5
OH; 44,7%CH
3
COOH, hiÖu suÊt 80%
C. 60,0% C
2
H
5
OH; 40,0% CH
3
COOH, hiÖu suÊt 75%; D. 45,0%C
2
H
5
OH;55,0% CH
3
COOH, hiÖu suÊt 60%
C©u 4. Cho chÊt h÷u A chØ chøa mét lo¹i nhãm chøc t¸c dông víi 1 lÝt dd NaOH 0,5M thu ®îc a gam muèi
0,1 mol ancol. Lîng NaOH d thÓ trung hßa hÕt 0,5 lÝt dd HCl 0,4M. C«ng thøc tæng qu¸t cña A lµ c«ng
thøc nµo?
A. R-COO-R’ B. (R-COO)
2
R’ C. (R-COO)
3
R’ D. R-(COOR’)
3
C©u 5. Xµ phßng hãa hoµn toµn 9,7 gam hçn hîp hai este ®¬n chøc X, Y cÇn 100 ml dung dÞch NaOH 1,50M.
Sau ph¶n øng c¹n dung dÞch thu ®îc hçn hîp hai ancol ®ång ®¼ng tiÕp mét muèi duy nhÊt. C«ng
thøc cÊu t¹o thu gän cña 2 este lµ ë ®¸p ¸n nµo sau ®©y?
A. H-COO- CH
3
vµ H- COO- CH
2
CH
3
B. CH
3
COO- CH
3
vµ CH
3
COO- CH
2
CH
3
C. C
2
H
5
COO- CH
3
vµ C
2
H
5
COO- CH
2
CH
3
D. C
3
H
7
COO- CH
3
vµ C
4
H
9
COO- CH
2
CH
3
C©u 6 . Xµ phßng hãa hoµn toµn 9,7 gam hh hai este ®¬n chøc X, Y cÇn 100 ml dd NaOH 1,50M. Sau ph¶n øng c« c¹n
dd thu ®îc hçn hîp hai ancol ®ång ®¼ng kÕ tiÕp vµ mét muèi duy nhÊt. CTCT cña 2 este lµ ë ®¸p ¸n nµo sau ®©y?
A. H-COO- CH
3
vµ H- COO- CH
2
CH
3
B. CH
3
COO- CH
3
vµ CH
3
COO- CH
2
CH
3
C. C
2
H
5
COO- CH
3
vµ C
2
H
5
COO- CH
2
CH
3
D. C
3
H
7
COO- CH
3
vµ C
4
H
9
COO- CH
2
CH
3
C©u 7. Mét este t¹o bëi axit ®¬n chøc vµ ancol ®¬n chøc cã tû khèi h¬i so víi khÝ CO
2
b»ng 2. Khi ®un nãng
este nµy víi dung dÞch NaOH t¹o ra muèi cã khèi lîng lín h¬n este ®· ph¶n øng. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän
cña este nµy lµ?
A. CH
3
COO-CH
3
B. H-COO- C
3
H
7
C. CH
3
COO-C
2
H
5
D. C
2
H
5
COO- CH
3
C©u 8. Mét este t¹o bëi axit ®¬n chøc vµ ancol ®¬n chøctû khèi h¬i so víi khi N
2
O b»ng 2. Khi ®un nãng
este nµy víi dung ch NaOH t¹o ra muèi cã khèi lîng b»ng 17/ 22 lîng este ®· ph¶n øng. C«ng thøc cÊu t¹o
thu gän cña este nµy lµ?
A. CH
3
COO-CH
3
B. H-COO- C
3
H
7
C. CH
3
COO-C
2
H
5
D. C
2
H
5
COO- CH
3
C©u 9. Cho 35,2 gam hçn hîp 2 etse no ®¬n chøc lµ ®ång ph©n cña nhau cã tû khèi h¬i ®èi víi H
2
b»ng 44 t¸c
dông víi 2 lÝt dd NaOH 0,4M, råi c¹n dd võa thu ®îc, ta ®îc 44,6 gam chÊt r¾n B. C«ng thøc cÊu o thu
gän cña 2 este lµ :
A. H-COO-C
2
H
5
vµ CH
3
COO-CH
3
B. C
2
H
5
COO-CH
3
vµ CH
3
COO- C
2
H
5
C. H-COO-C
3
H
7
vµ CH
3
COO-C
2
H
5
D. H-COO-C
3
H
7
vµ CH
3
COO-CH
3
C©u 10. ChÊt th¬m P thuéc lo¹i este cã c«ng thøc ph©n tö C
8
H
8
O
2
. ChÊt P kh«ng ®îc ®iÒu chÕ tõ ph¶n øng cña
axit vµ ancol t¬ng øng, ®ång thêi kh«ng cã kh¶ n¨ng pn øng trang g¬ng. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña P
c«ng thøc nµo?
A. C
6
H
5
-COO-CH
3
B. CH
3
COO-C
6
H
5
C. H-COO- CH
2
- C
6
H
5
D. H-COO-C
6
H
4
-CH
3
Câu 11 (ĐTTS ĐH 2007/khối B): X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH
4
là 5,5. Nếu đem đun
2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. HCOOCH
2
CH
2
CH
3
. B. C
2
H
5
COOCH
3
.
C. CH
3
COOC
2
H
5
. D. HCOOCH(CH
3
)
2
.
Câu 12 (ĐTTS ĐH 2007/khối A): phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M.
Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là
A. 8,56 gam. B. 8,2 gam. C. 3,28 gam. D. 10,4 gam.
Câu 13 (ĐTTS ĐH 2007/khối A): Hỗn hợp X gồm axit HCOOH axit CH
3
COOH tỉ lệ mol 1:1. Lấy 5,3
gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C
2
H
5
OH xúc tác H
2
SO
4
đặc thu được m gam hỗn hợp este (hiệu
suất của các phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị của m là
A. 8,10. B. 10,12. C. 16,20. D. 6,48.
Câu 14 (ĐTTSCĐ 2007/khối A): Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H
2
SO
4
đặc làm xúc tác)
đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là
A. 55%. B. 50%. C. 62,5%. D. 75%.
Câu 15 (ĐTTSCĐ 2007/khối A): Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn
dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO
3
(hoặc Ag
2
O) trong dung dịch
NH
3
thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là
CHUYÊN ĐỀ VỀ PHẢN ỨNG ESTE HOÁ, PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN ESTE - Trang 2
CHUYÊN ĐỀ VỀ PHẢN ỨNG ESTE HOÁ, PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN ESTE - Người đăng: Huy Nguyen Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ VỀ PHẢN ỨNG ESTE HOÁ, PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN ESTE 9 10 993