Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên hóa lớp 10

Được đăng lên bởi chemoffice
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 448 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Së Gi¸o dôc-§µo t¹o

Qu¶ng B×nh

§Ò chÝnh thøc

Sè BD :......................

§Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 thpt chuyªn

m«n ho¸ häc
Kho¸ ngµy 25 - 6 - 2008
Thêi gian 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

C©u 1: (3,0 ®iÓm)
1. (1,5 ®). Thay c¸c chÊt thÝch hîp vµo c¸c ch÷ c¸i råi hoµn thµnh ph¬ng tr×nh hãa häc theo c¸c s¬
®å sau; biÕt (A) lµ muèi v« c¬ cã nhiÒu øng dông trong x©y dùng; (M) lµ hi®rocacbon no.
a. (A)

t0

(B) + (C)

b. (B) + (D) t cao (E) + (F)
c. (E) + (G)  (I) + (K)
d. (I) + HCl  (L)
e. (L)  poli vinylclorua
0

g. (I) + H2

Ni, t0

(M)

2. (1,5 ®). Dung dÞch A chøa HCl 2M vµ H2SO4 1M. Dung dÞch B chøa NaOH 1M vµ Ba(OH) 2 2M.
TÝnh thÓ tÝch dung dÞch B cÇn thiÕt ®Ó trung hßa 250ml dung dÞch A.
C©u 2: (1,0 ®iÓm)
Cho m gam hçn hîp gåm CuO, MgO, ZnO, Fe2O3 t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch HCl thu ®îc 45
gam H2O. H·y t×m kho¶ng x¸c ®Þnh cña gi¸ trÞ m.
C©u 3: (2,0 ®iÓm)
§èt ch¸y hoµn toµn 12 gam muèi sunfua cña kim lo¹i R hãa trÞ 2 thu ®îc chÊt r¾n A vµ khÝ B. Hßa
tan hÕt A b»ng mét lîng võa ®ñ dung dÞch H2SO4 24,5% thu ®îc dung dÞch muèi cã nång ®é 33,33%.
Khi lµm l¹nh dung dÞch muèi xuèng nhiÖt ®é thÊp h¬n th× cã mét lîng tinh thÓ muèi ngËm níc t¸ch ra
cã khèi lîng 15,625 gam. PhÇn dung dÞch b·o hßa cßn l¹i t¹i nhiÖt ®é ®ã cã nång ®é 22,54%.
X¸c ®Þnh R vµ c«ng thøc muèi tinh thÓ ngËm níc.
C©u 4: (2,0 ®iÓm)
Cho 9,12 gam FeSO4 vµ 13,68 gam Al2(SO4)3 vµo 100 gam dung dÞch H2SO4 9,8% thu ®îc dung
dÞch A. Cho 38,8 gam NaOH nguyªn chÊt vµo dung dÞch A thu ®îc kÕt tña B vµ dung dÞch C.
1. T¸ch kÕt tña B råi ®em nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi. TÝnh khèi lîng chÊt r¾n
cßn l¹i sau khi nung.
2. CÇn thªm bao nhiªu ml dung dÞch HCl 2M vµo dung dÞch C ®Ó ®îc kÕt tña mµ sau khi nung kÕt
tña ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc mét chÊt r¾n cã khèi lîng 2,55 gam.
C©u 5: (2,0 ®iÓm)
§èt ch¸y hoµn toµn a gam hçn hîp khÝ X gåm 0,1 mol hi®rocacbon A vµ 0,05 mol hi®rocacbon B
råi dÉn s¶n phÈm lÇn lît qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc, b×nh 2 ®ùng dung dÞch Ba(OH)2 d thÊy khèi lîng
b×nh 1 t¨ng 9 gam, ë b×nh 2 xuÊt hiÖn 108,35 gam kÕt tña.
1. TÝnh gi¸ trÞ cña a.
2. T×m c«ng thøc ph©n tö cña A vµ B biÕt A, B lµ ankan, anken hoÆc ankin.
Së Gi¸o dôc-§µo t¹o

Qu¶ng B×nh

----------- HÕt ---------híng dÉn chÊm §Ò chÝnh thøc thi tuyÓn sinh
vµo líp 10 thpt chuyªn ho¸ n¨m häc 2008-2009

C©u 1: (3,0 ®iÓm)
1. (1,5 ®iÓm)
ViÕt ®óng mét PTHH ®îc 0,25 ®iÓm
0

t
a. CaCO3
CaO + CO2
(A)
(B)
(C)
0
b. CaO + 3C t cao CaC2 + CO
(D)
(E)
(F)
c. CaC2 + 2H2O  C2H2 + Ca(OH)2
(G)
(I)
(K)
d. C2...
Së Gi¸o dôc-§µo t¹o §Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 thpt chuyªn
Qu¶ng B×nh m«n ho¸ häc
§Ò chÝnh thøc Kho¸ ngµy 25 - 6 - 2008
Sè BD :...................... Thêi gian 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u 1: (3,0 ®iÓm)
1. (1,5 ®). Thay c¸c chÊt thÝchp vµo c¸c ch÷ c¸i råi hoµn thµnh ph¬ng tr×nh hãa häc theo c¸c s¬
®å sau; biÕt (A) lµ muèi v« c¬ cã nhiÒu øng dông trong x©y dùng; (M) lµ hi®rocacbon no.
a. (A) (B) + (C)
b. (B) + (D) (E) + (F)
c. (E) + (G) (I) + (K)
d. (I) + HCl (L)
e. (L) poli vinylclorua
g. (I) + H
2
(M)
2. (1,5 ®). Dung dÞch A chøa HCl 2M vµ H
2
SO
4
1M. Dung dÞch B chøa NaOH 1M vµ Ba(OH)
2
2M.
TÝnh thÓ tÝch dung dÞch B cÇn thiÕt ®Ó trung hßa 250ml dung dÞch A.
C©u 2: (1,0 ®iÓm)
Cho m gam hçn hîp gåm CuO, MgO, ZnO, Fe
2
O
3
t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch HCl thu ®îc 45
gam H
2
O. H·y t×m kho¶ng x¸c ®Þnh cña gi¸ trÞ m.
C©u 3: (2,0 ®iÓm)
§èt ch¸y hoµn toµn 12 gam muèi sunfua cña kim lo¹i R hãa trÞ 2 thu ®îc chÊt r¾n AkhÝ B. Hßa
tan hÕt A b»ng mét lîng võa ®ñ dung dÞch H
2
SO
4
24,5% thu ®îc dung dÞch muèi cã nång ®é 33,33%.
Khi lµm l¹nh dungch muèi xuèng nhiÖt ®é thÊp h¬n th× cã mét lîng tinh thÓ muèi ngËm níc t¸ch ra
cã khèi lîng 15,625 gam. PhÇn dung dÞch b·o hßa cßn l¹i t¹i nhiÖt ®é ®ã cã nång ®é 22,54%.
X¸c ®Þnh R vµ c«ng thøc muèi tinh thÓ ngËm níc.
C©u 4: (2,0 ®iÓm)
Cho 9,12 gam FeSO
4
13,68 gam Al
2
(SO
4
)
3
vµo 100 gam dung dÞch H
2
SO
4
9,8% thu ®îc dung
dÞch A. Cho 38,8 gam NaOH nguyªn chÊt vµo dung dÞch A thu ®îc kÕt tña B vµ dung dÞch C.
1. T¸ch kÕt tña B råi ®em nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi. TÝnh khèi lîng chÊt r¾n
cßn l¹i sau khi nung.
2. CÇn thªm bao nhiªu ml dung ch HCl 2M vµo dung dÞch C ®Ó ®îc kÕt tña mµ sau khi nung kÕt
tña ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi thu ®îc mét chÊt r¾n cã khèi lîng 2,55 gam.
C©u 5: (2,0 ®iÓm)
§èt ch¸y hoµn toµn a gam hçn hîp khÝ X gåm 0,1 mol hi®rocacbon A 0,05 mol hi®rocacbon B
råi dÉn s¶n phÈm lÇn lît qua b×nh 1 ®ùng H
2
SO
4
®Æc, b×nh 2 ®ùng dung dÞch Ba(OH)
2
d thÊy khèi lîng
b×nh 1 t¨ng 9 gam, ë b×nh 2 xuÊt hiÖn 108,35 gam kÕt tña.
1. TÝnh gi¸ trÞ cña a.
2. T×m c«ng thøc ph©n tö cña A vµ B biÕt A, B lµ ankan, anken hoÆc ankin.
----------- HÕt ----------
Së Gi¸o dôc-§µo t¹o híng dÉn chÊm §Ò chÝnh thøc thi tuyÓn sinh
Qu¶ng B×nh vµo líp 10 thpt chuyªn ho¸ n¨m häc 2008-2009
C©u 1: (3,0 ®iÓm)
1. (1,5 ®iÓm)
ViÕt ®óng mét PTHH ®îc 0,25 ®iÓm
a. CaCO
3
CaO + CO
2
(A) (B) (C)
b. CaO + 3C CaC
2
+ CO
(D) (E) (F)
c. CaC
2
+ 2H
2
O C
2
H
2
+ Ca(OH)
2
(G) (I) (K)
d. C
2
H
2
+ HCl CH
2
= CHCl
t
0
t
0
cao
Ni, t
0
t
0
t
0
cao
Chuyên hóa lớp 10 - Trang 2
Chuyên hóa lớp 10 - Người đăng: chemoffice
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Chuyên hóa lớp 10 9 10 453