Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển động thẳng biến đổi đều

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổ Vật Lý – Công Nghệ Trường BÙI THỊ XUÂN

Bài 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
1. Định nghĩa:
Cách 1: Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và độ lớn vận
tốc tức thời hoặc tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.
Cách 2: Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng trong đó gia tốc tức thời không đổi
2. Gia tốc:
_Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự biến đổi nhanh chậm của vận tốc theo thời gian
r
r r uu
r v v  v
0
r
a

a
t
t
_ Gia tốc là đại lượng vectơ kí hiệu :
đơn vị : m/s2
v  v0
a
t
_ Độ lớn gia tốc :
3. Phân loại chuyển động thẳng biến đổi đều ( gọi tắt CĐTBĐĐ)
Chuyển động thẳng nhanh dần đều (CĐTNDĐ)
v0  v
_ Độ lớn vận tốc tăng dần theo thời gian
_ a cùng dấu v, v0
_ gia tốc và vận tốc cùng chiều
4. Phương trình vận tốc theo thời gian:

Chuyển động thẳng chậm dần đều (CĐTCDĐ)
v0  v
_ Độ lớn vận tốc giảm dần theo thời gian
_ a trái dấu v, v0
_ gia tốc và vận tốc ngược chiều

v = v0 + a.t (a = không đổi)

Đồ thị vận tốc theo thời gian:
v(m/s)

v(m/s)
a>0

v0

v0

a<0

t(s)

t(s)

NDĐ

CDĐ

v(m/s)

v(m/s)
t(s)

v0

t(s)

a<0
v0

5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều:

a>0

x = x0 + v0.t + ½ .a.t2

Đồ thị tọa độ theo thời gian: là đường cong parabol
6. Một số công thức khác:
a) Quãng đường :

s = v0.t + ½ .a.t2

GV: Đoàn Ngọc Quốc Hoàng - 0902 588 100

1

Tổ Vật Lý – Công Nghệ Trường BÙI THỊ XUÂN

v02
b) Mối liên hệ gia tốc, vận tốc, quãng đường: v2 –

GV: Đoàn Ngọc Quốc Hoàng - 0902 588 100

= 2.as

2

Tổ Vật Lý – Công Nghệ Trường BÙI THỊ XUÂN

BÀI TẬP
Một ô tô đang chạy thẳng đều với vận tốc 36 km/h bỗng tăng ga chuyển động nhanh dần
đều. Biết rằng sau khi chạy được quãng đường 625m thì ôtô đạt vận tốc 54 km/h. Gia tốc của ôtô là
bao nhiêu?

Câu 1.

43,2( km/h)
Một đoàn tàu chạy với vận tốc
thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần
2
đều để vào ga. Sau phút thì tàu dừng lại ở sân ga.
a/ Tính gia tốc của đoàn tàu ?
b/ Tính quãng đường mà tàu đi được trong khoảng thời gian hãm phanh ?

Câu 2.

Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc 2m/s thì tăng tốc nhanh dần đều. Sau 3giây,
vận tốc là 18km/h.
a/ Tính gia tốc.
b/ Vẽ đồ thị vận tốc- thời gian của chuyển động trên
c/ Tính quãng đường đi được từ lúc bắt đầu tăng tốc cho tới khi đạt vận tốc 21,6km/h.
Câu 4.
Một xe máy đang chạy thẳng đều với vận tốc 36 km/h thì thấy một chướng ngại vật ở
giữa đường, cách xe 300m. Sau đó xe phanh gấp và chuyển động chậm dần đều, tới sát chướng
ngại vật thì xe dừng hẳn.
a. Gia tốc của xe là bao nhiêu?
...

Bài 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
1. Định nghĩa:
 !"#$%&'(#'#) *+ !"#$,- .#/0*+#%1+#$*21
34'056#) 05'78#) 90'':;
< !"#$%&'(#'#) *+ !"#$%0#,gia tốc tức thời không đổi
2. Gia tốc:
=>':3*+#/'*?#50@A&'(#':8B:1390'':
=>':3*+#/'*?19CDE' 
a
r

F
v v
v
a
t t
r uur
r
r
#C1G8H@
<
=I$*2':3
F
v v
a
t
3. Phân loại chuyển động thẳng biến đổi đều ( gọi tắt CĐTBĐĐ)
Chuyển động thẳng nhanh dần đều (CĐTNDĐ) Chuyển động thẳng chậm dần đều (CĐTCDĐ)
=I$*2136JK90'':
F
v v
=I$*213'78JK90'':
F
v v
=:LJM 1N1
F
=:'JM 1N1
F
=':31+13L') =':31+13?')
4. Phương trình vận tốc theo thời gian: 1O1
F
P:; Q:OD#'R
ISG1390'':
5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều: TOT
F
P1
F
;
PU;:;
<

ISGV:#$90'':*+#0W::&0*
6. Một số công thức khác:
:RX Y#@O1
F
;PU;:;
<
>I0+VX 30+ZF[F<\]]FF
^I
:_F
:`F
1
F
Q@R
1Q8H@R
1
F
Q@R
1Q8H@R
:_F
1Q8H@R
1
F
^I
Q@R
:`F
1
F
1Q8H@R
Q@R
Chuyển động thẳng biến đổi đều - Trang 2
Chuyển động thẳng biến đổi đều - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chuyển động thẳng biến đổi đều 9 10 438