Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển hóa glucid

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 15800 lần   |   Lượt tải: 46 lần
CHUYỂN HÓA GLUCID
Bs. Chi Mai

Mục tiêu
• Trình bày được con đường đường phân
trong điều kiện ái khí và yếm khí.
• Trình bày được quá trình tân tạo glucose
• Trình bày được chu trình pentose
• Trình bày được quá trình thoái hóa và
tổng hợp glycogen.

Mục lục
1. Sự thoái hóa glucose
1.1.Con đường đường phân
1.2.Sự thoái hóa tiếp theo của pyruvat
1.3.Con đường pentose phosphat
1.4. Chuyển hóa của các monosaccarid khác
2. Tân tạo glucose
3. Chuyển hóa glycogen
4. Điều hòa chuyển hóa glucid
5. Rối loạn chuyển hóa glucid

Dự trữ
Oxy hóa bởi con
đường pentose
phosphat

Oxy hóa bởi
con đường
đường phân

Đường phân (Glycolysis)
(Con đường hexose diphosphat)
• Một phân tử glucose thoái hóa thành 2 phân
tử có ba carbon là pyruvat và năng lượng
tạo thành dưới dạng ATP và NADH.
• Đây là con đường chuyển hóa đầu tiên được
biết đến và được hiểu rõ nhất
• Xảy ra ở bào tương, qua 2 giai đoạn gồm 10
phản ứng. Giai đoạn hoạt hóa: 5 phản ứng.
Giai đoạn oxy hóa sinh năng lượng: 5 phản
ứng.

Phản ứng tổng quát của đường phân
(glycolysis)
• Glucose + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi →
2 pyruvat + 2 NADH + 2H+ + 2 ATP + 2 H2O
∆G°’ = -85kJ/mol

SỐ PHẬN CỦA PYRUVAT
Điều gì xảy ra với 2 phân tử pyruvat?
• Có 2 cách thức tùy theo điều kiện môi
trường.

Điều kiện
thiếu oxy
hoặc kỵ khí

Điều kiện
kỵ khí

Điều kiện
ái khí

Xảy ra khi co
cơ mạnh,
hồng cầu,
một số vi
khuẩn

Lên mên rượu
ở nấm

Chu
trình
acid
citric

Động vật, thực vật,
nhiều loại vi khuẩn
trong điều kiện ái khí

Số phận của pyruvat

Ở mô động vật trong điều kiện yếm khí

Lên men rượu ở nấm

Số phận pyruvat trong
điều kiện ái khí

Số phận pyruvat trong
điều kiện ái khí

Trong điều kiện ái khí
• Pyruvat đi vào ty thể, bị khử carboxyl oxy hóa thành
acetyl CoA.
• Acetyl CoA đi vào chu trình acid citric bị oxy hóa
thành CO2 và H2O.
• Bilan năng lượng:
Glucose → 2 pyruvat: 2 ATP
2 NADH (ở phản ứng 6):
6 ATP hoặc 4 ATP
2 Pyruvat → 2 Acetyl CoA: 6 ATP
2 Acetyl CoA:
24 ATP
Cộng:
38 ATP (hoặc 36 ATP)

Con thoi malat- aspartat

Con thoi glycerol 3- phosphat

Dẫn xuất của vitamin B1. Thiếu B1 gây
beriberi (ứ dịch, sưng đau …).
Quan trọng trong phá vỡ liên kết gần nhóm carbonyl,
như acid α-cetonic.

Tổng hợp và thoái hóa 2,3 DPG
trong hồng cầu
• Glyceraldehyd -3- phosphat
GAPDH

• 1,3- diphosphoglycerat
PGK

• 3-phosphoglycerat
PGM

• 2-phosphoglycerat

Mutase

Pi
Phosphatase

2,3diphosho
glycerat

Bão hòa oxy (%)

Đường cong bão hòa oxy ở hồng cầu người bình thường,
ở bệnh nhân thiếu hụt Hexokinase và pyruvat kinas...
CHUYỂN HÓA GLUCID
Bs. Chi Mai
Chuyển hóa glucid - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển hóa glucid - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Chuyển hóa glucid 9 10 526