Ktl-icon-tai-lieu

Chuyển hóa Hemoglobin

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 13860 lần   |   Lượt tải: 34 lần
Chuyển hóa Hemoglobin
BS. Chi Mai

Mục tiêu






Trình bày được sơ đồ thoái hóa
hemoglobin.
Trình bày được nguyên nhân, các đặc
điểm hóa sinh của hội chứng vàng da
Trình bày được bệnh lý do rối loạn tổng
hợp Hem và globin.

Mở đầu



Hb chiếm 34% lượng protein hồng cầu.
Đời sống hồng cầu khoảng 120 ngày








Hồng cầu già bị phá hủy ở hệ thống võng nội mô
giải phóng Hb
Hb thủy phân thành Hem và Globin
Hem thoái hóa thành bilirubin
Globin thoái hóa thành acid amin

Tổng hợp Hb là sự tổng hợp Hem và globin



Tổng hợp hem
Tổng hợp globin

Thoái hóa hemoglobin
Hồng cầu già

Lách, tủy xương, tế
bào Kupfer của gan

Gan

Đại
thực
bào

Thoái hóa Hemoglobin

Thoái hóa hem


Bilirubin là sản phẩm thoái hóa của
hem

Thoái hóa hem
HEME
O2 + NADPH
Heme oxygenase (ER)
H2O + NADP+
exhaled

Fe3+

CO

Bone marrow

transferrin
M

O

V

M

C
H

N
H

P

P

C
H

N

M

C
H

N
H

V

M

O

N
H

Excreted by Reptiles
and birds

Biliverdin

H 2O soluble

NADPH + H+

Biliverdin Reductase

Modified from
Fig. 28- 31 Stryer
4th Ed.

NADP+
M

O

M

V

N
H

C
H

Fat soluble

P

P

N
H

C
H2

M

M

N
H

C
H

V

N
H

O

BILIRUBIN(Neurotoxin to babies)
ANTIOXIDANT

NEONATAL
JAUNDICE
Bilirubin accumulates in
newborns.
(destroy with sunlight).

Plasma Serum Albumin Complex

LIVER

Thoái hóa hem (tiếp)
COO

COO
COO

M

M

V

M

M

V

O

H

+
O

N
H

C
H

C
H2

N
H

C
H

N
H

OH

N
H

UDP
H

Bilirubin

OH

UDP-glucuronate

UDP

End oplasmic reticulum
UDP- g lucuro no s y l
tra ns fera s e
(UGT 1A1*)

COO
O

H

H

H

OH

O

OH
H

OH
M

O

H

OH

O

COO

M

V

N
H

O
C

C
H

M

M

N
H

C
H2

N
H

C
H

H

V

N
H

O

BILIRUBIN MONOGLUCURONIDE
UDP gluc. + UGT 1A1

BILIRUBIN DIGLUCURONIDE
(Soluble bilirubin diglucuronide secreted
into the bile)

Thoái hóa Hem (tiếp)
UDP-Glucuronyl
transferase

Bilirubin liên hợp
(Bilirubin diglucuronat)

Theo mật
xuống ruột

Vi khuẩn ở ruột giải phóng bilirubin tự do
và thoái hóa thành urobilinogen
Phần nhỏ được tái hấp
thu về gan theo tĩnh
mạch cửa, tới thận và
bài tiết ra ngoài nước
tiểu
urobilin

Phần lớn chuyển thành
stercobilinogen
stercobilin, sắc tố chính
của phân

Thóai hóa hem

Thoái hóa hem

Tan huyết nội mạch


Bình thường <10% Hb được giải phóng trực tiếp
vào tuần hoàn
Tan huyết nội mạch

Hb tự do
+ Haptoglobin
Hb- Haptoglobin

Hem tự do
Hematin tự do
+ Hemopexin
Hem- Hemopexin
Hematin -Hemopexin

Tế bào võng nội mô:
Thoái hóa Hem như đã
trình bày

Gan: thoái hóa tiếp
bởi Hemoxygenase

Hội chứng vàng da
Vàng da: Tăng bilirubin...
Chuyển hóa Hemoglobin
BS. Chi Mai
Chuyển hóa Hemoglobin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyển hóa Hemoglobin - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Chuyển hóa Hemoglobin 9 10 512